Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Big data in marketing — tool for improving customer relationships

One of the fundamental aspects of the big data phenomenon is the possibility of application in management. This potential differs depending on the specifics of the organization and the area of application. The article aims to indicate the specificity and directions of applying big data methods in marketing, with particular emphasis on improving customer relationships. After presenting the general characteristics of the big data phenomenon in management, the evolution of business analytics related to new possibilities of mass data processing was described. Then, the focus was on the examples of big data applications in improving customer relationships, which confirms the thesis that these methods are very useful in marketing.

Download article
Keywords: big data; marketing; customer relationship management (CRM); business analytics; business intelligence (BI)

References

Bibliografia/References

Balboni, B. i Bortoluzzi, G. (2015). Business Model Adaptation and the Success of New Ventures. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(1). https://doi.org/10.7341/20151117

Bossidy, I. i Charan, R. (2008]). Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Warszawa: MT Biznes.

Brzóska, J. (2013). Zasoby informacji w innowacyjnych modelach biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 1(104), 135–144.

Davenport, T. H. (2013). Analytics 3.0. Harvard Business Review, (9) (December).

Duan, L. i Xiong, Y. (2015). Big data analytics and business analytics. Journal of Management Analytics, 2(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/23270012.2015.1020891

Gartner słownik (2021). www.gartner.com/en/information-technology/glossary.

Gunzel-Jensen, F. i Holm, A. (2015). Freemium Business Models as the Foundation for Growing an E-business Venture: A Multiple Case Study of Industry Leaders. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(1). https://doi.org/10.7341/20151115

Jabłoński, M. i Jabłoński, A. (2013). Projektowanie sieciowych modeli biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (12).

Kędziera, M. (2020). Zmiana modeli biznesowych pod wpływem nowych technologii w sektorze turystycznym. Studia Ekonomiczne, (391), 45–56.

Knop, L. i Brzóska, J. (2016). Rola innowacji w tworzeniu wartości przez modele biznesu. Politechnika Częstochowska. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, (99), 213–232.

Kraus, S., Roig-Tierno, N. i Bouncken, R. B. (2019). Digital innovation and venturing: An introduction into the digitalization of entrepreneurship. Review of Managerial Science, 13(3), 519–528. https://doi.org/10.1007/s11846-019-00333-8

Laney, D. [2001]. 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety. META Group Research Note.

Nowak, H. i Łuczak, K. (2019). Modele biznesu a cykl życia startupów internetowych — studium przypadku. Przegląd Organizacji, (9), 39–46. https://doi.org/10.33141/po.2019.09.06

Olszak, C. (2013). Business intelligence for information society, Studia Ekonomiczne, (150), 11–23.

Olszak, C. (2018). ICT w rozwoju innowacyjnych strategii i modeli biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, 99–111.

Radziszewski, P. (2016). Business Intelligence. Moda, wybawienie czy problem dla firm? Warszawa: Poltext.

Richardson, J., Sallam, R., Schlegel, K., Kronz, A. i Sun, J. (2020). Magic quadrant for analytics and business intelligence platforms. Gartner.

Rudny, W. (2015). Modele biznesowe a proces tworzenia wartości w gospodarce cyfrowej. Zarządzanie i Finanse, 13(3), 133–146.

Sierotowicz, T. (2013). Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego. Warszawa.

Sobińska, M. (2014). Innowacyjne modele biznesu dla IT — wyzwania i perspektywy rozwoju. Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 126–137.

Tho, M. N. i Tjoa, A. M. (2003). Zero-latency data warehousing for heterogeneous data sources and continuous data streams. Proceedings of 5th International Conference on Information and Web-based Applications Services.

Watson, H. J., Wixom, B. H., Hoffer, J. A., Anderson-Lehman, R. i Reynolds, A. M. (2006). Real-Time Business Intelligence: Best Practices at Continental Airlines. Information Systems Management, 42(6). https://doi.org/10.1201/1078.10580530/45769.23.1.20061201/91768.2

Werenowska, A. (2019). Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka i Rozwój Regionalny, (12), 95–102. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.22

Wieczorkowski, J., Chomiak-Orsa, I. i Pawełoszek, I. (2021). Big data w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Woźniakowski, M. (2015). Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, (6). https://doi.org/10.33141/po.2015.06.03

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription