Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 03/2012

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
12.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek 3/2012
 
Spis treści

 
Grażyna Śmigielska
Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego
Celem artykułu jest przestawienie znaczenia i cech kultury organizacyjnej firm usługowych, tego jak może ona wspierać strategie konkurowania przedsiębiorstw detalicznych oraz wskazanie na fakt, że w określonych warunkach, jeżeli nie będzie umożliwiała dostosowań do zmieniających się warunków,  może się stać też barierą rozwoju. Ilustrację rozważań teoretycznych stanowią przykłady detalistów (Wal-Mart, Home Depot i M&S). W podsumowaniu przedstawiono kierunki tworzenia kultury organizacyjnej w obecnych warunkach konkurowania.
 
Organizational culture in retailers competitiveness
The aim of the paper is to show the importance of organizational culture and its main features for service organizations; how it could foster the competitive strategies of retailers but also indicate that, if it do not allow the organizations to adjust to environmental changes it could become the barrier to their further development. The cases of three very successful retailers are shortly analyzed (Wal-Mart, Home Depot and  M&S). In is summed up by presenting the directions of developing retailers organizational culture nowadays.
 
Magdalena Grębosz
Wpływ strategii co-brandingu na kapitał marki
Zmiany otoczenia zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej poza własną organizacją. W konsekwencji przedsiębiorstwa budują własną przewagę konkurencyjną wykorzystując relacje z partnerami. Zakres możliwych form współpracy pomiędzy firmami jest szeroki i obejmuje także współpracę w obszarze zarządzania markami, w tym realizację strategii co-brandingu. W artykule autorka podejmuje problematykę wpływu co-brandingu na kapitał marki. Co-branding umożliwia dokonanie transferu skojarzeń, jak również wykorzystanie innych elementów kapitału marki partnerskiej tj. znajomości marki, postrzeganej jakości oraz lojalności klientów. Autorka analizuje wpływ co-brandingu na kapitał marki wspólnej oraz kapitał marek partnerskich w zależności od rodzaju i charakteru co-brandingu, w oparciu o wyniki badań prowadzonych zagranicą oraz własne przemyślenia i doświadczenia.
 
The influence of co-branding strategy on the brand equity
The changing environment is forcing companies to find the new sources of competitive advantage beyond their own organization. Today, the companies often use the relationships with partners to build their competitive advantage. The range of possible forms of cooperation between companies is large and includes cooperation in the area of brand management. Consequently, co-branding becomes popular cooperation brand strategy. The paper presents the issue of influence of co-branding on the brand equity. Co-branding allows the transfer of associations, as well as other elements of the brand equity like brand awareness, perceived quality and customer loyalty. In the article, the analysis of  the influence of co-branding on the brand equity of composite brand and partners’ (constituent) brands is presented taking into account the type and nature of co-branding. In the article a theory was supported by the results of research conducted abroad and author’s experiences.
 
Jolanta Tkaczyk
Wideografia jako metoda badań zachowań konsumenckich
Celem artykułu jest zaprezentowanie wideografii (filmu etnograficznego) jako metody badawczej możliwej do zastosowania w przypadku studiowania zachowań konsumenckich, jej istoty, uwarunkowań stosowania, rodzajów, technik, zalet oraz ograniczeń. Wideografia jest rozumiana jako jakościowa metoda badawcza, w której wykorzystuje się technikę wideo do zbierania danych i prezentacji wyników.
 
Videography as a consumer research method
The main aim of the paper is to present a videography as a new method in consumer research. This paper examines the role of videography, gives insight in techniques and tools and varieties of videography. Videography is the qualitative research method based on using video to conduct and present research.
 
Marketing w praktyce
 
Marcin Pełka
Skalowanie wielowymiarowe i klasyfikacja danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku
W artykule zaprezentowano zastosowanie skalowania wielowymiarowego oraz klasyfikacji danych symbolicznych interwałowych na przykładzie danych rynku samochodowego. W artykule przedstawiono zagadnienie pozycjonowania, omówiono pojęcia zmiennych i obiektów symbolicznych a także zaprezentowano ideę skalowania wielowymiarowego i analizy skupień tych danych. W części empirycznej przedstawiono wyniki pozycjonowania wybranych marek samochodów osobowych.
 
Multidimensional scaling and clustering of symbolic data in product positioning
The article presents application of multidimensional scaling and clustering of symbolic interval-valued data for car market data. In the paper such terms as product positioning, symbolic variable and symbolic data are explained. Also the main aspects of multidimensional scaling and clustering for this kind of data are presented. In the empirical part results of product positioning are presented.
 
Realia rynku
 
Jakub Jasiczak, Jacek Kall
Obawy i wątpliwości konsumentów w procesie nabywania zaawansowanej elektroniki użytkowej
Skala i tempo rozwoju rynku elektroniki użytkowej sprawia, iż nabywanie tej kategorii pro-duktów stanowić może dla konsumentów wyzwanie. Zakupom towarzyszyć mogą obawy i wątpliwości co do trafności dokonywanych wyborów, a nieustanny spadek cen sprzętu i po-jawianie się nowych generacji urządzeń wywoływać może dysonans pozakupowy. W artykule omówiono wyniki badań, których celem było określenie częstości występowania powyższych zjawisk w odniesieniu do polskich konsumentów, a także wskazano implikacje dla nauki oraz praktyki gospodarczej.
 
Consumer fears and doubts in the purchasing process of advanced electronics
The scale and pace of development of the consumer electronics market makes the purchase of this product category challenging. It can be accompanied by consumer fears and doubts about the validity of the selection. Continual decline in prices and the emergence of new generation devices can cause post purchase cognitive dissonance. The article discusses the results of research, whose aim was to determine the prevalence of these phenomena in relation to Polish consumers, and also indicates the implications for science and business world.
 
Omówienia i recenzje
 
Piotr Trąpczyński
Czego menedżerowie mogą się nauczyć od przedsiębiorców?
Przedstawiamy recenzję książki Thomasa Blekmana pt. Corporate Effectuation. What managers should learn from entrepreneurs! wydanej w Hadze w 2011 r.
 
Z czasopism zagranicznych
 
Jarosław Sawicki
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy marketingu
Prezentujemy omówienie interesującego artykułu, którego autorami są Diogo Hildebrand, Sankar Sen, C.B. Bhattacharya, pt. Corporate Social Responsibility. A Corporate Marketing Perspective, zamieszczonego w nr 9/10 „European Journal of Marketing” w 2011 r.
 
Jarosław Sawicki
Koncepcja wielozmysłowego doświadczania marki
Artykuł stanowi omówienie artykułu Bertila Hulténa pt. Sensory Marketing: The Multi-sensory Brand Experience Concept, zamieszczonego w „European Business Review” w 2011 r.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €