Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.11.3
JEL: I110, M00

Medical service market in Poland

The subject of the article concerns selected elements of the medical services market in Poland. The main aim of the publication is to present the current situation on the medical services market in Poland. The article presents the availability of medical personnel. Secondary data on medical services (private and public sector perspective) was also analyzed. The publication was completed with a summary and conclusions.

Download article
Keywords: medical market service; health care system; health service

References

Bibliografia/References

CBOS. (2020). Komunikat z badań. Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych. https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2020/K_098_20.PDF (24.10.2020).

Centrum e-Zdrowia. (2020). Biuletyn Statystyczny 2020. https://cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Biuletyny_informacyjny/biuletyn_statystyczny_2020_5fa959206ef00.pdf (25.10.2020)

Czerwińska, M. (2015). Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiając dostęp do usług medycznych w regionie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43(3). 173–185.

Eurostat. (2018). Data Base. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_rs_wkmg/default/table?lang=en (25.10.2020).

Raport Razem dla Zdrowia. (2018). Fundacja MY Pacjenci. https://razemdlazdrowia.pl/raporty-i-stanowiska (5.11.2020).

GUS. (2019). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. Warszawa, Kraków: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. Bank Danych Lokalnych. (2020). https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (24.10.2020).

Golinowska, S., Kocot, E. i Sowa, A. (2013). Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 11(2). 125–147.

Kołodziejczak, A. i Kaczmarek, U. (2017). Analiza zróżnicowania regionalnego dostępności do usług medycznych w Polsce w latach 2006–2015. Studia i Materiały. Mescellanea Oeconomicae, 1(3). 241–250.

Krot, K. (2008). Jakość i marketing usług medycznych. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Krzykus, J. (2019). Internacjonalizacja usług medycznych — ewaluacja usług profesjonalnych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (385), 37–49.

Kudlacz, M. (2015). Problem dostępności zasobów ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia na tle innych krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ekonomia i Zarządzanie, (1), 9–31.

Laskowska, I. (2020). Rola ubezpieczeń zdrowotnych w budowaniu „srebrnej gospodarki” w Polsce. Finanse i Prawo Finansowe, 3(7). 77–90.

Leśnikowska-Gontarz, M. (2017). Wzrost wydatków na ochronę zdrowia a perspektywa rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, (11), 37–51.

Nadziakiewicz, M. (2018). Marketing a jakość usług medycznych na przykładzie placówki regionu górnego śląska. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (129), 313–324.

Nagraba, K. (2015). Zarządzanie wartością klienta na rynku usług medycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe PWSZ w Połocku. Nauki Ekonomiczne, XXI, 115–127.

Pajewska-Kwaśny, R. (2018). Teraźniejszość i przyszłość rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. W: J. Ostaszewski i M. Wrzesiński (red.), Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918–2018 (313–234). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pietrzak, M. (2018). Dostęp do usług medycznych a zamożność Polaków. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, (9), 153–165.

Płonka, M. (2017). Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako suplement ochrony zdrowia w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LI(6), 321–329.

PIU. (2019). Raport roczny 2019. Polska Izba Ubezpieczeń. https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-roczny-PIU-2019.pdf (23.10.2020).

PwC. (2016). Pacjent w świecie cyfrowym. Czyli jak nowe technologie zmieniają rynek usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. https://www.pwc.pl/pl/pdf/pacjent-w-swiecie-cyfrowym-raport-pwc.pdf (25.10.2020)

Pyłpacz, P., Skóra, D i Mikos, M. (2018). Jakość usług medycznych a satysfakcja pacjenta. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2(55), 182–185.

Rybarczyk, A. (2011). Jakość warunkiem przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, (38), 198–211.

Strona www grupy Enel-med: www.enel.pl (9.11.2020).

Strona www grupy Luxmed: www.luxmed.pl (9.11.2020).

Strona www grupy Medicover: www.medicover.pl (9.11.2020).

Waszkiewicz, A. i Białecka, B. (2012). Kształtowanie usług medycznych na podstawie oceny i odczucia pacjenta. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (63a), 259–273.

Zgliczyński, W. S., Jankowski, M., Rostkowska, O., Stynik-Czetwertyński, J., Śliż, D., Karczema, A. i Pinkas, J. (2020). Public and private health care services in the opinion of physicians in Poland. International Journal of Occupational Medicine and Environental Health, 33(2). 195–214.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
159.00 €
119.00
get subscription