Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Journal of Business Law 3/2018

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Price of the magazine number
15.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

jakub.kociubinski@uwr.edu.pl

 

Administracyjny podział ruchu lotniczego w prawie UE – między regulacją a dyskryminacją

 

The Distribution of Air Traffic between Airports in the EU Law – Between Regulation and Discrimination

 

Streszczenie:

 

Administracyjny podział ruchu lotniczego stanowi instrument nakazowy, przewidziany w prawie Unii Europejskiej, umożliwiający państwom członkowskim wprowadzenie kryteriów przyporządkowujących określone operacje lotnicze do konkretnych portów obsługujących jedno miasto lub jedną konurbację. W zliberalizowanym w pełni sektorze każda głębsza korekta mechanizmu rynkowego każe postawić pytanie o cel jej zastosowania i o praktyczną możliwość wprowadzenia kryteriów zgodnych z naczelnymi zasadami proporcjonalności, niedyskryminacji i przejrzystości.

 

Słowa kluczowe: Prawo UE, Transport lotniczy, Ruch lotniczy, Podział ruchu lotniczego, Regulacja.

 

Summary:

 

The administrative distribution of air traffic is a European law-based regulatory tool allowing the imposition of criteria that's supposed to enable assigning particular air operations to specific airports serving one city or one conurbation. Every correction of the market mechanism in the liberalised sector brings up the question of its purpose, and the possibility of formulating distribution criteria respecting the guiding principles of proportionality, non-discrimination and transparency.

 

Key words: EU Law, Air Transport, Air Traffic, Distribution of Air Traffic, Regulation.

 

Bibliografia/References
Alderighi, M., Cento, A., Nijkamp, P., Rietveld, P. (2012). Competition in the European Aviation Market: The Entry of Low-Cost Airlines. Journal of Transport Geography, 24(9), 223-233. 
Beck, G. (2016). The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU. Oxford, Portland OG: Hart Publishing. 
Belobaba, P., Odoni, A., Barnhart, C. (2015). The Global Airline Industry. Chichester: John Wiley & Sons. 
Burghouwt, G. (2016). Airline Network Development in Europe and its Implications for Airport Planning. Abingdon: Routledge. 
Conventz, S., Thierstein. A. (2014). Airports, Cities and Regions. London, New York: Routledge. 
Corbo, L. (2017). In search of business model configurations that work: Lessons from the hybridization of Air Berlin and JetBlue. Journal of Air Transport Management, 64(9), 139-150. 
Czerny, A. Forsyth, P., Gillen, D., Niemeier, H-M. (red.) (2016). Airport Slots: International Experiences and Options for Reform. Abingdon: Routledge. 
Edwards, V. (1995). How to Evaluate Past Performance: A Best Value Approach. Washington DC: George Washington University. 
Franke, M. (2004). Competition Between Network Carriers and Low-Cost Carriers – Retreat Battle or Breakthrough to a New Level of Efficiency. Journal of Air Transport Management, 10(1), 15-21. 
Gillen, D., Forsyth, P., Niemeier, H-M., Müller, J. (red.) (2016). Airport Competition: The European Experience. Abingdon: Routledge. 
Harbo, T. (2010). The Function of the Proportionality Principle in EU Law. European Law Journal, 16(2), 158–185. 
Harris, H.S., Kirban, E. (1998). Antitrust Implications of International Code-sharing Alliances. Air and Space Law, 23(4/5), 166–176. 
Iatrou, K., Oretti, M. (2016). Airline Choices for the Future: From Alliances to Mergers. Abingdon: Routledge. 
Klophaus, R., Conrady, R., Fichert, R. (2012). Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe. Journal of Air Transport Management, 23(8), 54-58. 
Kociubiński, J. (2013). Regulatory challenges of airport slot allocation in the European Union. Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, (3), 28-47. 
Kociubiński, J. (2014). Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej. Europejski Przegląd Sądowy, (6), 29-35. 
Maresca, D (2012). Regulation of Infrastructure Markets: Legal Cases and Materials on Seaports. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. 
Markowski T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. 
Peoples, J., Bitzan, J. (red.). (2017). Economics of Airport Operations. Bingley: Emerald Publishing. 
Popper, K. (1973). Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford: Oxford University Press. 
Sanchez-Graells, A. (2014). Public Procurement and the EU Competition Rules, Oxford: Hart Publishing. 
Stainland, M. (2008). A Europe of the Air? The Airline Industry and European Integration. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. 
Tłoczyński, D., Wołek, M. (2007). Komplementarność i substytucja w pasażerskim transporcie kolejowym i lotniczym. W: M. Michałowska, (red.), Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. 
Tridmas, T. (2013). The General Principles of EU Law. Oxford: Oxford University Press. 
Zhalechian M., Ali Torabi, S., Mohammadi, M. (2018). Hub-and-spoke network design under operational and disruption risks. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, (109), 20-43. 

 

Cezary Dzierzbicki, Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

c.dzierzbicki@wpia.uw.edu.pl

 

Hipoteczne papiery wartościowe. Księga wieczysta a Krajowy Rejestr Sądowy

 

Mortgage Securities. Mortgage Register and National Court Register

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule dokonano porównania listów zastawnych i obligacji. W wyniku czego wskazano na wiele różnic. Mimo tego w praktyce obrotu ciągle zdarza się kreowanie obligacji w sposób podobny do listu zastawnego. Nie korzysta jednak taki hipoteczny papier wartościowy z takich samych przywilejów. Określa się go mianem obligacji hipotecznej. Omówiono problematykę związaną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ustanowieniem hipoteki, co wiąże się z wpisem do księgi wieczystej. Zaproponowano połączenie tych postępowań związanych z emisją listów zastawnych. Takie rozwiązanie doprowadzi do zachęcenia potencjalnych inwestorów do korzystania z tych papierów wartościowych. Ponadto omówiono problematykę związaną z dematerializacją, zasadą numerus clausus papierów wartościowych. W artykule odniesiono się także do niebezpieczeństwa związanego ze zbytnią liberalizacją obrotu papierami wartościowymi, grożącą kryzysem finansowym, który miał miejsce w 2006-2009 r. Wskazano także na pojawiającą się problematykę MBS. Udowodniono też znaczenie w gospodarce państwa hipotecznych papierów wartościowych. W związku z tym podkreślono konieczność dokonywania zmian w przepisach prawnych.

 

Słowa kluczowe: hipoteczne papiery wartościowe, list zastawny.

 

Summary:

 

There is a comparison the letters of pledge and bonds in this article. As the result of this comparison showed the differences between these securities. Despite it turns out that the creation of bonds are issued in the similar way as letters of pledge. This type of mortgage securities is not privileged in the same way of letters of pledge. It is named as mortgage bond. The author presents the problems connected with entry to National Court Register and establishment of mortgage on real estate, which is associated with entry to the Mortgage Register. The author proposes the connection of these proceedings concerning the issue of letters of pledge. This solution could attract the potential investors to using these securities. Moreover there are discussions on the dematerialisation of mortgage securities, the principle of numerus clausus concerning the mortgage securities. The article relates to the dangers connected with excessive liberalisation of securities trading. This situation could caused the financial crisis from 2006 – 2009. The article shows the arising problems with MBS. The author proves also the significance of the mortgage securities for state economy. Accordingly the author highlighted the need connected with introduction the amendments in the current regulations.

 

Key words: mortgage securities, letter of pledge.

 

Bibliografia/References
Boos, K.-H., Fischer, R., Schulte-Mattler, H. (2016). Kommentar zu Kreditwessengesetz, VO (EU) Nr 575/2013 (CFRR) und Ausführungsvorschriften (Auflage 5). München: C.H. Beck. 
Böttcher, R., Keller, U. (2016). ZVG Gesetz über Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung Kommentar (Auflage 6). München: C.H. Beck. 
Heropolitańska, I., Michalski, M. (2001). Hipoteka, Listy Zastawne, Obligacje Hipoteczne. Warszawa: Twigger. 
Janiak, A., Mojak, J. (2004). Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. 
Janiak, A., Stec, A. (2016). M. Bączyk, A. Chłopecki, M. Czepelak, J. Dybiński, M. Glicz, K. Gorzelak, A. Janiak, I. Karasek-Wojciechowicz, K. Oplustil, W. Popiołek, T. Sójka, M. Spyra, M. Stec, P. Tereszkiewicz, K. Zacharzewski, F. Zoll, A. Stec (red.), Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego (Tom 4). Warszawa: C.H. Beck. 
Jefferson, M. (2009). The emerging U.S. Market for Covered Bonds. North Carolina Banking Institute, 13(1), Article 14, 263-265, 267, 269 – 271, 274-277, 282-283, 285. 
Kaszubski, R., Olszak, M. (2000). Bank hipoteczny. Warszawa: Difin. 
Łaszek, J. (2003). Rynek kredytów hipotecznych i nieruchomości mieszkaniowych w Europie Zachodniej. Zeszyt Hipoteczny, (17), 18-21. 
Machnikowski, P. (2016). W: B. Burian, A. Cisek, M. Drela, W. Dubis, E. Gniewek, J. Gołaczyński, K. Gołębiowski, K. Górska, J. Jezioro, J. Kremis, P. Machnikowski, J. Nadler, R. Strugała, J. Strzebinczyk, W. Szydło, K. Zagrobelny, E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Marlatt, J., Pinedo, A. (2013). Time for a Us alternative, Covered bonds Guide 2013. International Financial Law Review, 6(7-8), 74, 77. 
Nowacki, A., Osajda, K. (2016). Ł. Cudny, J. Górecki, M. Grochowski, K. Haładyj, J.M. Kondek, B. Lackoroński, G. Matusik, P. Mikłaszewicz, R. Morek, A. Nowacki, M. Raczkowski, P. Sobolewski, M. Tulibacka, A. Zbiegień-Turzańska, Ł. Żelechowski, K. Osajda (red.), Kodeks cywilny: komentarz. Zobowiązania: część szczegółowa, ustawa o terminach zapłaty (Tom III B). Warszawa: C.H. Beck. 
Papież, R. (2004). Bankowość hipoteczna w Polsce. Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 
Sitek, M. (2010). Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości. Warszawa: Key Text sp. z o.o. 
Sójka, T., Stec, A. (2016). W: M. Bączyk, A. Chłopecki, M. Czepelak, J. Dybiński, M. Glicz, K. Gorzelak, A. Janiak, I. Karasek-Wojciechowicz, K. Oplustil, W. Popiołek, T. Sójka, M. Spyra, M. Stec M., P. Tereszkiewicz, K. Zacharzewski, F. Zoll, A. Stec (red.), Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego (Tom 4). Warszawa: C.H. Beck. 
Szymański, D. (2011). Listy zastawne. Nieruchomości i Prawo, 2(12), 19, 21. 
Tarska, M. (2009). Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Voisey, P., Sutton, W. (2013). Changes and challenges, Covered bonds Guide 2013. International Financial Law Review, 6(7-8), 71-73. 
Woźniak, R. (2016). Nowelizacja ustawy o listach zastawnych – wybrane zagadnienia. Monitor Prawniczy, (6), 311. 
Zawada, K., Pietrzykowski, K., (2015). W: Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J. Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. (Tom II). Komentarz art. 450 – 1088. Warszawa: C.H. Beck.

 

KONSULTACJE

 

Edyta Tkaczyk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie/Warsaw Management University

edytatkaczyk13@wp.pl

 

Warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich w uczelni niepublicznej - teoria, praktyka, przyszłość

 

Conditions and mode of organizing doctoral studies at the private university – theory, practice, future

 

Streszczenie:

 

Artykuł ten jest poświęcony organizacji studiów doktoranckich w uczelni niepublicznej. Oczywiście pojawia się pytanie, po co doktorat? Doktorat przyda się w każdej dziedzinie. Rozmowa osób po doktoracie jest jak rozmowa równego z równym. Doktorat wzbudza większe zaufanie klientów. Uzyskanie stopnia doktora otwiera nam drogę do dalszej kariery naukowej czy też rozwoju w danej dziedzinie nauki. Studia doktoranckie trwają cztery lata, nabór odbywa się w drodze konkursu i kończą się obroną doktoratu i nadaniem stopnia doktora. Utworzenie studiów doktoranckich w uczelni jest zdaniem wysoce skomplikowanym, jednakże uczelnie podejmują to wyzwanie.

 

Słowa kluczowe: doktorat, uczelnie niepubliczne, szkolnictwo wyższe, promotor.

 

Summary:

 

This article is devoted to organization of doctoral studies at the private university. The obvious question is – what is the doctorate for? The doctorate may be useful in any discipline. Persons who have done the doctorate talk on equal terms. Clients place bigger confidence in doctorate. Once we have gained a doctorate, it is easier to continue our scientific career and develop in the specific field of science. Doctoral studies last four years, recruitment takes a form of a competition, the course ends with a defense of the doctoral thesis and the student is granted a doctor’s degree. It is highly complicated to open the doctoral studies at universities, yet they face this challenge.

 

Key words: doctorate, private universities, higher education, supervisor, doctoral student.

 

Bibliografia/References
Bocheńska, A., Musiała, A. (2016). Prawny model zatrudniania nauczyciela akademickiego. Poznań: Konferencja naukowa - 15 stycznia 2016 r. 
Brzezicki, T. (2010). Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce 134). TNOiK. 
Czarnek, B., Liwo, M. (red). (2016). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, Prawo, Organizacja (573). 
Czuryk, M., Karpiuk, M., Kostrubiec, J. (2015). Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny. s. 267 i n. 
Dańczak, P. (2015). Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów. LEX, nr 229338. 
Górniak, J. (red. ). (2015). Charakterystyka instytucjonalna. W: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (cz. III). Diagnoza szkolnictwa wyższego (93). https://portal.swps.edu.pl/documents/1428763/0/ 
Izdebski, H., Zieliński, J. M. (2013). Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz (552). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer. 
Izdebski, H., Zieliński J., (2011). Prawo o szkolnictwie wyższym: ustawa o stopniach i tytule naukowym: komentarz do nowelizacji (374). Warszawa 
Najwyższa Izba Kontroli (2016). Kształcenie na studiach doktoranckich. Informacje o wynikach kontroli luty 2016. Warszawa. 
Pruszyński J. (1983). Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego. 
Pyter, M. (red.). (2012). Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz (963). Warszawa: C.H. Beck. 
Szwedziak-Bork, I. (2014). Status prawny doktoranta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Student czy naukowiec? Teza nr 1. Kwartalnik Prawa Publicznego, 2014, (1-2). Lex nr 265441. 
Waltoś, S., Rozmus, A. (2016). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja (wyd. IV). Stan prawny na 1 października 2016 r. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. 

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

t_szczurowski@uksw.edu.pl

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z 2017 r.

 

Review of Supreme Court jurisdiction for the year of 2017

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2017 r., które miało istotny wpływ na działalność gospodarczą. Większość zaprezentowanych orzeczeń zostało wydanych na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Orzeczenia te dotyczą tak istotnych zagadnień jak rejestracja zmiany umowy spółki, pojęcia „inna podobna umowa” w rozumieniu art. 15 § 1 Ksh, wykonywania czynności bankowych bez zezwolenia, jednoosobowej spółki osobowej, odpowiedzialności przekształcanego przedsiębiorcy, odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Autor cytuje orzeczenia, a następnie opatruje je krótkim komentarzem.

 

Słowa kluczowe: Orzecznictwo, Sąd Najwyższy.

 

Summary:

 

The article presents judgments of The Supreme Court which were ruled in 2017. The author underlines the influence of this rulings on economic activity. Most of the judgements are based on The Commercial Companies Code. They concern such important topics like registration of an amendment to the articles of association, “other similar agreement” in meaning of art. 15.1 of The Commercial Companies Code, performing banking operations without permit, single partnership, liability of an entrepreneur who is transformed into a company, liability of members of management board. The author quotes the judgments and comments them.

 

Key words: Judgments, The Supreme Court.

 

Bibliografia/References
Szczurowski, T. (2017). Skutki przekształcenia przedsiębiorcy w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania. PPH, (9).

 

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €