Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 02/2017

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 02/2017
Rok XXIV nr 2 (luty) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Wybrane aspekty wdrażania i komercjalizacji innowacji marketingowych
Jerzy Baruk

 

Współczesne przedsiębiorstwa muszą radzić sobie zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi wyzwaniami. Niewątpliwie takimi wyzwaniami są m.in. zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji we wszystkich obszarach funkcjonalnych oraz ich komercjalizacji, a także zdolność do identyfikowania oraz pokonywania problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych wyrobów i usług. W artykule podjęto próbę analizy statystyczno-porównawczej powszechności wdrażania innowacji w zakresie strategii marketingowych oraz powszechności występowania problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych wyrobów i usług. Celem publikacji jest też próba weryfikacji tezy, że powszechność wdrażania innowacji w zakresie strategii marketingowych jest względnie niska i zróżnicowana w państwach członkowskich, spowodowana wieloma problemami pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego. Do realizacji przyjętych celów wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w lutym 2015 r. w 28 państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych przez TNS Political & Social na potrzeby Komisji Europejskiej. Analiza statystyczno-porównanwcza wyników tych badań potwierdziła przyjętą tezę i umożliwiła osiągnięcie celów badawczych.

 

Słowa kluczowe: innowacja, innowacja marketingowa, przedsiębiorstwo, zarządzanie

 

Selected aspects of the introduction and commercialization of marketing innovations

 

Contemporary enterprises must deal with both internal and external challenges. Doubtless such challenges, among others, are: the ability to create and implement innovations in all functional areas and their commercialization, and the ability to identify and overcome the problems that impede the commercialization of innovative goods and services. In this article the statistical-comparative analysis of the commonness of an implementation of the innovations in range of marketing strategies as well as the commonness occurrence of problems hindering the commercialization of innovative goods and services was conducted. The aim of the publication is also verifying thesis that the commonness implementation of the innovations in range of marketing strategies is relatively low and diversed in the Member States. It depends on many problems of internal and external origin. To realize these goals the results of empirical research conducted in February 2015 in the 28 EU Member States and Switzerland, and the United States by TNS Political & Social for the needs of the European Commission are used. Statistical-comparative analysis of the results of these research confirmed the assumed thesis and enabled to achieve the research goals.

 

Keywords: innovation, marketing innovation, enterprise, management

 

Konsument etnocentryczny na polskim rynku usług — studium cech demograficzno-ekonomicznych
Agnieszka Hat

 

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu wybranych czynników demograficzno-ekonomicznych (płeć, wiek, dochód, wykształcenie, miejsce zamieszkania, wielkość gospodarstwa domowego i sektor zatrudnienia) na poziom etnocentryzmu na trzech wybranych rynkach usług w Polsce (rynek usług ubezpieczeniowych, medycznych i lotniczych). Do pomiaru zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego wykorzystano zmodyfikowaną na potrzeby rynku usług skalę CETSCALE, która umożliwiła identyfikację poziomu i charakteru etnocentryzmu konsumenckiego. W celu określenia wpływu cech demograficzno-ekonomicznych na poziom etnocentryzmu konsumenckiego oraz testowania istotności różnic zastosowano analizę wariancji ANOVA. Opracowanie kończą wnioski zawierające porównanie wyników badań uzyskanych na trzech wybranych rynkach.

 

Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, rynek usług, czynniki demograficzno-ekonomiczne

 

The ethnocentric consumer on the Polish services market — the study of demographic and economic determinants

 

The study aims to present the relationship between consumer socio-demographic characteristics (gender, age, income, education, place of living, household size and employment sector) and ethnocentric tendencies in three Polish service markets (insurance, medical and airline). Data was collected through the use of a well-established Consumer Ethnocentrism Tendency Scale (CETSCALE), which enabled identification of the level and character of consumer ethnocentrism. A statistical method of Analysis of Variance (ANOVA) has been used to test the differences. The comparison of the research results achieved on the chosen services markets is presented at the end of the article.

 

Keywords: consumer ethnocentrism, service sector, socio-demographic factors

 

Realia rynku

 

Liczność asortymentu marek samochodów osobowych jako przykład wielosegmentowości i niszowości rynku
Aleksander Lotko, Łukasz Wójtowicz

 

Celem artykułu było zbadanie, jak liczność asortymentu oferowanego w ramach marek samochodów osobowych zmienia się w czasie. Postawiono hipotezę roboczą mówiącą, że z czasem liczność tego asortymentu zwiększa się. Przeprowadzono badanie empiryczne polegające na analizie oferty wybranych marek popularnych i premium w latach 1985–2015. Implikacją artykułu jest wykazanie zwiększającej się wielosegmentowości i niszowości rynku samochodów osobowych, co udowodniono, weryfikując postawioną hipotezę. Wkładem własnym autorów jest innowacyjne ujęcie analizowanego problemu oraz analiza uzyskanych wyników i wyciągnięcie wniosków.

 

Słowa kluczowe: samochody osobowe, asortyment, dynamika, segmentacja, nisze rynkowe

 

Size of the assortment of passenger cars brands as an example multi-segmentation and niches on the market
The aim of the paper was to find out how the size of the assortment of passenger cars brands changes in time. A working hypothesis was stated that this size increases in the course time. An empirical study was carried out, encompassing analysis of the offer of selected popular and premium brands in years 1985–2015. The implication of the paper is to indicate the increasing multi-segmentation and niches on passenger cars market which was proved by the verification of the stated hypothesis. Authors’ contribution is an innovative approach to the analyzed problem, as well as analysis of the obtained results and generalization.

 

Keywords: passenger cars, assortment, dynamics, segmentation, market niches

 

Z czasopism zagranicznych

 

Wpływ narodowych wartości kulturowych na strukturę handlu detalicznego

Jarosław Sawicki

 

Przedstawiamy omówienie artykułu pt. The Impact of National Cultural Values on Retail Structure: Evidence from the World Values Survey, którego autorami są Boryana V. Dimitrova, Bert Rosenbloom i Trina Larsen Andras. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “International Marketing Review” w 2016 r.

 

Wpływ instytucji kulturowych na względne znaczenie zdolności marketingowych i technologicznych
Jarosław Sawicki

 

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem artykułu, którego autorami są Martin Eisend, Heiner Evanschitzky i Roger J Calantone, pt. The Relative Advantage of Marketing over Technological Capabilities in Influencing New Product Performance: The Moderating Role of Country Institutions. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “Journal of International Marketing” w 2016 r.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €