Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Journal of Business Law 4/2019

ISSN: 0137-5490
Pages: 40
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Format: A4
Download the magazine
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
15.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2019 
Rok LXXII nr 4 (kwiecień) ISSN 0137-5490

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Katarzyna Urbańska

PwC Polska/PwC Poland

E-mail: kurbanska10@gmail.com

 

Pracownicze Plany Kapitałowe — nowy mechanizm gromadzenia oszczędności

DOI 10.33226//0137-5490.2019.4.1

Artykuł dotyczy nowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która została przyjęta pod koniec 2018 r., weszła w życie 1.01.2019 r. i ma zostać wdrożona z początkiem 2021 r. Opisuje on genezę oraz ostateczny kształt przyjętych w ustawie rozwiązań prawnych w tym zakresie. Poza tym zostały w nim zaprezentowane potencjalne skutki — w postaci kosztów i korzyści — wynikające z uchwalenia ustawy.

Słowa kluczowe: Program Budowy Kapitału, Pracownicze Plany Kapitałowe, system emerytalny, reforma emerytalna, oszczędności.

Employee Capital Plans — a new mechanism for collecting savings

The article concerns the newly adopted Act on Employee Capital Plans, which was adopted at the end of 2018, entered into force on 1 January 2019 and is to be implemented at the beginning of 2021. The article describes the origin of the adopted solution, objectives and solutions adopted in the Act. Finally, it describes the potential effects in the form of costs and benefits resulting from the Act.

Key words: Capital Building Program, Employee Capital Plans, pension system, pension reform, savings.

Bibliografia

CBOS. (2014). Wpływ reformy OFE na oszczędzanie w III filarze. Warszawa: CBOS.

Czapiński, J., Góra M. (2016). Świadomość „Emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Europejski Kongres Finansowy.

Kawalec, S., Błażuk, K., Kurek, M. (2015). Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?. Warszawa: Capital Strategy. http://www.ig-te.pl/publikacje/jak_mobilizowac_dodatkowe_oszczednosci_emerytalne_Raport_Capital_Strategy.pdf (10.04.2019).

KNF. (2019a). Informacje liczbowe o rynku IKE za 2018 r. Warszawa: KNF. https://www.knf.gov.pl/?articleId=64783&p_id=18 (10.04.2019).

KNF. (2019b) Informacje liczbowe o rynku IKZE za 2018 r. Warszawa: KNF. https://www.knf.gov.pl/?articleId=62715&p_id=18 (10.04.2019).

KNF. (2018). Pracownicze Programy Emerytalne w 2017 roku. Warszawa. KNF. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_PPE_w_2017.pdf (10.04.2019).

Mercer. (2017). Melbourne Mercel Global Pension Index 2017. Melbourne: Mercer.

Ministerstwo Rozwoju. (2016). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — projekt do konsultacji społecznych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. https: //www.miir.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf (17.03.2019).

Ministerstwo Rozwoju. (2017). Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. https://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf (17.03.2019).

NBP. (2015). Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015. Warszawa: NBP. PwC. (2016). Program Budowy Kapitału a przyszłe emerytury i rozwój polskiej gospodarki. Ocena skutków planowanej reformy. Warszawa: PwC.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich. (2014). Dodatkowy System Emerytalny w Polsce — Diagnoza i rekomendacje zmian. Warszawa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Zygiert, J. (2018). Czy Polacy to oszczędny naród?, https://m.interia.pl/biznes/news, 2596775 (10.04.2019).

Akty prawne

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Ustawa z 26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Ustawa z 16.09.1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285).

Ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.).

Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).

Ustawa z 22.05.2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207).

Ustawa z 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.).

Ustawa z 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 ze zm.).

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.).

Ustawa z 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 ze zm.).

Ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550 ze zm.).

Ustawa z 21.07. 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298 ze zm.).

Ustawa z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381).

Ustawa z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 ze zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.).

Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

Uchwała nr 14/2016 Rady Ministrów z 16.02.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. https://www.miir.gov.pl/media/16403/uchwala_plan_odp_rozw_16022016.pdf (17.03.2019)

Projekt ustawy o PPK (2018). Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wersja z 4.09.2018 r., Sejm VIII kadencji, druk sejm. nr 2811.

 

----------

 

Agnieszka Wachnicka

Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

E-mail: wachnicka.agnieszka@gmail.com

 

Usługi finansowe w dobie cyfryzacji — aspekty prawne a tendencje socjodemograficzne

DOI 10.33226//0137-5490.2019.4.2

Postęp technologiczny oraz zmiany socjodemograficzne prowadzą do istotnego przemodelowania krajobrazu na rynku finansowym. Artykuł przedstawia problematykę uwarunkowań socjodemograficznych i technologicznych w aspekcie szans i wyzwań dla instytucji finansowych oraz analizuje aspekty prawne technologicznych przemian na rynku finansowym z punktu widzenia zarówno podmiotów na nim funkcjonujących, jak i konsumentów usług finansowych.

Słowa kluczowe: fintech, techfin, pokolenie Y, pokolenie Z, cyberbezpieczeństwo

Financial services in the digital age — legal aspects and social-demographic trends

Technological progress and social-demographic changes lead to substantial reshaping of the financial market. The article presents social-demographic and technological conditions in terms of opportunities and challenges facing the financial market. Furthermore the article analyses legal aspects of the technological changes on the financial market, both in termsof the entities functioning on the market as well as of the consumers of the financial services.

Key words: fintech, techfin, generation Y, generation Z, cybersecurity

Bibliografia

Literatura

Arjunwadkar P. (2018). FinTech: The Technology Driving Disruption in the Financial Services Industry. London: Boca Raton.

Bank of International Settlements. (2018). Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. Basel: Bank for International Settlements. https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf (04.02.2019 r.).

EY. (2017). Shifting into high gear: mitigating risks and demonstrating returns. Global Forensic Data Analytics Survey 2016. https://www.ey.com/gl/en/services/assurance/fraud-investigation---dispute-services/ey-shifting-into-high-gear-mitigating-risks-and-demonstrating-returns (04.02.2019).

Financial Stability Board. (2017). Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention. Basel: Financial Stability Board. http:http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf (04.02.2019).

GUS. (2019). Społeczeństwo informacyjne w Polsce — materiały z lat 2006–2018 oraz Polska w liczbach — za lata 2017–2018, http://stat.gov.pl (04.02.2019).

Hysa B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (97), 385–398.

Kisiel P. (2016). Millennialsi — nowy uczestnik życia społecznego? Studia Socialia Cracoviensia, 14(1), 83–94.

Komisja Europejska. (2018). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów Plan działania w zakresie technologii finansowej: w kierunku bardziej konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora finansowego COM (2018) 109/F1. Bruksela: Komisja Europejska.

Krajowy Rejestr Długów. (2018). Pokolenie Y — (nie) dorośli do długów. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Pokolenie-Y---(nie)-dorosli-do-dlugow (07.02.2019).

PBS (2016). Czy wystarczająco uważnie podpisujemy umowy i czy dziennikarze pomagają w edukacji konsumentów?, Warszawa: PBS. http://pressclub.pl/wp-content/uploads/2016/11/Jak-Polacy-zawieraj%C4%85-umowy-i-rola-dziennikarstwa-ekonomicznego. pdf (07.02.2019).

PwC (2018). Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście. Warszawa: PwC, https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/cyber-ruletka-po-polsku-raport-pwc-gsiss-2018.pdf (04.02.2019).

Ratajczyk M. (2017). Jak kupuje generacja Y? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (330), 184–193.

Rozkrut D. (2017). Zjawiska i procesy kształtujące rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w Polsce. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi (3–14), Warszawa: C.H. Beck.

Rzecznik Finansowy. (2018). Raport Rzecznika Finansowego: Problemy klientów na „rynku Forex”. Warszawa: Rzecznik Finansowy. https://rf.gov.pl/pdf/Raport_Forex_RF.pdf (07.02.2019).

Swacha-Lech M. (2017). Oczekiwania millenialsów w zakresie usług finansowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 73 (2), 167–179.

Szpringer W. (2017). Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie. Warszawa: Poltext.

Związek Banków Polskich. (2019). Raporty NetB@nk. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. IV kwartał 2010 r. — III kwartał 2018. Warszawa: Związek Banków Polskich. https://zbp.pl/raporty/raport-netb-nk (04.02.2019).

Źródła internetowe

https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech (04.02.2019)

https://www.fintechweekly.com/fintech-definition (04.02.2019)

https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp (04.02.2019)

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 15.11.2015 r. sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz.UE L 337, s. 35).

MIFiD 2014 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/65/UE z 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133, s. 66).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z 27.11.2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (Dz. Urz. UE L 69, s. 23).

Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659).

--------

 

Katarzyna Purchała

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

E-mail: katarzynapurchala@gmail.com

 

Reprodukcja a naruszenie i wyczerpanie praw z patentu

DOI 10.33226//0137-5490.2019.4.3

Istota wyczerpania prawa z patentu polega na tym, że dalsze korzystanie z przedmiotów ucieleśniających rozwiązanie chronione patentem pozostaje poza kontrolą uprawnionego z patentu. Wyczerpanie będzie miało co do zasady zastosowanie tylko do tych konkretnych egzemplarzy, które zostały już przez uprawnionego wyprodukowane i wprowadzone do obrotu. Kontrowersyjna pozostaje jednak kwestia zakresu dozwolonych działań nabywcy w ramach używania przedmiotu wytworzonego według patentu, a niestanowiących naruszenia praw z patentu. W dobie cyfryzacji szczególnej wagi nabiera pytanie, w jaki sposób należy traktować reprodukcję wprowadzonych na rynek i chronionych patentami na sposób produktów oraz w jakim zakresie działanie takie może korzystać z instytucji wyczerpania. Kwestią o zasadniczym znaczeniu, na którą próbował odpowiedzieć niemiecki Sąd Najwyższy (BGH) w wyroku w sprawie MPEG-2 Videosignalcodierung, jest to, czy i na jakich warunkach niematerialne przedmioty mogą stanowić bezpośrednie produkty sposobu wytwarzania. BGH uznał, że sekwencja danych przedstawiająca obrazy wideo może być uznana za bezpośredni produkt wytworzony według patentu na sposób w rozumieniu niemieckiej ustawy patentowej. W związku z tym będzie ona korzystać z pośredniej ochrony patentowej, która obejmie również nośnik danych, na którym dane wytworzone zgodnie z opatentowanym sposobem zostały utrwalone. Dodatkowo rozciągnie się na nią również efekt wyczerpania.

Słowa kluczowe: patent, naruszenie patentu, wyczerpanie praw z patentu, reprodukcja, sposób wytwarzania

Reproduction and infringement and exhaustion of patent rights

The essence of patent right exhaustion lies in depriving the patent holder of control over further use of objects embodying the patented solution. Exhaustion will, fundamentally, apply only to those specific objects which have already been produced and marketed by the rightholder. It remains however controversial which actions of the purchaser conducted within the scope of use of product obtained by the patented process would be found legitimate and would not constitute patent infringement. In days of digitization, the possibility of reproduction of previously marketed and protected by patented processes products and exhaustion thereof seemto be a fundamental question. A key issue that the German Supreme Court tried to respond to in MPEG-2 Videosignalcodierung case was whether or not, and on what terms, intangible products may constitute direct products obtained by the patented method. The court assumed that a data sequence representing video images might be considered as a direct product obtained by the patented method in the light of the German Patent Act. Therefore, it will fall within indirect patent protection together with a data carrier on which data generated in accordance with the patented method has been recorded. They will also undergo anex haustion effect.

Key words: patent, patent infringement, patent exhaustion, reproduction, manufacturing proces

Bibliografia

Fiedler, A. (2013). Der Computerprogrammschutz und die Schutzrechtskumulation von Urheber- und Patentrecht — Überlagerungen, Interdependenzen und Widersprüche. Baden-Baden: Nomos

Haedicke, M. (2005). Die Harmonisierung von Patent- und Sortenschutz im Gesetz zur Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie, Mitteilungen der Deutschen Patentwälte, (6), 241–246.

Hoppe-Jänisch, D. (2013). Die Entscheidung des BGH „MPEG-2 Videosignalcodierung”, Mitteilungen der Deutschen Patentwälte.

Michalak, A. (red.). (2016). Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Nordemann, J. B., Rüberg, M., Schaefer, M. (2015). 3D-Druck als Herausforderung für die Immaterialgütterrechte. Neue Juristische Wochenschrift, 67(18), 1265–1271.

Patentgesetz (Niemiecka ustawa patentowa) z 16.12.1980 r., https://www.gesetze-im-internet.de/patg/ (10.04.2019) — dalej PatG

Schohe, S. (2013). BGH bejaht Patentschutz an Daten. B&B Bulletin (1).

Szczepanowska-Kozłowska, K. (2003). Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy. Warszawa: C.H. Beck.

Reisner, S. (2017). Die Erschöpfung im Patentrecht — Wirkung, Voraussetzungen, Grenzen und Dogmatik. Baden-Baden: Nomos.

Wyrok Bundesgerichtshof z 21.08.2012 r., X ZR 33/10, MPEG-2 Videosignalcodierung, GRUR 2012, 1230-1236.

 

----------

 

Adrian Malicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

E-mail: adrianmalicki@vp.pl

 

Zarząd kablem światłowodowym stanowiącym przedmiot współwłasności przymusowej

DOI 10.33226//0137-5490.2019.4.4

Ustawą z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (u.w.r.u.s.t.) prawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego konstrukcję odrębnej własności części składowej rzeczy ruchomej. Stanowi to wyłom w dotychczasowym postrzeganiu konstrukcji prawnorzeczowych. Możliwości takiej nadal nie przewiduje jednak Kodeks cywilny. Ustanowienie odrębnej własności części składowej dotąd możliwe było jedynie w przypadku nieruchomości. Zgodnie z ustawą możliwe jest ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego umieszczonego w kablu. Spełnienie ustawowych przesłanek nie powoduje automatycznego wyodrębnienia włókna z kabla światłowodowego. Osiągnięcie takiego skutku wymaga zajścia zdarzenia prawnego wskazanego w ustawie. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego włókna światłowodowego jednolita struktura prawna kabla światłowodowego ulega dekompozycji. Natomiast kabel stanowi odtąd przedmiot współwłasności przymusowej właścicieli włókien światłowodowych, co wymaga ich współdziałania. Sprawowanie zarządu częściami wspólnymi kabla światłowodowego oparte jest na odpowiednio stosowanych przepisach Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną. Zasady te są modyfikowane regulacją ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

Słowa kluczowe: zarząd rzeczą wspólną; kabel światłowodowy; współwłasność przymusowa kabla światłowodowego; zarząd kablem światłowodowym.

Management of fiber optic cable constituting the subject of compulsory co-ownership

 

In Supporting the Development of Telecommunications Networks and Services Act of 7th May 2010 legislator introduced into the Polish legal structure of separate ownership constituent of movables. According to the Act of 7 May 2010 it is possible to establish separate ownership of the optical fiber placed in the cable. This is a breach in the existing perception of the design property rights. This possibility is still not in the Civil Code. Separation of ownership of the component previously was only possible in the case of real estate. The fulfillment of the conditions laid down in the act does not automatically extract the fiber optic cable. Achieving this effect requires the occurrence of an event specified in the act.

At the time of the separate ownership of the first optical fiber, the uniform legal structure of the fiber optic cable is decomposed. The cable is hence the subject of compulsory co-ownership of fiber optic owners, which requires their cooperation. The management of the common parts of the fiber optic cable is based on properly applied provisions of the Civil Code regarding the management of the common property. These rules are modified by the Supporting the Development of Telecommunications Networks and Services Act of 7th May 2010.

Key words: management of the common property; fiber optic cable; compulsory co-ownership of the fiber optic cable; management of the fiber optic cable.

Bibliografia

Cisek, A., Górska, K. (2013a). Komentarz do art. 199 k.c. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Cisek, A., Górska, K. (2013b). Komentarz do art. 200 k.c. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Cisek, A., Górska, K. (2013c). Komentarz do art. 201 k.c. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Cisek, A., Górska, K. (2013d). Komentarz do art. 202 k.c. W: E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Gniewek, E. (2013). Treść i wykonywanie prawa współwłasności. W: E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego (t. 3). Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.

Gniewek, E. (2014). Prawo rzeczowe, Warszawa: C.H. Beck.

Grossman, T. (2013a). Komentarz do art. 38 u.w.r.u.s.t. W: T. Grossman et al., Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Grossman, T. (2013b). Komentarz do art. 42 u.w.r.u.s.t. W: T. Grossman et al., Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Ignatowicz, J. (1972a). Komentarz do art. 199 k.c. W: Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Ignatowicz, J. (1972b). Komentarz do art. 200 k.c. W: Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Ignatowicz, J. (1972c). Komentarz do art. 203 k.c. W: Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2012). Prawo rzeczowe, Warszawa: LexisNexis

Karnicka-Kawczyńska, A., Kawczyński J. (2000). Zarząd rzeczą wspólna (na gruncie przepisów kodeksu cywilnego), Prawo Spółek (6), 30–41.

Księżak, P. (2017a). Komentarz do art. 202 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 2). Warszawa: C.H. Beck.

Księżak, P. (2017b). Komentarz do art. 209 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 2). Warszawa: C.H. Beck.

Malicki, A. (2017). Umowa jako sposób ustanowienia odrębnej własności włókna światłowodowego. Rejent (3), 28–50.

Midwinter, J. E. (1983). Światłowody telekomunikacyjne. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Nowakowski, Z. K. (1977). Współwłasnosć. W: J. Ignatowicz (red.), System Prawa Cywilnego (t. 2), Wrocław: Ossolineum.

Skowrońska-Bocian, E., Warciński, M. (2015). Komentarz do art. 199 k.c. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1) Art. 1–44910. Warszawa: C.H. Beck.

Szadkowski, K. (2016). Komentarz do art. 209 k.c. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny (t. 1) Komentarz do art. 1–44911. Warszawa: C.H. Beck.

Szydło, W. (2010). Ustanawianie odrębnej własności części składowych rzeczy ruchomych — niedopuszczalny wyłom systemowy czy gospodarcza konieczność? W: J. Gołaczyński, P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka (603–615). Warszawa: C.H. Beck.

Uliasz, M. (2002). Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu (cz. 1), Monitor Prawniczy (18), 825–831.

Uliasz, M. (2004). Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy (4), 75–95.

Uliasz, M. (2003). Glosa do uchwały SN z 19.04.2002 r., Orzecznictwo Sądów Polskich (7–8), 94.

Ziembiński, Z. (2012). Logika praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Akty prawne

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Ustawa z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.).

Orzecznictwo

Postanowienie SN z 21.11.1980 r., III CRN 166/80, LEX nr 2597.

Uchwała SN (7) z 10.04.1991 r., III CZP 76/90, LEX nr 3659.

Uchwała SN (7) z 25.03.1994 r., III CZP 182/93, LEX nr 4025.

Uchwała SN z 10.10.2014 r., III CZP 71/14, LEX nr 1521329.

Wyrok SA w Poznaniu z 7.02.2006 r., I ACa 829/05, LEX nr 203647.

 

----------

 

Piotr Parjaszewski

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie/Warsaw Bar Association of Attorneys-at-Law

e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl

 

Aspekty prawne i społeczno-gospodarcze w zabezpieczeniu personelu medycznego w publicznych podmiotach leczniczych

DOI 10.33226//0137-5490.2019.4.5

W artykule przedstawiono czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne motywujące personel medyczny do podejmowania i kontynuowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych. Przeprowadzona analiza wskazuje, że najważniejszymi czynnikami nieekonomicznymi są: forma zatrudnienia, czas pracy, jakość procesu rekrutacji, jakość świadczonych usług medycznych, atmosfera oraz ogólna satysfakcja z pracy. Czynniki te zostały przeanalizowane w artykule pod kątem możliwych działań, które mogą podjąć kierownicy podmiotów leczniczych w celu poprawy zarządzania zasobami ludzkimi i zabezpieczenia odpowiedniego personelu medycznego w zarządzanej jednostce. Ogólnym wnioskiem jest zalecenie wprowadzenia „miękkiego” modelu zarządzania zasobami ludzkimi, który koncentruje się na kulturze organizacyjnej i relacjach międzyludzkich, a nie na rachunku ekonomicznym i konkurencji między członkami personelu, co jest typowe dla częściej spotykanego „twardego” zarządzania zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe: : personel medyczny, zatrudnienie, zasoby ludzkie

Legal and social-economic aspects of the protection of medical personnel in public healthcare entities

The article presents economical and non-economical factors motivating medical personnel to take up and continue employment in medical entities. Analyzed practical tests indicate that the most important non-economical factors are: form of employment and the agreed working time, a quality of the recruitment process, level of medical services provided to a healthcare entity and general work atmosphere as well as level of satisfaction in a healthcare entity. These factors were analyzed in the article in terms of what is possible for heads of healthcare entities to improve human resource management to ensure the appropriate medical personnel in the managed entity. The general conclusion is the recommendation to introduce a "soft" model of human resource management, which is focusing on organizational culture and interpersonal relations rather than on economic calculation and competition between members of personnel, which is typical for more often encountered "hard" model of human resource management.

Key words: medical personnel, employment, human resource

Bibliografia

Bugdol, M., Bugaj, J., Stańczyk, I. (2012). Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. Wrocław: Conlinuo.

Cwanda, K., Jabłońska, N., Bartczyk, N., Stankiewicz-Mróz, A. (2017). Forma zatrudnienia i czas pracy jako czynniki budujące motywację pielęgniarek. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie (69), 5–21.

Infor. pl. (2018). Brakuje lekarzy i pielęgniarek. https: //ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/pracownicy-sluzby-zdrowia/770069, Brakuje-lekarzy-i-pielegniarek.html (18.03.2019).

Jończyk, J. (2008). Czynniki motywujące do pracy w opinii lekarzy pracujących w Polsce i Stanach Zjednoczonych — wyniki badań. W: W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red.). Aktualne problemy zarządzania organizacjami (126–143). Warszawa: Difin.

Jończyk, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Warszawa: Difin.

Kautsch, M. (red.). (2015). Zarządzanie w opiece zdrowotnej — nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kędzierski, M. (2018). Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego. https://defactonil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0011/133958/zestawienie-nr-1.pdf (18.03.2019).

PW. (2017). Liczba lekarzy w Polsce, czyli spór o dane lokujące nas w europejskim rankingu. http://www.rynekzdrowia.pl/Politykazdrowotna/Liczba-lekarzy-w-Polsce-czyli-spor-o-dane-lokujace-nas-w-europejskim-rankingu,179116,14,1.html (18.03.2019)

Zadros, K. (2011). Pozamaterialne motywatory do pracy stosowane w szpitalach Województwa Śląskiego. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management (55), 314–329.

 

----------

 

Kamila Dutkowska-Wawrzak

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

e-mail: kamdut@gmail.com

 

Fundusze typu real estate investment trust na gruncie prawa polskiego

DOI 10.33226//0137-5490.2019.4.6

W artykule przedstawiono podstawową problematykę organizacyjną i prawną nowego instrumentu inwestycyjnego, czyli funduszu typu Real Estate Investment Trust. Przedstawiono historię, uwarunkowania prawne oraz podłoże tego typu funduszy w Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzą a także w innych krajach europejskich. Obecny status prawny, który jest wciąż dyskutowany został przedstawiony na podstawie wszystkich dotychczasowych projektów ustaw. Omówiono główne założenia, którymi są zwolnienia podatkowe podmiotów inwestujących w tego typu fundusze.

Słowa kluczowe: nieruchomości, fundusz inwestycyjny, rynek nieruchomości, zwolnienia podatkowe, inwestycje pośrednie

Real estate investment trust funds under Polish law

The article defines the basic organization and legal problems which apply new investment instrument, which is a Real Estate Investment Trust. The history, legal conditions and the background of those funds, were shown on the basis on the United States funds where they have a beginning and also on basis on other European countries. The current legal status which is still discuss was indicated basis on all current bills. Main assumptions, which are the tax exemptions for entities investing in those funds, have been presented.

Key words: real estates, investment fund, real estate market, tax exemptions, indirect investments

----------

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €