Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Journal of Marketing and Market Studies 9/2019

ISSN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Format: A4
Additional information: + płyta CD
Price of the magazine number
15.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 9/2018

Rok XXV nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Innowacyjność przedsiębiorstw usługowych

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy/ The Polish Economic Institute

ibrkk@ibrkk.pl

Celem artykułu jest ocena innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce na podstawie wypowiedzi ekspertów rynku usług i przedstawicieli firm usługowych. Zakresem analizy objęto poziom innowacyjności sekcji usługowych, znaczenie innowacji dla firm usługowych, rodzaj wdrażanych innowacji, czynniki, które zadecydowały o wdrożeniu innowacji, oraz czynniki, które mogłyby zwiększyć innowacyjność firm usługowych. Realizacji celu artykułu posłużyły wyniki badania jakościowego z 20 ekspertami rynku usług oraz badania ilościowego wśród 1000 przedsiębiorstw usługowych, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2017 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB). Sekcje usługowe różnią się poziomem innowacyjności i strukturą rodzajową innowacji, przy czym w większości sekcji odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje organizacyjne i marketingowe, był wyższy od udziału firm, które wprowadziły innowacje procesowe i produktowe. Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano w nim metodę statystyczno-opisową.

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, usługi, rodzaje innowacji

 

Innovativeness of service enterprises

 

The aim of the article is to assess innovativeness of service enterprises in Poland based on utterances of experts of the services market and representatives of service firms. The scope of the analysis covered the level of innovativeness of the services sections, the importance of innovations for companies, the type of innovations being implemented, the factors that have decided the innovation implementation as well as the factors that might have increased service firms’ innovativeness. The accomplishment of the article’s aim was carried out owing to findings of a qualitative research survey with 20 experts of the services market and a quantitative survey among 1000 service enterprises conducted in the end of November and at the beginning of December 2017 by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, the National Research Institute (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy, IBRKK-PIB, in the Polish language). The services sections differ from one another by the level of innovativeness and the innovation structure by type; it must be said that in most sections the percentage of enterprises that had implemented organisational and marketing innovations was higher than the share of firms which had introduced process and product innovations. The article is of the research nature. The author used the statistical and descriptive method in it.

 

Keywords: innovativeness, services, types of innovation

 

Bibliografia/ References
Baumol, W. (2002). The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton: Princeton University Press.
Bojewska, B. (2015). Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Dąbrowska, A., Jaciow, M., Kłosiewicz-Górecka, U., Kuczewska, U., Nowacki, R., Tajer, S., Wasilik, K. i Wolny, R. (2016). Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
Janasz, W. (2011). Ewolucja modeli procesu innowacyjnego. Organizacja i Kierowanie, (4).
Kucharska, B. (2014). Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
IBRKK-PIB (2017). Monitoring przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy.
Oke, A. (2007). Innovation Types and Innovation Management Practices in Service Companies. International Journal of Operations & Production Management, 27 (6).
Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris: OECD–EUROSTAT.
Osiadacz, J. (2012). Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk. Warszawa: PARP.
Raport (2016). Innowacje w MŚP. Pod lupą, Pozyskano z: http://media.efl.pl/reports/16870 (10.05.2016).
Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

 

 

Czynniki lojalności darczyńców i wolontariuszy organizacji pożytku publicznego w świetle filozofii dialogu

Natalia Wasiluk

Politechnika Białostocka/ Bialystok University of Technology

wasiluk93@o2.pl

 

Dariusz Siemieniako

Politechnika Białostocka/ Bialystok University of Technology

d.siemieniako@pb.edu.pl

W artykule zawarte są rozważania na temat czynników lojalności darczyńców i wolontariuszy wobec organizacji pożytku publicznego. Wykorzystanie perspektywy filozofii dialogu podkreśla podmiotowość człowieka w relacjach zachodzących w sektorze organizacji nienastawionych na zysk i może przyczynić się do pogłębienia rozumienia zjawiska lojalności. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań powstawania lojalności darczyńców i wolontariuszy względem organizacji pożytku publicznego. W artykule zaproponowany został model relacji pomiędzy organizacją pożytku publicznego, darczyńcami i wolontariuszami a usługobiorcami, będący połączeniem wiedzy na temat lojalności z dziedziny marketingowej oraz perspektywy filozofii dialogu.

 

Słowa kluczowe: czynniki lojalności, darczyńcy, wolontariusze, organizacje pożytku publicznego, filozofia dialogu

 

Loyalty factors of donors and volunteers of non-profit organizations in the light of philosophy of dialogue

 

The work includes considerations on the loyalty factors of donors and volunteers towards public benefit organizations. Using the perspective of the philosophy of dialogue emphasizes the subjectivity of a man in relations occurring in the sector of non-profit organizations and may contribute to deepening the understanding of the phenomenon of loyalty. The aim of the article is to identify the conditions for the formation of loyalty donors and volunteers towards public benefit organizations. The article proposes a model of relations between a public benefit organization, donors and volunteers and service recipients, which is a combination of knowledge about loyalty in the marketing field and the perspective of the philosophy of dialogue.

 

Keywords: loyalty factors, donors, volunteers, non-profit organization, philosophy of dialogue

 

Bibliografia/ References
Bass, F.M., Pessemier, E.A. i Lehmann, D.R. (1974). An Experimental Study of Relationships between Attitudes, Brand Preference and Choice. Behavioural Science, 17, 532–541.
Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Cooil, B., Keiningham, T.L., Aksoy, L. i Hsu, M. (2007). A Longitudinal Analysis of Customer Satisfaction and Share of Wallet: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics. Journal of Marketing, 71 (1), 67–83.
Cunningham, R.M. (1956). Brand Loyalty – What, Where, How Much? Harvard Business Review, 34, 116–128.
Day, G.S. (1969). A Two-dimensional Concept of Brand Loyalty. Journal of Marketing Research, 9 (3), 29–35.
Dick, A.S. i Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22 (2), 99–113.
Fournier, S. i Yao, J.L. (1997). Reviving Brand Loyalty. A Reconceptualization within the Framework of Consumer-brand Relationships. International Journal of Research in Marketing, 14 (5), 451–472.
Gara, J. (2006). Pedagogiczne konteksty tez filozofii dialogu. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, (1).
Górzna, S. (2012). „Inny” w filozofii Emmanuela Lévinasa. Słupskie Studia Filozoficzne, (11), 57–70.
Hall, M., Lasby, D., Gumulka, G. i Tryon, C. (2006). Caring Canadians, Involved Canadians: Highlights from the 2004 Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating. Statistics Canada.
Hall, M.H. i Parmegiani, M. (1998). Public Opinion and Accountability in the Charitable Sector. Research Bulletin, 5 (2), 1–4.
Jacoby, J. (1971). A Model of Multi-brand Loyalty. Journal of Advertising Research, 11 (3), 29–35.
Jacoby, J. i Chestnut, R. (1978). Brand Loyalty: Measurement and Management. Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 12, 275–307.
Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kłoczowski, J.A. (2005). Filozofia dialogu. Poznań: W drodze.
Kwil, M. (2011). Kreowanie lojalności donatorów. W: A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
Levinas, E. (2014). Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Łęgowski, S. (2017). Budowanie relacji z klientem jako determinanta lojalności i satysfakcji konsumenta na rynku telefonii komórkowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (328).
Łobocki, M.(1998). Altruizm a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Merchant, A., Ford, J.B. i Sargeant, A. (2010). ‘Don't Forget to Say Thank You’: The Effect of an Acknowledgement on Donor Relationships. Journal of Marketing Management, 26 (7–8), 593–611.
Mirońska, D. (2016). Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Mitrega, M. (2013). Marketing mobilny w świetle postaw użytkowników telefonów komórkowych. Handel Wewnętrzny, 3 (maj–czerwiec), 170–177.
O'Reilly, N., Ayer, S., Pegoraro, A., Leonard, B. i Rundle-Thiele, S. (2012). Toward an Understanding of Donor Loyalty: Demographics, Personality, Persuasion, and Revenue. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 24 (1), 65–81.
Patterson, P.G., Johnson, L.W. i Spreng, R.A. (1997). Modeling the Determinants of Customer Satisfaction for Business-to-Business Professional Services. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (1), 4–17.
Pluta, M. (1998). Emmanuela Lévinasa etyka odpowiedzialności. Łódzkie Studia Teologiczne, (7).
Rundle-Thiele, S. i Bennett, R. (2001). A Brand for All Seasons? A Discussion of Brand Loyalty Approaches and Their Applicability for Different Markets. The Journal of Product and Brand Management, 10 (1), 25–37.
Rundle-Thiele, S. i Maio Mackay, M. (2001). Assessing the Performance of Brand Loyalty Measures. The Journal of Services Marketing, 15 (7), 529–546.
Sargeant, A. (2001a). Relationship Fundraising: How to Keep Donors Loyal. Nonprofit Management and Leadership, 12 (2), 177–192.
Sargeant, A. (2001b). Managing Donor Defection: Why Should Donors Stop Giving? New Directions for Philanthropic Fundraising, (32), 59–74.
Sargeant, A. i Woodliffe, L. (2007). Building Donor Loyalty: The Antecedents and Role of Commitment in the Context of Charity Giving. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 18 (2), 47–68.
Sargeant, A. i Lee, S. (2004). Trust and Relationship Commitment in the United Kingdom Voluntary Sector: Determinants of Donor Behavior. Psychology &Marketing, 21, 613–635.
Sargeant, A. i Hudson, J. (2008). Donor Retention: An Exploratory Study of Door-to-door Recruits. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 13 (1), 89–101.
Siemieniako, D. (2008). Logika usługowej dominacji w marketingu-podstawowe pojęcia w konsekwencje w zarządzaniu. Marketing i Rynek, (11), 11–16.
Siemieniako, D. (2010). Lojalność klientów-historia czy współczesność marketingu? Marketing i Rynek, (5), 15–21.
Siemieniako, D. (2011). Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złożonych związkach usługowych. Marketing i Rynek, (8), 10–15.
Siemieniako, D. i Urban, W. (2006). Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności. Marketing i Rynek, (1), 7–12.
Tischner, J. (1998). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Urban, W. i Siemieniako, D. (2005). Motywy lojalności klientów. Marketing i Rynek, (5), 2–7.
Walczak, A. (2008). Spotkanie w perspektywie filozofii dialogu. Pedagogika Filozoficzna on-line, 1 (08–09). 
Wilmańska-Sosnowska, S. (2004). Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179.
Wright, M., Sharp, A. i Sharp, B. (1998). Are Australasian Brands Different? Journal of Product and Brand Management, 7 (6), 465–480.
Wymer, W. i Rundle-Thiele, S. (2009). Defining and Measuring Supporter Loyalty. Referat na: Academy of Marketing Science 14th Biennial World Marketing Congress.

 

 

Realia rynku

 

Wydatki samorządów miejskich na promocję turystyczną na przykładzie Krakowa

Anna Wilkońska

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji

anna.wilkonska@awf.krakow.pl

Małgorzata Kryczka

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji

malgorzata.kryczka@awf.krakow.pl

Samorządy terytorialne wydają corocznie znaczne kwoty na promocję. Ze względu na brak regulacji prawnych definiujących warunki i zasady realizacji działań promocyjnych występuje znaczne rozproszenie środków przeznaczonych na promocję pomiędzy różne jednostki organizacyjne w ramach poszczególnych samorządów. Powoduje to również niespójność prowadzonych działań oraz niedostateczny pomiar ich efektywności. Celem artykułu jest identyfikacja poziomu i struktury wydatków Urzędu Miasta Krakowa na promocję turystyczną oraz próba oceny skuteczności podjętych działań promocyjnych w odniesieniu do ruchu turystycznego. W związku z tym dokonano analizy wydatków według instrumentów i środków promocji oraz określono dynamikę zmian wielkości i struktury przyjazdów do Krakowa.

 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, turystyka, promocja, Kraków

 

Municipal governments expenditures on tourism promotion on the example of Krakow

 

Local governments spend annually considerable sums on promotion. In view of lack of legal regulations which would define conditions for and principles of realisation of promotion activities, funds allocated to promotion are much dispersed between various organisational units within the scope of particular governments. This creates also an incongruity in undertaken actions and insufficient investigation into their effectiveness. The goal of the article is identification of the level and structure of Krakow Town Hall’s spending on the promotion of tourism, and an attempt at evaluation of the effectiveness of the actions undertaken regarding tourist traffic. With reference to that, an analysis of expenditure, depending on the instruments and promotion means, was conducted and the dynamics of changes in the domain of arrivals in Krakow was determined in terms of its size and structure.

 

Keywords: local government, tourism, promotion, Krakow

 

Bibliografia/ References
Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R. i in. (2015). Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku. Kraków. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta (25.05.2018).
Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R. i in. (2017a). Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku. Kraków. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/185106/karta (25.05.2018).
Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R. i in. (2017b). Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku. Prezentacja. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/199304/karta (23.02.2018).
Davidson, R. i Rogers, T. (2006). Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events. Butterworth-Heinemann, Elsevier.
Dielemans, J. (2011). Witajcie w raju: reportaże o przemyśle turystycznym. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Kulczyk, S. i Bajtyngier, A. (2012). Świadomi i pomocni: w stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna.
Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Małopolska Organizacja Turystyczna (2014). Plan Finansowy Małopolskiej Organizacji Turystycznej w roku 2014. Materiały niepublikowane.
Małopolska Organizacja Turystyczna (2015). Sprawozdanie z działalności Małopolskiej Organizacji Turystycznej za rok 2014. Materiały niepublikowane.
Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
Panasiuk, A. (red.) (2006). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pogorzelski, J. (2012). Praktyczny marketing miast i regionów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Polska Organizacja Turystyczna (2015). Sprawozdanie z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej za 2014 r. Pozyskano z: https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/plany-i-sprawozdania-pot (8.03.2018).
Rapacz, A. (red.) (2001). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Stępowski, R. (2017). Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów. Pozyskano z: http://marketingmiejsca.com.pl/media/uploaded/raport4-0y34mwy5/Raport_2018.pdf (23.05.2018).
Szromnik, A. (2008). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
Szromnik, A. (red.) (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków–Legionowo: edu-Libri.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2015). Województwo Małopolskie 2015. Pozyskano z: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202015.pdf (4.04.2018).
Urząd Miasta Krakowa (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2014. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=67493 (18.03.2018).
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., DzU z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., DzU z 1998 r. Nr 91, poz. 578.
Wilkońska, A. i Rotter-Jarzębińska, K. (2014). Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020. Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXXI/1965/14. Kraków: Urząd Miasta Krakowa.

 

 

 

Artykuły na płycie CD

 

Kreowanie wartości klienta w kontekście jakości obsługi

Creating customer value in the context of services quality

Małgorzata Adamska
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem 
m.adamska@po.edu.pl

Aneta Kucińska-Landójtowicz
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług
a.kucinska@po.opole.pl


Zarządzanie ryzykiem w projektach kolejowych

The risk management in railway projects

Agnieszka Barcik
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
abarcik@ath.bielsko.pl

Piotr Dziwiński
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
pdziwinski@ath.bielsko.pl


Przedsiębiorczość osobista jako pierwotny warunek i stymulator innowacyjności w biznesie

Personal entrepreneurship as a primary factor in innovative business

Henryk Bieniok
GWSH w Katowicach, Katedra Zarządzania i Marketingu
henryk.bieniok@ue.katowice.pl

 

Koncepcja metamodelu satysfakcji klienta na przykładzie usług turystycznych

The concept of customer satisfaction metamodel on the example of tourist services

Grzegorz Biesok
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania, Zakład Logistyki i Jakości
gbiesok@ath.eu

Jolanta Wyród-Wróbel
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania, Zakład Logistyki i Jakości
jwyrod@ath.bielsko.pl 


Ocena analityczna, tendencje i czynniki innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw Ukrainy
Analytical assessment, tendencies and factors of innovative development of Ukrainian enterprises

Switlana Bondarenko
Instytut Problemów Rynku i Badań Ekonomicznych i Środowiskowych NAN Ukrainy
prez@nas.gov.ua

Janusz Klisiński
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
dwzit@ath.bielsko.pl

Olha Prokopenko 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
prokopenko.olha.w@gmail.com


Modelowanie i ocena poziomu dojrzałości wiedzy

Modelling and assessment of the knowledge maturity level

Lech A. Bukowski
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
lbukowski@wsb.edu.pl


Integracja jako koncepcja kształtowania miejskiego systemu transportowego

Integration as a concept of development of the urban transport system
Leszek Bylinko
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
lbylinko@ath.bielsko.pl


Zielony Kneset: nowy paradygmat ekologizacji parlamentów i społeczeństw

Green Knesset: A new Paradigm for Greening of Parliaments and Societies

Samuel Chayen
The Sumy State University, Oleg Balatskyi Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management, the Economic Theory Department; The Knesset (the Israeli Parliament), the Green Knesset Project

Olha Prokopenko
University of Bielsko-Biala, department of management; the Kyiv National University of Technology and Design, department of business-economics
prokopenko.olha.w@gmail.com


Analiza przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zmian legislacyjnych zachodzących w obszarze zarządzania ochrona danych osobowych

Analysis of personal data security breaches and legislative changes occurring in the area of personal data security management

Grzegorz Chmielarz
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
grzegorz.chmielarz@wz.pcz.pl

Paweł Kobis
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
pawel.kobis@wz.pcz.pl


Zarządzanie jakością w szpitalu – dylematy i współczesne wyzwania

Quality management in hospital - dilemmas and contemporary challenges

Beata Detyna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa  w Wałbrzychu, Instytut Przyrodniczo-Techniczny bdetyna@pwsz.com.pl


Efektywne zarządzanie czasem pracy w świetle badań ankietowych

Effective time management in the light of surveys

Irena Dudzik-Lewicka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
dwzit@ath.bielsko.pl


Badanie świadomości marek na przykładzie rynku soków, nektarów i napojów

Brand awareness study - based on juice and nectar market

Joanna M. Dziadkowiec
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością
dziadkoj@uek.krakow.pl

Urszula Balon
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością
balonu@uek.krakow.pl


Rola i funkcjonowanie systemów CRM w zarządzaniu organizacjami 

The role and functioning of CRM systems in managing organizations 

Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Strategii  i Projektowania Biznesu
j.dziwulski@pollub.pl

Cezary Nerkowski
Absolwent Uniwersytetu Białostockiego
uniwersytet@uwb.edu.pl


Koncepcje i narzędzia szczupłego zarządzania produkcją w kontekście współczesnych procesów usługowo-handlowych

Conceptions and Tools of Lean Production Management in the Context of Contemporary Commercial Service Process

Jerzy Feliks
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Inżynierii Zarządzania
jfeliks@zarz.agh.edu.pl

Katarzyna Madeja
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Inżynierii Zarządzania
katarzyna.madeja.162@zarz.agh.edu.pl


Nowe modele kapitalizacji i ich rola w ocenie spłaty kredytu bankowego i związanego z nim ryzyka

New capitalization models and their role in assessing loan repayment and related risks

Anna Feruś
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
aferus@prz.edu.pl


Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstw z zastosowaniem wybranych metod credit-scoringu ze szczególnym uwzględnieniem metody granicznej analizy danych

Risk assessment of enterprises of enterprises with the use of selected credit-scoring methods with a special regard to the method of border analysis analysing

Anna Feruś
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
aferus@prz.edu.pl


Uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów w procesie zakupów

Determinants of customer purchasing behavior in the purchasing process

Paulina Gajewska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
pgajewska@ath.bielsko.pl

Barbara Słowiak
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
bslowiak@ath.bielsko.pl


Rola doradztwa zewnętrznego w zarządzaniu firmą

The role of external consultancy in company management

Paulina Gajewska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
pgajewska@ath.bielsko.pl


Perspektywy zawodowe studentów z niepełnosprawnością fizyczną

Occupational perspectives of disabled students

Sylwia Gąsiorek-Madzia
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych
sgasiorek@ath.bielsko.pl


Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej

Implementation and the expected aftermath of the fourth industrial revolution

Kazimierz Górka
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,  Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką
k.gorka@awf.katowice.pl

Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych
m.luszczyk@po.opole.pl

Agnieszka Thier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
agnieszka.thier@uek.krakow.pl


Controling jako zintegrowany instrument wpisujący się w koncepcję zarządzania 2,0.

Controlling as an integral instrument of Management 2.0

Brygida Grzeganek-Więcek
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Zarzadzania Sportem i Turystyką, Katedra Zarządzania
b.grzeganek@awf.katowice.pl

Piotr Halemba
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Zarzadzania Sportem i Turystyką, Katedra Zarządzania
p.halemba@awf.katowice.pl

Romuald Szopa
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Zarzadzania Sportem i Turystyką, Katedra Zarządzania
r.szopa@awf.katowice.pl


Realizacja wymagań zarządzani bezpieczeństwem danych osobowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

Implementation of personal data security management requirements in the sector of small and medium enterprises 

Natalia Jagodzińska
BTCH – Systemy Zarządzania Gdańsk
natalia.jagodzinska@outlook.com 


Zarządzanie poprzez 3M w usługach

Management based on 3M in services

Anna Jakubczak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Organizacji i Zarządzania 
ajakubczak@utp.edu.pl

Marcin Jakubiec
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
m.jakubiec@ath.bielsko.pl


Strategie rozwojowe w przedsiębiorstwach

The development strategy in the enterprises

Krzysztof Janasz
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania i Inwestycji, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
promocja.wneiz@usz.edu.pl


Profile mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw usługowych w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności

The Mesostructure Profiles of Small and Medium-sized Service Enterprises in Terms of the Financial Security of Going Concern

Jarosław Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
kaczmarj@uek.krakow.pl 


Standardy i poziom logistycznej obsługi klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Standards and the level of logistic customer service in enterprise management

Marta Kadłubek
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
marta.kadlubek@wz.pcz.pl


Komercjalizacja rezultatów projektów badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem systemów informatycznych

Commercialization of research and development projects regarding the implementation of information systems

Andrzej Kamiński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych; Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
andkam@sgh.waw.pl


Zarządzanie marketingowe międzynarodową i luksusową firmą na przykładzie przedsiębiorstwa Yves Saint Laurent

Marketing Management of international and luxury brand on the example of the company Yves Saint Laurent

Anastazja Magdalena Kasztalska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Zarządzania.
dwzit@ath.bielsko.pl


Komputerowe monitorowanie i analiza pracy maszyn

Computer-aided monitoring and analysis of machine work

Marek Kęsek
AGH Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
kesek@agh.edu.pl

Romulad Ogrodnik
AGH Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
rogrod@agh.edu.pl


Marketingowe aspekty organizacji FIFA Mundial 2018, XXI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Mężczyzn

Marketing aspects of the organization FIFA World Cup 2018, XXI Men's World Football Championship

Janusz Klisiński
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
jklisinski@ath.bielsko.pl


Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach na płaszczyźnie elektronicznego przetwarzania danych

Information security management in enterprises in the area of electronic data processing

Paweł Kobis
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
pawel.kobis@wz.pcz.pl

Grzegorz Chmielarz
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
grzegorz.chmielarz@wz.pcz.pl


Znaczenie zasobów finansowych w zarządzaniu rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

The impact of finance resources in managing the development of small and medium-sized enterprises

Patrycja Kokot-Stępień
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów Bankowości i Rachunkowości
patrycja.kokot-stepien@wz.pcz.pl


Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w kontekście modelu otwartej innowacji

Innovation policy of the European Union in the context of the open innovation model

Katarzyna Kozioł-Nadolna
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
katarzyna.koziol-nadolna@usz.edu.pl


Wyzwania rozwojowe polskich przedsiębiorstw sektora TSL

Development challenges Polish enterprises of TSL sector

Patrycja Krawczyk
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
patrycja.krawczyk@wz.pcz.pl


Innowacyjne techniki zarządzania logistycznego przedsiębiorstw wysokotechnologicznych w biznesie elektronicznym

Innovative Technics of the High-tech Enterprises Logistic Management in Electronic Business

Yevhen Krykavskyy
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (Polska), Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lvivska” (Ukraina), Katedra Marketingu i Logistyki
uczelnia@san.edu.pl

Serhii Kasian
Dniprowski Narodowy Uniwersytet imienia Olesia Gonczara (Ukraina), Katedra Teorii Ekonomicznej i Marketingu


Rola infrastruktury transportowej w rozwoju gospodarczym

The role of road infrastructure in economic development

Mariusz Kubański
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
mkubanski@ath.eu

Tomasz Nalborczyk
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
tnalborczyk@ath.eu


Zdolność do doskonalenia jako atrybut przedsiębiorstwa XXI wieku – analiza wymagań i barier 

Ability to improve as an attribute of the 21st century enterprise - analysis of requirements and barriers 

Aneta Kucińska-Landwójtowicz
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług
a.kucinska@po.opole.pl

Małgorzata Adamska
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
m.adamska@po.opole.pl


Uwarunkowania współpracy franczyzowej w turystyce w Polsce i wybranych krajach UE

Conditions for the franchise cooperation in tourism in Poland and selected EU countries

Ewa Lipianin-Zontek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
dwzit@ath.bielsko.pl

Irena Szewczyk
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
dwzit@ath.bielsko.pl

Zbigniew Zontek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
dwzit@ath.bielsko.pl


Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego na rynku doznań (przykład performerów)

Managing the value of human capital in the Experience Market (example of performers)

Anna Lipka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Organizacjami
anna.lipka@ue.katowice.pl


Aktualne tendencje w zarządzaniu marketingowym podmiotów branży usług turystycznych

Current tendencies in the marketing management of the tourism industry entities

Dorota Lorenc
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości


Koncepcja Lean Management jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw

The Lean Management concept as a challenge for contemporary enterprises

Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Zakład Rachunkowości
malgorzata.legowik-malolepsza@wz.pcz.pl

Izabela Turek
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Zakład Rachunkowości
izabela.turek@wz.pcz.pl

Sylwia Kowalska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Zakład Rachunkowości
sylwia.kowalska@wz.pcz.pl

Marcin Stępień
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Zakład Rachunkowości
marcin.stepien@wz.pcz.pl


Kreacja wartości dla klienta a efektywność zarządzania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa

Creating Customer Value and The Efficiency of Enterprise Operating Activities Management

Sylwia Łęgowik-Świącik
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
sylwia.legowik-swiacik@wz.pcz.pl


Wykorzystanie środków unijnych przez spółki komunalne na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

The use of EU funds by municipal companies on the example of the Municipality of Cracow

Joanna Łukasik
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie
biuro@mpwik.krakow.pl

Aneta Madyda
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
dwzit@ath.bielsko.pl


Wpływ zmian układu magazynu dystrybucyjnego na wykorzystanie powierzchni składowania – studium przypadku firmy handlowej branży FMCG

The impact of layout redesign in distribution warehouse on the use of storage space – case study of a FMCG trade company

Małgorzata Makar
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
mmakar@ zarz.agh.edu.pl

Marek Karkula
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
mkarkula@zarz.agh.edu.pl


Marnotrawstwo żywności w zakładach żywienia zbiorowego

Food waste in catering facility

Ewa Malinowska
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
ewa.malinowska@ug.edu.pl

Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
m.bralkowska@ug.edu.pl


Metodyka i dobór narzędzi Lean Six Sigma dla małych i średnich przedsiębiorstw

Methodology and selection of Lean Six Sigma tools for small and medium enterprises

Regina Mazurek
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług
r.mazurek@po.opole.pl

Marcin Lorenc
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług
m.lorenc@po.edu.pl


Identyfikacja ryzyka wpływającego na wynik ze sprzedaży przedsiębiorstwa z branży FMCG

Risk identification affecting the sales result of the company from the FMCG industry

Dariusz Michalski
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
michalskidariusz@o2.pl


Holonic manufacturing systems

Branislav Mičieta
University of Zilina, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial Engineering, Slovakia
branislav.micieta@fstroj.uniza.sk

Vladimíra Biňasová
University of Zilina, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial Engineering, Slovakia
vladimira.binasova@fstroj.uniza.sk

Richard Worobel
University of Zilina, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial Engineering, Slovakia
richard.worobel@fstroj.uniza.sk


Lojalność jednostki wobec organizacji w kontekście przeprowadzonych badań

Loyality of the unit to the organization in the context of the conducted research 

Teresa Myjak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Ekonomiczny, Zakład Zarządzania i Turystyki
myjakt@wp.pl


Organizacyjne czynniki kształtujące wewnętrzną motywację do pracy na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych 

Organizational factors for internal motivation on work based on conducted empirical tests

Teresa Myjak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Ekonomiczny, Zakład Zarządzania i Turystyki
myjakt@wp.pl


Raportowanie aktywów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – studium przypadku

Reporting on company assets and human capital – a case study

Joanna Nakonieczny
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
j.nakonieczny@prz.edu.pl


Wykorzystanie sieci Petriego do analizy procesów produkcyjnych

Using the Petri network for the analysis of production processes

Aneta Napieraj
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
aneta.napieraj@agh.edu.pl


Modelowanie semantyczne w zarządzaniu wiedzą organizacji

The Semantic Modeling in the Organization's Knowledge Management

Rafał Niedbał
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
rafal.niedbal@wz.pcz.pl

Artur Wrzalik
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
artur.wrzalik@wz.pcz.pl

Adam Sokołowski
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
adam.sokolowski@wz.pcz.pl


Technologia ultrakondensatorowa jako innowacyjne źródło energii do rozruchu silnika spalinowego

Technology of ultracapacitors as an innovative energy source to starting internal combustion engine

Marek Niewęgłowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
kancelaria@uph.edu.pl

Marek Gugała
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
kancelaria@uph.edu.pl

Maria Niewęgłowska
Politechnika Warszawska
dziekanat.simr@pw.edu.pl


Tradycyjne i nowe koncepcje marketingu w usługach ubezpieczeniowych
Traditional and new concepts of marketing in insurance services

Beata Nowotarska-Romaniak
Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Marketingu, Katowice
beata.nowotarska-romaniak@ue.katowice.pl


Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczych 

Analysis of the investment outlays of mining enterprises

Romuald Ogrodnik
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
rogrod@agh.edu.pl

Marek Kęsek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
kesek@agh.edu.pl


Zarządzanie w kontekście globalizacji: perspektywy zmian paradygmalnych

Management under conditions of globalization: prospects for paradigm shifts

Yu.I. Ossik
Economic University, the SRI of Economics and Legal Research; the Sumy State University, department of economics
mail@keu.kz 

O.V. Prokopenko
University of Bielsko-Biala, department of management; the Kyiv National University of Technology and Design,
department of business-economics
knutd@knutd.edu.ua


Technologie przyrostowe jako nowoczesne metody wytwarzania produktów w dobie ograniczania kosztów
oraz indywidualizacji produkcji

Additive technologies as modern methods for manufacturing in a limiting of costs and customization of
Production

Dariusz Owsiak
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania, Zakład Logistyki i Jakości
dowsiak@ath.bielsko.pl


Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na przedsiębiorczość strategiczną podmiotów gospodarczych

The impact of special economic zones on strategic entrepreneurship of business entities

Luiza Piersiala
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
luiza.piersiala@wz.pcz.pl

 

Regionalne i strukturalne osobliwości małego biznesu na Ukrainie

The regional and structural peculiarities of small business in Ukraine

Tetiana Ponomarenko
Międzynarodowy Uniwersytet Naukowo-Techniczny imienia akademika Jurija Buhaja (Ukraina), Katedra Ekonomii Międzynarodowej, Rachunkowości i Finansów
ihu.com.ua@gmail.com


Innowacyjność procesowa w strategii zarządzania łańcuchem dostaw

Process innovation in the strategy of supply chain management

Rafał Kania
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
rafal.kania@polsl.pl

Piotr Sakiewicz
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
piotr.sakiewicz@polsl.pl

Marek Roszak
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Marek.Roszak@polsl.pl


Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez wdrożenie zaawansowanej technologii informatycznej w badanym przedsiębiorstwie

Optimization of production processes through implementation of advanced IT technology in the selected
company

Joanna Rut
The Opole University of Technology, Department of Production Engineering and Logistics, Faculty of Logistics
j.rut@po.opole.pl

Tomasz Wołczański
The Opole University of Technology, Department of Production Engineering and Logistics, Faculty of Logistics
t.wolczanski@po.opole.pl


Zastosowanie systemu kontrolowania i gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego w badanym przedsiębiorstwie

Production process data collection and control system in the researched business undertaking

Joanna Rut
The Opole University of Technology, Department of Production Engineering and Logistics, Faculty of Logistics
j.rut@po.opole.pl

Tomasz Wołczański
The Opole University of Technology, Department of Production Engineering and Logistics, Faculty of Logistics
t.wolczanski@po.opole.pl


Akwizycja i wizualizacja danych produkcyjnych on-line jako determinanty wzrostu efektywności
przedsiębiorstw

On-line acquisition and visualization of production data as determinants of increase in business efficiency

Joanna Rut
The Opole University of Technology, Department of Production Engineering and Logistics, Faculty of Logistics
j.rut@po.opole.pl

Tomasz Wołczański
The Opole University of Technology, Department of Production Engineering and Logistics, Faculty of Logistics
t.wolczanski@po.opole.pl


Harmonization of the standards of Ukraine and the EU in the context of the global goals of European
integration

Liudmyla Shulgina
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Politechnic Institute”, Department of Management, Faculty of Management and Marketing;
University of Belsko-Biala, Department of Marketing and Entrepreneurship, Faculty of Management and Transport
international@ath.bielsko.pl

Hanna Zhaldak
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Politechnic Institute”, Department of Management,
Faculty of Management and Marketing
mail@kpi.ua


Reklama natywna - skuteczna forma działań marketingowych

The Native Advertising - an Effective Form of the Marketing Activities

Adam Sokołowski
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
adam.sokolowski@wz.pcz.pl

Artur Wrzalik
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
artur.wrzalik@wz.pcz.pl

Rafał Niedbał
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
rafal.niedbal@wz.pcz.pl


Kultura organizacyjna w aspekcie zarządzania pracownikami

Organizational culture in the aspect of human resources management

Marta Sukiennik
AGH w Krakowie
marta.sukiennik@agh.edu.pl


Wybrane metody badania satysfakcji pracowników w procesie planowej transformacji organizacji

Chosen methods of employees’ satisfaction level assessment in course of planned transformation of
organisation

Andrzej Szemla
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania, Zakład Logistyki i Jakości
aszemla@ath.bielsko.pl


Wybrane metody i narzędzia wspomagania zarządzanie zespołami ludzkimi

Selected methods and tools to support the management of human teams

Mieczysław Ślósarz
AGH w Krakowie
slosarz@agh.edu.pl

 

Od administrowania do zarządzania publicznego gminą jako podstawową jednostką samorządu terytorialnego

From administering to public management of the commune as the basic unit of local self-government

Stanisław Ślusarczyk
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
niscontoo@interia.pl


Efektywna strategia marketingowa jako element zarządzania nowym produktem IT –- case study

Effective marketing strategy as part of the management of a new IT product - case study

Jerzy Tutaj
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Infrastruktury Zarządzania
jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

Agnieszka Parkitna
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Infrastruktury Zarządzania
agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl

Maria Harcej
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Infrastruktury Zarządzania
marta.harcej@pwr.edu.pl


Jakość na rynku usług szkoleniowych w Polsce

The quality on the training services market in Poland

Alicja Winnicka-Wejs
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Zarządzania Organizacjami
a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl


Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej

Innovative activity of enterprises in Poland against the background of the European Union

Joanna Wiśniewska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
rektorat@univ.szczecin.pl


Wprowadzenie SI metodą na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa

Implementation of AI method for competitiveness and innovativeness of the company

Milena Witecka
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
rektorat@wsb.edu.pl


Rola sztucznej inteligencji w rekrutacji i selekcji pracowników

The Role of Artificial Intelligence in the Recruitment and Personnel Selection

Artur Wrzalik 
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
artur.wrzalik@wz.pcz.pl

Rafał Niedbał
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
rafal.niedbal@wz.pcz.pl

Adam Sokołowski
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
adam.sokolowski@wz.pcz.pl


Przywódca zdaniem swej organizacji – podsumowanie wyników badań

Leader in the opinion of own organization – summary of research results

Jolanta Wyród-Wróbel
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
jwyrod@ath.bielsko.pl

Grzegorz Biesok
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
gbiesok@ath.eu 


Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia

Generation Z consumer toward marketing communication – benefits and limitations

Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
j.wyrwisz@pollub.pl


Praktyki stosowane w zakresie polityki personalnej w przedsiębiorstwach IT na przykładzie województwa
śląskiego

Practices used in personnel policy in IT enterprises on the example of the Silesian province

Agnieszka Zielińska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych
kneis@ath.bielsko.pl

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €