Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Acquisition of a significant block of shares in an investment fund company — legal analysis with particular emphasis on the institution of objection of the Polish Financial Supervision Authority (part 1)

This article is devoted to the legal analysis of transactions involving the acquisition of significant stakes in investment funds managers that are managing the investment funds. The authors focused on the most important issues from the point of view of the practice of conducting such transactions. The article presents, in particular, the specificity of such transactions, the ratio why such transactions are the subject of supervisions conducted by the Polish Financial Supervision Authority, as well as detailed description of the institution of notification of the acquisition of a significant stake in an investment fund managers.

Download article
Keywords: investment fund manager; significant portfolio of shares; supervision; Financial Supervision Authority; objection; notification; consent

References

Literatura/Literature
Adamiak, B. (2012). W: Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 392.
Adamiak, B., Borkowski, J. (1994). Glosa do wyroku NSA z 26.01.1993 r. (II SA 930/92), Radca Prawny, 3, s. 82.
Bąkowski, T. (2010). W sprawie „milczącej zgody organu”. Państwo i Prawo, 3, s. 109.
Blicharz, R. (2009) / Środki reglamentacyjne komisji nadzoru finansowego. W: Szwajdler, W. (red.), Nowicki, H. (red.), Księga jubileuszowa prof.
dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń, s. 71.
Bogusz, M. (2012). Weryfikacja sytuacji prawnej ukształtowanej w wyniku milczenia organu administracji publicznej, Gdańskie Studia Prawnicze,
27, s. 49.
Dobosz, P. (2011). Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011, s. 393.
Elżanowski, F. (2013). W: Wierzbowski, M. (red.), Wiktorowska, A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa,
s. 424–425.
Dyl, M. (2011). Termin prawa materialnego a podstawa prawna wydania decyzji administracyjnej, Glosa, 4, s. 48.

Gapski, M. (2014). Nieuwzględnienie upływu terminu materialnego w prawie administracyjnym. W: Duniewska, Z. (red.), Dobra chronione w pra-
wie administracyjnym, Warszawa, s. 397. https://doi.org/10.18778/7969-463-1.28.

Hauser, R. (red.), Wierzbowski, M. (red.). (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 122a
i nast. k.p.a.
Kapijas, M. (2018). W: A. Kidyba (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art. 1–157, Warszawa, komentarz do art. 54
u.o.f.i.

Kidyba, A., Michalski, M. (2010). W: Kidyba, A. (red.), Spółka akcyjna, Warszawa, LEX/el., cz. 5. Ustrój Korporacyjno-Organizacyjny Spółki Ak-
cyjnej, Rozdział 1. Status prawny akcjonariusza w spółce akcyjnej, § 4. Postacie poszczególnych uprawnień korporacyjnych reprezentowanych

przez akcje, 3. Prawo głosu
Kidyba A., Michalski M. (2014). W: Kidyba A. (red.), Spółka akcyjna, Warszawa, LEX/el., część 4. Obrót akcjami i zasady rozporządzania nimi,
Rozdział 2. Wtórny obrót akcjami, § 2. Reżim prawny wtórnego obrotu akcjami, 1. Reżim właściwym dla obrotu tradycyjnego.
Kocowski, T. (2009). Prewencyjny nadzór reglamentacyjny. W: Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego. Toruń, s. 269.

Lichosik, A. (2017). Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym, Anna-
les Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 64 (2), s. 190. https://doi.org/10.17951/g.2017.64.2.189.

Mataczyński, M. (2011). Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych, Warszawa 2011,
LEX/el.

Mataczyński, M. (2015). Komentarz do art. 106l ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W: Sójka, T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Ko-
mentarz, Warszawa, s. 993.

Michór, A. (2009). Odpowiedzialność administracyjne w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa.

Mikuła, A., Piotrowska, A. (2006). Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, Prawo Spółek, 5, s. 21
Mroczkowski, R. (2011). Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa, LEX/el.
Mroczkowski, R. (2014). W: R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa, LEX, komentarz do art. 54h
u.o.f.i.

Opalski, A. (2016). Prawa i obowiązki akcjonariuszy. W: S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 17B. Prawo spółek kapitałowych, War-
szawa, s. 273–473.

Pawełczyk, M., Tałaj, R. (2008). Statutowe obowiązki informacyjne nabywcy akcji a wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza, Przegląd Usta-
wodawstwa Gospodarczego, 3, s. 2. https://doi.org/10.21697/zp.2013.13.1.12.

Piecha, J. (2018). Sprzeciw w prawie administracyjnym, Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Jagielskiego, Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, praca doktorska dostępna jest w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Spyra, M. (2000). Reglamentacja nabywania akcji banków — analiza art. 25–28 ustawy — Prawo bankowe, Prawo Bankowe, 7–8, s. 97.
Stahl, M. (2013). Koncepcja milczenia jako prawnej formy działania administracji publicznej. W: Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.),
System Prawa administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, Warszawa, s. 393. https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.5.
Stankiewicz, R. (2013). W: Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 370.
Stankiewicz, R. (2018). W: Wierzbowski, M., Hauser, R. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, komentarz do art.
57 k.p.a., s. 562.

Szalewska, M. (2010). Klauzula generalna fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawach administracyjnych przedsiębiorców, Administracja. Teo-
ria. Dydaktyka. Praktyka, 4, s. 71.

Szewczyk, M. (1999). Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań.

Wajda, P. (2011). Nadzór wstępny nad inwestorami instytucjonalnymi w obrębie polskiego rynku giełdowego (część II), Przegląd Prawa Publiczne-
go, 10, s. 21.

Wincenciak M. (2014). Funkcje terminów materialnych w Prawie budowlanym — próba rekonstrukcji dóbr prawem chronionych. W: Duniewska,
Z. (red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Warszawa, s. 390. https://doi.org/10.18778/7969-463-1.27.
Dyl, M. (2012). Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa, s. 236.
Wróbel, A. (2009). W: Jaśkowska, M., Wróbel, A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 366.

Article price
4.00
Journal of Business Law 4/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription