Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek Nr 01/2005

ISSN: 1231-7853
Pages: 40
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

W numerze:

Tomasz Boskar

Zarządzanie projektami badań marketingowych
Zarządzanie projektami badawczymi odnosi się do różnych źródeł pozyskiwania informacji w sposób zintegrowany. Dla projektów badawczych, jako działań jednorazowych, powoływanych na potrzeby konkretnych zadań, bardzo pomocne okazuje się zastosowanie różnych metod zbierania danych w tym różnych źródeł wtórnych. Jednak koszty prowadzenia badań pierwotnych zmuszają do planowania ich efektywnego wykorzystania. Duży wpływ projektów na zarządzanie firmą dyktuje taki sposób pozyskiwania informacji o rynku. Zarządzanie projektami obejmuje znacznie większy obszar decyzyjny niż odnoszący się do pojedyńczego badania. Decyzje z zakresu zarządzania projektami odnoszą się do zachowania właściwej kolejności etapów procesu badawczego, kontroli badania, integrowania poszczególnych źródeł pozyskiwania informacji, budowy harmonogramu prac badawczych.

Waldemar Fołtyn

Analiza due diligence w procesach integracji przedsiębiorstw
Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw należą do najbardziej złożonych metod wzrostu przedsiębiorstw. Jednakże w sytuacji, gdy wciąż zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz nasilająca się konkurencja sprawiają, iż nie ma często czasu i miejsca na wzrost organiczny, przedstawiciele wielu przedsiębiorstw decydują się rozwijać swoje podmioty poprzez wzrost zewnętrzny, czyli fuzje i przejęcia innych jednostek. Do dokonania pełnej analizy transakcji i podmiotów w niej uczestniczących stosuje się specjalną i bardzo ważną analizę przedtransakcyjną: due diligence, której szczegółowy opis jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Tomasz Domański

Bliskość między siecią handlową a klientem - wyzwania strategiczne
Wydaje się, iż przyszłość handlu w dużym stopniu będzie zależeć od umiejętności asymilacji przez różne formaty sklepów koncepcji "bliskości z klientem". Pojęcie bliskości może być rozumiane zarówno w warstwie fizycznej, jak i psychologicznej. W ujęciu fizycznym dotyczy ono odległości, a więc przestrzeni oraz czasu, które należy pokonać, chcąc dotrzeć do danej jednostki handlowej. Drugi wymiar bliskości ma charakter psychologiczny. Obrazuje nasz indywidualny stosunek emocjonalny do danej sieci lub do danego formatu sklepów. Współczesne technologie stwarzają nam ponadto możliwość posiadania wirtualnych relacji z siecią (trzeci wymiar bliskości). Warto więc zanalizować także wpływ technologii na bliskość stron i na ich wzajemne relacje. O bliskości sieci decyduje także charakter relacji, jakie istnieją między nią a klientem. Relacje te z kolei zależą w dużym stopniu od sposobu i stylu komunikowania się z klientami, a zwłaszcza od wykorzystania narzędzi komunikacji interaktywnej. Najbardziej namacalnym efektem bliskości klienta jest bowiem jego lojalność wobec sieci oraz zarządzanego przez nią formatu sklepów.

Marketing w praktyce

Anna Wągrodzka

Analiza wartości produktu dla nabywcy usługi medycznej szpitala
Usługa medyczna szpitala posiada cechy usługi zindywidualizowanej, której konsumpcja jest oparta na zaufaniu nabywcy, wynikającym z przeświadczenia, iż najważniejszy jest jego interes, tzn. korzyści z zastosowanej, abstrahującej od ryzyka, terapii, a więc istnienie gwarancji bezpieczeństwa, wiarygodności i pewności. Usługa medyczna wymaga obecności nabywcy, który posiada różny poziom wykształcenia, indywidualne potrzeby i reakcje wynikające z osobowości oraz różny dostęp do informacji na temat zdrowia, choroby, diagnostyki i sposobów leczenia. Wobec tego wypadkową tych wszystkich czynników jest różna odpowiedź na leczenie poszczególnych pacjentów o indywidualnym rozmiarze ładunku sceptytyzmu (model zachowania konsumenta).

Realia rynku

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Relacje producentów i przedsiębiorstw handlowych w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji od 2001 roku realizuje coroczne badanie dotyczące współpracy firm produkcyjnych i handlowych, obejmując wywiadami przedstawicieli 150 producentów artykułów żywnościowych i nieżywnościowych codziennego zapotrzebowania oraz wybranych branż artykułów nieżywnościowych oraz 150 firm handlowych różnej wielkości o zróżnicowanym przedmiocie i zasięgu działania oraz formie własności (krajowe i zagraniczne sieci handlowe). W niniejszym artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w warunkach współpracy partnerów handlowych, eksponując korzyści oraz słabe strony współpracy producentów z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami handlowymi, a także przedsiębiorstw handlowych z dużymi dostawcami towarów i małymi lokalnymi producentami. Przeprowadzone badania wskazują na zachodzące zmiany w relacjach producentów i przedsiębiorstw handlowych w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych.

Omówienia i recenzje

Jan W. Wiktor

Międzynarodowe badania marketingowe
Zapraszamy do przeczytania recenzji książki pt. "Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe", autorstwa prof. dr hab. Kornelii Karcz, wydanej przez PWE w 2004 r.

Refleksje

Amir Fazlagić

W poszukiwaniu uwagi - gospodarka "zaistnienia"
Autorzy opracowań z pogranicza ekonomii i socjologii prześcigają się w formułowaniu coraz to nowych określeń współczesnej gospodarki. Oprócz terminów bardzo popularnych takich jak gospodarka usługowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, gospodarka postindustrialna itd. w literaturze można spotkać mniej popularny, lecz bardzo interesujące określenie. Zdaniem pewnej grupy autorów słuszne jest określenie współczesnej rzeczywistości mianem gospodarki uwagi (ang. "Attention Economy, Economy of Attention"). Za zasadnością posługiwania się tym terminem przemawia fakt, że żyjemy obecnie w społeczeństwie (i gospodarce), w której aktywność obywateli i przedsiębiorstw można wyjaśnić za pomocą tylko jednego czynnika motywującego do działania. Jest nim chęć pozyskania uwagi, chęć zaistnienia w społeczeństwie, na rynku.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €