Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 09/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
744.00 zł
558.00
744.00 zł
558.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
372.00 zł
334.80
372.00 zł
334.80
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 9/2018

Rok XXV nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Innowacyjność przedsiębiorstw usługowych

Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Celem artykułu jest ocena innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce na podstawie wypowiedzi ekspertów rynku usług i przedstawicieli firm usługowych. Zakresem analizy objęto poziom innowacyjności sekcji usługowych, znaczenie innowacji dla firm usługowych, rodzaj wdrażanych innowacji, czynniki, które zadecydowały o wdrożeniu innowacji, oraz czynniki, które mogłyby zwiększyć innowacyjność firm usługowych. Realizacji celu artykułu posłużyły wyniki badania jakościowego z 20 ekspertami rynku usług oraz badania ilościowego wśród 1000 przedsiębiorstw usługowych, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2017 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB). Sekcje usługowe różnią się poziomem innowacyjności i strukturą rodzajową innowacji, przy czym w większości sekcji odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje organizacyjne i marketingowe, był wyższy od udziału firm, które wprowadziły innowacje procesowe i produktowe. Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano w nim metodę statystyczno-opisową.

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, usługi, rodzaje innowacji

 

Innovativeness of service enterprises

 

The aim of the article is to assess innovativeness of service enterprises in Poland based on utterances of experts of the services market and representatives of service firms. The scope of the analysis covered the level of innovativeness of the services sections, the importance of innovations for companies, the type of innovations being implemented, the factors that have decided the innovation implementation as well as the factors that might have increased service firms’ innovativeness. The accomplishment of the article’s aim was carried out owing to findings of a qualitative research survey with 20 experts of the services market and a quantitative survey among 1000 service enterprises conducted in the end of November and at the beginning of December 2017 by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, the National Research Institute (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy, IBRKK-PIB, in the Polish language). The services sections differ from one another by the level of innovativeness and the innovation structure by type; it must be said that in most sections the percentage of enterprises that had implemented organisational and marketing innovations was higher than the share of firms which had introduced process and product innovations. The article is of the research nature. The author used the statistical and descriptive method in it.

 

Keywords: innovativeness, services, types of innovation

 

Bibliografia/ References
Baumol, W. (2002). The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton: Princeton University Press.
Bojewska, B. (2015). Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Dąbrowska, A., Jaciow, M., Kłosiewicz-Górecka, U., Kuczewska, U., Nowacki, R., Tajer, S., Wasilik, K. i Wolny, R. (2016). Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
Janasz, W. (2011). Ewolucja modeli procesu innowacyjnego. Organizacja i Kierowanie, (4).
Kucharska, B. (2014). Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
IBRKK-PIB (2017). Monitoring przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy.
Oke, A. (2007). Innovation Types and Innovation Management Practices in Service Companies. International Journal of Operations & Production Management, 27 (6).
Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris: OECD–EUROSTAT.
Osiadacz, J. (2012). Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk. Warszawa: PARP.
Raport (2016). Innowacje w MŚP. Pod lupą, Pozyskano z: http://media.efl.pl/reports/16870 (10.05.2016).
Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

 

 

Czynniki lojalności darczyńców i wolontariuszy organizacji pożytku publicznego w świetle filozofii dialogu

Natalia Wasiluk, Dariusz Siemieniako

 

W artykule zawarte są rozważania na temat czynników lojalności darczyńców i wolontariuszy wobec organizacji pożytku publicznego. Wykorzystanie perspektywy filozofii dialogu podkreśla podmiotowość człowieka w relacjach zachodzących w sektorze organizacji nienastawionych na zysk i może przyczynić się do pogłębienia rozumienia zjawiska lojalności. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań powstawania lojalności darczyńców i wolontariuszy względem organizacji pożytku publicznego. W artykule zaproponowany został model relacji pomiędzy organizacją pożytku publicznego, darczyńcami i wolontariuszami a usługobiorcami, będący połączeniem wiedzy na temat lojalności z dziedziny marketingowej oraz perspektywy filozofii dialogu.

 

Słowa kluczowe: czynniki lojalności, darczyńcy, wolontariusze, organizacje pożytku publicznego, filozofia dialogu

 

Loyalty factors of donors and volunteers of non-profit organizations in the light of philosophy of dialogue

 

The work includes considerations on the loyalty factors of donors and volunteers towards public benefit organizations. Using the perspective of the philosophy of dialogue emphasizes the subjectivity of a man in relations occurring in the sector of non-profit organizations and may contribute to deepening the understanding of the phenomenon of loyalty. The aim of the article is to identify the conditions for the formation of loyalty donors and volunteers towards public benefit organizations. The article proposes a model of relations between a public benefit organization, donors and volunteers and service recipients, which is a combination of knowledge about loyalty in the marketing field and the perspective of the philosophy of dialogue.

 

Keywords: loyalty factors, donors, volunteers, non-profit organization, philosophy of dialogue

 

Bibliografia/ References
Bass, F.M., Pessemier, E.A. i Lehmann, D.R. (1974). An Experimental Study of Relationships between Attitudes, Brand Preference and Choice. Behavioural Science, 17, 532–541.
Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Cooil, B., Keiningham, T.L., Aksoy, L. i Hsu, M. (2007). A Longitudinal Analysis of Customer Satisfaction and Share of Wallet: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics. Journal of Marketing, 71 (1), 67–83.
Cunningham, R.M. (1956). Brand Loyalty – What, Where, How Much? Harvard Business Review, 34, 116–128.
Day, G.S. (1969). A Two-dimensional Concept of Brand Loyalty. Journal of Marketing Research, 9 (3), 29–35.
Dick, A.S. i Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22 (2), 99–113.
Fournier, S. i Yao, J.L. (1997). Reviving Brand Loyalty. A Reconceptualization within the Framework of Consumer-brand Relationships. International Journal of Research in Marketing, 14 (5), 451–472.
Gara, J. (2006). Pedagogiczne konteksty tez filozofii dialogu. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, (1).
Górzna, S. (2012). „Inny” w filozofii Emmanuela Lévinasa. Słupskie Studia Filozoficzne, (11), 57–70.
Hall, M., Lasby, D., Gumulka, G. i Tryon, C. (2006). Caring Canadians, Involved Canadians: Highlights from the 2004 Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating. Statistics Canada.
Hall, M.H. i Parmegiani, M. (1998). Public Opinion and Accountability in the Charitable Sector. Research Bulletin, 5 (2), 1–4.
Jacoby, J. (1971). A Model of Multi-brand Loyalty. Journal of Advertising Research, 11 (3), 29–35.
Jacoby, J. i Chestnut, R. (1978). Brand Loyalty: Measurement and Management. Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 12, 275–307.
Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kłoczowski, J.A. (2005). Filozofia dialogu. Poznań: W drodze.
Kwil, M. (2011). Kreowanie lojalności donatorów. W: A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
Levinas, E. (2014). Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Łęgowski, S. (2017). Budowanie relacji z klientem jako determinanta lojalności i satysfakcji konsumenta na rynku telefonii komórkowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (328).
Łobocki, M.(1998). Altruizm a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Merchant, A., Ford, J.B. i Sargeant, A. (2010). ‘Don't Forget to Say Thank You’: The Effect of an Acknowledgement on Donor Relationships. Journal of Marketing Management, 26 (7–8), 593–611.
Mirońska, D. (2016). Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Mitrega, M. (2013). Marketing mobilny w świetle postaw użytkowników telefonów komórkowych. Handel Wewnętrzny, 3 (maj–czerwiec), 170–177.
O'Reilly, N., Ayer, S., Pegoraro, A., Leonard, B. i Rundle-Thiele, S. (2012). Toward an Understanding of Donor Loyalty: Demographics, Personality, Persuasion, and Revenue. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 24 (1), 65–81.
Patterson, P.G., Johnson, L.W. i Spreng, R.A. (1997). Modeling the Determinants of Customer Satisfaction for Business-to-Business Professional Services. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (1), 4–17.
Pluta, M. (1998). Emmanuela Lévinasa etyka odpowiedzialności. Łódzkie Studia Teologiczne, (7).
Rundle-Thiele, S. i Bennett, R. (2001). A Brand for All Seasons? A Discussion of Brand Loyalty Approaches and Their Applicability for Different Markets. The Journal of Product and Brand Management, 10 (1), 25–37.
Rundle-Thiele, S. i Maio Mackay, M. (2001). Assessing the Performance of Brand Loyalty Measures. The Journal of Services Marketing, 15 (7), 529–546.
Sargeant, A. (2001a). Relationship Fundraising: How to Keep Donors Loyal. Nonprofit Management and Leadership, 12 (2), 177–192.
Sargeant, A. (2001b). Managing Donor Defection: Why Should Donors Stop Giving? New Directions for Philanthropic Fundraising, (32), 59–74.
Sargeant, A. i Woodliffe, L. (2007). Building Donor Loyalty: The Antecedents and Role of Commitment in the Context of Charity Giving. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 18 (2), 47–68.
Sargeant, A. i Lee, S. (2004). Trust and Relationship Commitment in the United Kingdom Voluntary Sector: Determinants of Donor Behavior. Psychology &Marketing, 21, 613–635.
Sargeant, A. i Hudson, J. (2008). Donor Retention: An Exploratory Study of Door-to-door Recruits. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 13 (1), 89–101.
Siemieniako, D. (2008). Logika usługowej dominacji w marketingu-podstawowe pojęcia w konsekwencje w zarządzaniu. Marketing i Rynek, (11), 11–16.
Siemieniako, D. (2010). Lojalność klientów-historia czy współczesność marketingu? Marketing i Rynek, (5), 15–21.
Siemieniako, D. (2011). Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złożonych związkach usługowych. Marketing i Rynek, (8), 10–15.
Siemieniako, D. i Urban, W. (2006). Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności. Marketing i Rynek, (1), 7–12.
Tischner, J. (1998). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Urban, W. i Siemieniako, D. (2005). Motywy lojalności klientów. Marketing i Rynek, (5), 2–7.
Walczak, A. (2008). Spotkanie w perspektywie filozofii dialogu. Pedagogika Filozoficzna on-line, 1 (08–09). 
Wilmańska-Sosnowska, S. (2004). Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179.
Wright, M., Sharp, A. i Sharp, B. (1998). Are Australasian Brands Different? Journal of Product and Brand Management, 7 (6), 465–480.
Wymer, W. i Rundle-Thiele, S. (2009). Defining and Measuring Supporter Loyalty. Referat na: Academy of Marketing Science 14th Biennial World Marketing Congress.

 

 

Realia rynku

 

Wydatki samorządów miejskich na promocję turystyczną na przykładzie Krakowa

Anna Wilkońska, Małgorzata Kryczka

 

Samorządy terytorialne wydają corocznie znaczne kwoty na promocję. Ze względu na brak regulacji prawnych definiujących warunki i zasady realizacji działań promocyjnych występuje znaczne rozproszenie środków przeznaczonych na promocję pomiędzy różne jednostki organizacyjne w ramach poszczególnych samorządów. Powoduje to również niespójność prowadzonych działań oraz niedostateczny pomiar ich efektywności. Celem artykułu jest identyfikacja poziomu i struktury wydatków Urzędu Miasta Krakowa na promocję turystyczną oraz próba oceny skuteczności podjętych działań promocyjnych w odniesieniu do ruchu turystycznego. W związku z tym dokonano analizy wydatków według instrumentów i środków promocji oraz określono dynamikę zmian wielkości i struktury przyjazdów do Krakowa.

 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, turystyka, promocja, Kraków

 

Municipal governments expenditures on tourism promotion on the example of Krakow

 

Local governments spend annually considerable sums on promotion. In view of lack of legal regulations which would define conditions for and principles of realisation of promotion activities, funds allocated to promotion are much dispersed between various organisational units within the scope of particular governments. This creates also an incongruity in undertaken actions and insufficient investigation into their effectiveness. The goal of the article is identification of the level and structure of Krakow Town Hall’s spending on the promotion of tourism, and an attempt at evaluation of the effectiveness of the actions undertaken regarding tourist traffic. With reference to that, an analysis of expenditure, depending on the instruments and promotion means, was conducted and the dynamics of changes in the domain of arrivals in Krakow was determined in terms of its size and structure.

 

Keywords: local government, tourism, promotion, Krakow

 

Bibliografia/ References
Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R. i in. (2015). Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku. Kraków. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta (25.05.2018).
Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R. i in. (2017a). Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku. Kraków. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/185106/karta (25.05.2018).
Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R. i in. (2017b). Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku. Prezentacja. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/199304/karta (23.02.2018).
Davidson, R. i Rogers, T. (2006). Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events. Butterworth-Heinemann, Elsevier.
Dielemans, J. (2011). Witajcie w raju: reportaże o przemyśle turystycznym. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Kulczyk, S. i Bajtyngier, A. (2012). Świadomi i pomocni: w stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna.
Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Małopolska Organizacja Turystyczna (2014). Plan Finansowy Małopolskiej Organizacji Turystycznej w roku 2014. Materiały niepublikowane.
Małopolska Organizacja Turystyczna (2015). Sprawozdanie z działalności Małopolskiej Organizacji Turystycznej za rok 2014. Materiały niepublikowane.
Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
Panasiuk, A. (red.) (2006). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pogorzelski, J. (2012). Praktyczny marketing miast i regionów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Polska Organizacja Turystyczna (2015). Sprawozdanie z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej za 2014 r. Pozyskano z: https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/plany-i-sprawozdania-pot (8.03.2018).
Rapacz, A. (red.) (2001). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Stępowski, R. (2017). Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów. Pozyskano z: http://marketingmiejsca.com.pl/media/uploaded/raport4-0y34mwy5/Raport_2018.pdf (23.05.2018).
Szromnik, A. (2008). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
Szromnik, A. (red.) (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków–Legionowo: edu-Libri.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2015). Województwo Małopolskie 2015. Pozyskano z: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202015.pdf (4.04.2018).
Urząd Miasta Krakowa (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2014. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=67493 (18.03.2018).
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., DzU z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., DzU z 1998 r. Nr 91, poz. 578.
Wilkońska, A. i Rotter-Jarzębińska, K. (2014). Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020. Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXXI/1965/14. Kraków: Urząd Miasta Krakowa.

 

 

Z czasopism zagranicznych

 

Cykle koniunkturalne w nauce o marketingu

Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Business cycle research in marketing. A review and research agenda Marnika G. Dekimpe i Barbary Deleersnyder. Artykuł ukazał się w 2018 r. w czasopiśmie „Journal of the Academy of Marketing Science”.

 

 

Artykuły na płycie CD

Kreowanie wartości klienta w kontekście jakości procesu obsługi 
Małgorzata Adamska, Aneta Kucińska-Landwójtowicz
 
Zarządzanie ryzykiem w projektach kolejowych 
Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński
 
Przedsiębiorczość osobista jako pierwotny warunek i stymulator innowacyjności w biznesie
Henryk Bieniok 
 
Koncepcja metamodelu satysfakcji klienta na przykładzie usług turystycznych
Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel 
 
Ocena analityczna, tendencje i czynniki innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw Ukrainy
Switlana Bondarenko, Janusz Klisiński, Yuriy Ossik 
 
Modelowanie i ocena poziomu dojrzałości wiedzy
Lech A. Bukowski 
 
Integracja jako koncepcja kształtowania miejskiego systemu transportowego
Leszek Bylinko 
 
Zielony Kneset nowy paradygmat ekologizacji parlamentów i społeczeństw
Samuel Chayen, Olha Prokopenko 
 
Analiza przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zmian legislacyjnych zachodzących w obszarze zarządzania ochroną danych osobowych
Grzegorz Chmielarz, Paweł Kobis 
 
Zarządzanie jakością w szpitalu – dylematy i współczesne wyzwania
Beata Detyna 
 
Efektywne zarządzanie czasem pracy w świetle badań ankietowych
Irena Dudzik-Lewicka 
 
Badanie świadomości marek na przykładzie rynku soków, nektarów i napojów
Joanna M. Dziadkowiec, Urszula Balon 
 
Rola i funkcjonowanie systemów CRM w zarządzaniu organizacjami
Jacek Dziwulski, Cezary Nerkowski 
 
Koncepcje i narzędzia szczupłego zarządzania produkcją w kontekście współczesnych procesów usługowo-handlowych
Jerzy Feliks, Katarzyna Madeja 
 
Nowe modele kapitalizacji i ich rola w ocenie spłaty kredytu bankowego i związanego z nim ryzyka
Anna Feruś 
 
Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstw z zastosowaniem wybranych metod credit-scoringu ze szczególnym uwzględnieniem metody granicznej analizy danych
Anna Feruś 
 
Uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów w procesie zakupów
Paulina Gajewska, Barbara Słowiak 
 
Rola doradztwa zewnętrznego w zarządzaniu firmą
Paulina Gajewska 
 
Perspektywy zawodowe studentów z niepełnosprawnością fizyczną
Sylwia Gąsiorek-Madzia 
 
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej
Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier 
 
Controling jako zintegrowany instrument wpisujący się w koncepcję zarządzania 2,0
Brygida Grzeganek-Więcek, Piotr Halemba, Romuald Szopa 
 
Realizacja wymagań zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Natalia Jagodzińska 
 
Zarządzanie poprzez 3M w usługach
Anna Jakubczak, Marcin Jakubiec 
 
Strategie rozwojowe w przedsiębiorstwach
Krzysztof Janasz 
 
Profile mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw usługowych w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności
Jarosław Kaczmarek 
 
Standardy i poziom logistycznej obsługi klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Marta Kadłubek 
 
Komercjalizacja rezultatów projektów badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem systemów informatycznych
Andrzej Kamiński 
 
Zarządzanie marketingowe międzynarodową i luksusową firmą na przykładzie przedsiębiorstwa Yves Saint Laurent
Anastazja Magdalena Kasztalska 
 
Komputerowe monitorowanie i analiza pracy maszyn
Marek Kęsek, Romulad Ogrodnik 
 
Marketingowe aspekty organizacji FIFA Mundial 2018, XXI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Mężczyzn
Janusz Klisiński 
 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach na płaszczyźnie elektronicznego przetwarzania danych
Paweł Kobis, Grzegorz Chmielarz 
 
Znaczenie zasobów finansowych w zarządzaniu rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
Patrycja Kokot-Stępień 
 
Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w kontekście modelu otwartej innowacji
Katarzyna Kozioł-Nadolna 
 
Wyzwania rozwojowe polskich przedsiębiorstw sektora TSL
Patrycja Krawczyk 
 
Innowacyjne techniki zarządzania logistycznego przedsiębiorstw wysokotechnologicznych w biznesie elektronicznym
Yevhen Krykavskyy, Serhii Kasian 
 
Rola infrastruktury transportowej w rozwoju gospodarczym
Mariusz Kubański, Tomasz Nalborczyk 
 
Zdolność do doskonalenia jako atrybut przedsiębiorstwa XXI wieku – analiza wymagań i barier
Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Małgorzata Adamska 
 
Uwarunkowania współpracy franczyzowej w turystyce w Polsce i wybranych krajach UE
Ewa Lipianin-Zontek, Irena Szewczyk, Zbigniew Zontek 
 
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego na rynku doznań (przykład performerów)
Anna Lipka 
 
Aktualne tendencje w zarządzaniu marketingowym podmiotów branży usług turystycznych
Dorota Lorenc 
 
Koncepcja Lean Management jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw
Małgorzata Łęgowik-Małolepsza, Izabela Turek, Sylwia Kowalska, Marcin Stępień 
 
Kreacja wartości dla klienta a efektywność zarządzania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa
Sylwia Łęgowik-Świącik 
 
Wykorzystanie środków unijnych przez spółki komunalne na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
Joanna Łukasik, Aneta Madyda 
 
Wpływ zmian układu magazynu dystrybucyjnego na wykorzystanie powierzchni składowania – studium przypadku firmy handlowej branży FMCG
Małgorzata Makar. Marek Karkula 
 
Marnotrawstwo żywności w zakładach żywienia zbiorowego
Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska 
 
Metodyka i dobór narzędzi Lean Six Sigma dla małych i średnich przedsiębiorstw
Regina Mazurek, Marcin Lorenc 
 
Identyfikacja ryzyka wpływającego na wynik ze sprzedaży przedsiębiorstwa z branży FMCG
Dariusz Michalski 
 
Holonic manufacturing systems
Branislav Mičieta, Vladimíra Biňasová, Richard Worobel 
 
Lojalność jednostki wobec organizacji w kontekście przeprowadzonych badań
Teresa Myjak 
 
Organizacyjne czynniki kształtujące wewnętrzną motywację do pracy na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych
Teresa Myjak 
 
Raportowanie aktywów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – studium przypadku
Joanna Nakonieczny 
 
Wykorzystanie sieci Petriego do analizy procesów produkcyjnych
Aneta Napieraj 
 
Modelowanie semantyczne w zarządzaniu wiedzą organizacji
Rafał Niedbał, Artur Wrzalik, Adam Sokołowski 
 
Kryteria techniczno-ekonomiczne technologii ultrakondensatorowej w układzie rozruchowym silnika spalinowego
Marek Niewęgłowski, Marek Gugała, Maria Niewęgłowska 
 
Tradycyjne i nowe koncepcje marketingu w usługach ubezpieczeniowych
Beata Nowotarska-Romaniak 
 
Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczych
Romuald Ogrodnik, Marek Kęsek 
 
Zarządzanie w kontekście globalizacji perspektywy zmian paradygmalnych
Yuriy Ossik, Olha Prokopenko 
 
Technologie przyrostowe jako nowoczesne metody wytwarzania produktów w dobie ograniczania kosztów oraz indywidualizacji produkcji
Dariusz Owsiak 
 
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na przedsiębiorczość strategiczną podmiotów gospodarczych
Luiza Piersiala 
 
Regionalne i strukturalne osobliwości małego biznesu na Ukrainie
Tetiana Ponomarenko 
 
Innowacyjność procesowa w strategii zarządzania łańcuchem dostaw
Rafał Kania, Piotr Sakiewicz, Marek Roszak 
 
Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez wdrożenie zaawansowanej technologii informatycznej w badanym przedsiębiorstwie
Joanna Rut, Tomasz Wołczański 
 
Zastosowanie systemu kontrolowania i gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego w badanym przedsiębiorstwie
Joanna Rut, Tomasz Wołczański 
 
Akwizycja i wizualizacja danych produkcyjnych on-line jako determinanty wzrostu efektywności przedsiębiorstw
Joanna Rut, Tomasz Wołczański 
 
Harmonization of the standards of Ukraine and the EU in the context of the global goals of European integration
Liudmyla Shulgina, Hanna Zhaldak 
 
Reklama natywna – skuteczna forma działań marketingowych
Adam Sokołowski, Artur Wrzalik, Rafał Niedbał 
 
Kultura organizacyjna w aspekcie zarządzania pracownikami
Marta Sukiennik 
 
Wybrane metody badania satysfakcji pracowników w procesie planowej transformacji organizacji
Andrzej Szemla 
 
Wybrane metody i narzędzia wspomagania zarządzanie zespołami ludzkimi
Mieczysław Ślósarz 
 
Od administrowania do zarządzania publicznego gminą jako podstawową jednostką samorządu terytorialnego
Stanisław Ślusarczyk 
 
Efektywna strategia marketingowa jako element zarządzania nowym produktem IT – case study
Jerzy Tutaj, Agnieszka Parkitna, Maria Harcej 
 
Jakość na rynku usług szkoleniowych w Polsce
Alicja Winnicka-Wejs 
 
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej
Joanna Wiśniewska 
 
Wprowadzenie AI metodą na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa
Milena Witecka 
 
Rola sztucznej inteligencji w rekrutacji i selekcji personelu
Artur Wrzalik, Rafał Niedbał, Adam Sokołowski 
 
Przywódca zdaniem swej organizacji – podsumowanie wyników badań
Jolanta Wyród-Wróbel, Grzegorz Biesok 
 
Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia
Joanna Wyrwisz 
 
Praktyki stosowane w zakresie polityki personalnej w przedsiębiorstwach IT na przykładzie województwa śląskiego
Agnieszka Zielińska 
Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł