Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.3
JEL: : J21, M51, M54

New trends on the labor market — work in the home office system as perceived by Polish managers

Due to the COVID-19 pandemic, the problems of the home office work system are growing significantly. Research shows that after the pandemic outbreak in Poland, 67% of enterprises that had not previously used this form of work decided to use it. Considering the current situation, the mass remote work with a relatively low level of recognition of its consequences and conditions justifies scientific research on this method of work organization. The aim of the theoretical part of the article is to systematize knowledge about working in the home office system, while the aim of the empirical part is to diagnose the managers' attitudes of remote work. The conclusions were supported by the results of the survey research.

Keywords: work in the home office system; the labor market; the attitudes of the management staff

References

Bibliografia/References

Aguenza, B. B. i Som A. P. M. (2012). Motivational factors of employee retention and engagement in organizations. International Journal of Advances in Management and Economics, 1(6).

Barbour, R. (2011), Badania fokusowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Béland, L. P., Brodeur, A. i Wright, T. (2020). The Short-Term Economic Consequences of Covid-19: Exposure to Disease, Remote Work and Government Response. IZA Discussion Paper, 13159. https://ssrn.com/abstract=3584922

Burn, J., Marshall, P. i Barnett, M. (2002), E-business, Strategies for Virtual Organizations. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Chomątowska, B. i Chłopek, P. (2011). Telepraca — nowa forma organizacji pracy. Nowy obszar dysfunkcji i patologii? W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Day, F. C. i Burbach, M. E. (2011). Telework Considerations for Public Managers with Strategies for Increasing Utilization. Communications of the IBIMA. Article ID 880212. https://doi.org/10.5171/2011.880212

Dewicka, A. i Trziszka, M. (2018). Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej, Marketing i Zarządzanie, 1(51). https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-03

Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną — perspektywa pracownika. E-Mentor, 1(83). https://doi.org/10.15219/em83.1456

Draman, R. H. i Edmondson, V. C. (2012). Why a new approach is needed to solve to day's. Review of Management Innovation Creativity, (14).

Eagly, A. H. (2005). Refereeing literature review submission to journals. W: R. J. Sternberg (red.), Reviewing Scientific Works in Psychology. Washington: American Psychological Association.

Eurostat. (2020). How usual is it to work from home? https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news (6.02.2020).

Felstead, A. i Henseke, G. (2017). Assessing the growth of remote working and its consequences for effort, well-being and work-life balance. New Technology. Work and Employment, 3(32). https://doi.org/10.1111/ntwe.12097

Furmanek, W. (2015). Zalety i wady telepracy. Edukacja-Technika-Informatyka, 6(1).

Grzanka, I. (2012). Transformacja procesu pracy w społeczeństwie informacyjnym. Management Systems in Production Engineering, 1(5).

Jeran, A. (2016). Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy. Opuscula Sociologica, (2).

Juchnowicz, M. (2008). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 1(8).

van Knippenberg, D. (2012). What makes for a good review article in organizational psychology? Organizational Psychology Review, 2(3). https://doi.org/10.1177/2041386612452220

Król, M. (2013). Telepraca a pracoholizm. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (148).

Lis, M. (2020). Telepraca i praca zdalna to nie to samo. Business Insider accessed on 16.03.2020.

Lisek-Michalska, J., Lipiec, M. i Olczyk, A. (2012). Ocena metodologicznej i praktycznej jakości fokusa — propozycja procedury. Przegląd Socjologiczny, 1(61).

Makowiec, M. (2015). Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4(44). https://doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.31

Nurul, A. S., Noorliza K. i Hasnanywati, H. (2013). Green Economy: Researching Working from Home in Building Sector. Journal of Southeast Asian Research, Article ID 273189.

Prasołek, Ł. i Kiełbratowska, A. (2020), Praca zdalna w praktyce. Warszawa: C.H.Beck.

Pyoriä, P. (2011). Managing telework: risks, fears and rules. Management Research Review, 4(34). https://doi.org/10.1108/01409171111117843

Ratti, C. i Claudel, M. (2016). If worki s digital, why do we still go to tehe office? Harward Business Review, 13 April 2016.

Rudnicka, P. i Chrupała-Pniak, M. (2019). Predyktory organizacyjne dodatkowej pracy po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(128).

Samul, J. (2017), Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi — systematyczny przegląd literatury, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(115).

Samul, J. (2020). Reflexivity in HRM Reserach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(132). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8686

Sęczkowska, K. (2019). Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej. Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka, (2).

Silva, R. S. i Dias, A. L. (2016). The role of organizational training on organizational commitment. The case of private security employees working remotely. European Journal of Business and Social Sciences, 5(8).

Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce — wyniki badania empirycznego. E-Mentor, 3(85). https://doi.org/10.15219/em85.1474

Stroińska, E. (2015). Wpływ temperamentu pracownika zdalnego na poziom satysfakcji z pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(3).

Syper-Jędrzeja, M. (2014). Narzędzia wspierania równowagi praca-życie — wybrane przykłady z praktyki gospodarczej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(96).

Takeuchi, R. i Chen, J. (2013). The impact of international experiences for expatriates' cross-cultural adjustment: A theoretical review and a critique. Organizational Psychology Review, 3(3). https://doi.org/10.1177/2041386613492167

Tomkiewicz, M. (2008). Telepraca formą oszczędności. http://www.computerworld.pl/artykuly/325293/Telepraca.forma.oszczednosci.html (16.08.2020).

Worek, B. (2001). Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych. Ask. Społeczeństwo. Badania, Metody, (10).

Wróbel, P. i Jendza, D. (2018). Telepraca — regulacje prawne a praktyka rynku pracy. E-mentor, 3(75). https://doi.org/10.15219/em75.1363

Wyrwich, S. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy. Społeczeństwo i Ekonomia, 1(1). https://doi.org/10.15611/eis.2014.1.08

Zdonek, I., Podgórska, M. i Hysa, B. (2019). Zdalna praca zespołu projektowego — charakterystyka ról i kompetencji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(126).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription