Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Competition for the best Doctoral dissertation

Warszawa, dnia 31.03.2023 r.
 
WYNIKI KONKURSU
 
Kapituła Konkursu na najlepszą rozprawę doktorską, organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, w składzie:

Prof. dr hab. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. Michał Domagała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła – Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego – przewodniczący Kapituły,
Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku,
Dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego, 
Dr hab. Paweł Wajda, prof. UW – Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, 
Dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

uroczyście ogłasza, że laureatami konkursu w edycji 2022/2023 zostali:

• pierwsze miejsce – wydanie pracy w formie książki drukowanej albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – dr Joanna Prokurat za pracę „Opodatkowanie wirtualnych walut na przykładzie bitcoina”;

• drugie miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – dr Martyna Robakowska za pracę „Odpad jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego z perspektywy wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego”.

Na konkurs wpłynęło prawie 30 prac o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Kapituła Konkursu gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzy powodzenia w dalszym rozwoju naukowym i zawodowym.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. prosi zwycięzców o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: pug|pwe.com.pl| | pug|pwe.com.pl; tel. 795 155 583.
 
 
 
Warszawa, dnia 07.02.2023 r.

W Kapitule Konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w roku 2023 zasiadają:

Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego – przewodniczący Kapituły

Prof. dr hab. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Michał Domagała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła – Uniwersytet Warszawski  
Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku 
Dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego 
Dr hab. Paweł Wajda, prof. UW – Uniwersytet Warszawski  
Dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski 
Dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 
Warszawa, dnia 12.05.2022 r.
 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ
 
organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie – wydawcę miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (dalej: Organizator Konkursu) oraz przez redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (dalej: Redakcja).
 
§ 1
 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską (dalej: konkurs), którego celem jest: 
a) popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego; 
b) promowanie szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.
 
§ 2
 
1. Do konkursu może być zgłoszona praca doktorska, która: 
a) dotyczy zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego;
b) została obroniona w terminach określonych w §3;
c)  c) została napisana w języku polskim lub języku angielskim.
2. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace pracowników Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
 
§ 3
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
2. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor rozprawy doktorskiej za zgodą promotora.
 
§ 4
 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie musi zawierać: 
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 
b) jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej przesłany na adres: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs PUG”); 
c) pracę w wersji elektronicznej przesłaną na adres: pug@pwe.com.pl (w temacie wiadomości e-mail: „Konkurs PUG”); 
d) autoreferat;
e) kopie recenzji; 
f) kopię dyplomu lub uchwały o nadaniu stopnia doktora;
g) zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
2. Zgłoszone prace, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w regulaminie, nie będą oceniane.
3. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi. 
 
§ 5
 
1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursu w składzie odpowiednim do zgłoszonych prac. 
2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Redaktor Naczelny miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.
3. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów konkursu. 
4. Przy wyborze laureatów Kapituła Konkursu bierze pod uwagę zwłaszcza: 
a) jakość merytoryczną pracy,
b) oryginalność podjętej problematyki,
c) dobór literatury przedmiotu i orzecznictwa,
d) poprawność i adekwatność zastosowanych metod badawczych,
e) językowy i edytorski poziom pracy,
f) spełnienie warunków formalnych konkursu. 
 
§ 6
 
1. Nagrodą w konkursie jest: 
a) za zajęcie pierwszego miejsca – wydanie pracy w formie książki drukowanej przez Organizatora Konkursu albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”; 
b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. 
2. W ramach wskazanej w ust. 1 ogólnej puli nagród Kapituła Konkursu może przyznać nagrody równorzędne, dokonać innego podziału nagród pieniężnych, odstąpić od przyznania nagród lub przyznać wyróżnienia. 
3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone po potrąceniu stosownych należności podatkowych. 
4. Publikacja artykułu następuje w uzgodnieniu z Redakcją i zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję oraz wskazówkami Kapituły Konkursu. 
5. Wydanie pracy w formie książki drukowanej następuje w uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu i zgodnie z wymogami określonymi przez Organizatora Konkursu oraz wskazówkami Kapituły Konkursu.
 
§ 7
 
1. Zgłoszenia spełniające warunki określone w § 4 należy dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą do dnia 31.01.2023 r. W przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego oraz wpłynięcie pracy najpóźniej 7 dni po dacie określającej termin zamknięcia zgłoszeń.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2023 r. 
3. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o uroczystym wręczeniu nagród do dnia 04.05.2023 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 31.07.2023 r. Osoby nagrodzone są zobowiązane do osobistego uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminów opisanych 
w § 7 pkt 2, 3 i 4.
 
§ 8
 
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na niniejszy regulamin. 

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3