Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 03/2017

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 3/2017
Rok XXIV nr 3 (marzec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Potencjalna prosumpcja etnocentryczna w kontekście znajomości istoty etnocentryzmu konsumenckiego
Agnieszka Izabela Baruk

 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potencjalną prosumpcją etnocentryczną1. Zwrócono uwagę na widoczną lukę wiedzy w tym zakresie oraz lukę badawczą. Prosumpcja i etnocentryzm konsumencki są bowiem analizowane odrębnie, nie bada się zaś chęci nabywców włączania się w przygotowywanie oferty i inne działania marketingowe w odniesieniu do rodzimych ofert i oferentów. W części badawczej weryfikacji empirycznej poddano dwie hipotezy odzwierciedlające związki między tymi zjawiskami. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych poddano analizie statystycznej. W jej ramach zastosowano analizę czynnikową dla: osób poprawnie interpretujących etnocentryzm konsumencki oraz osób, które nie znały jego istoty. Pozwoliło to na wskazanie w obu tych grupach segmentów na podstawie oczekiwań respondentów zgłaszanych w stosunku do oferty dostępnej na rynku oraz przeprowadzenie analizy porównawczej ich specyfiki i wewnętrznej struktury. Uzyskane wyniki wskazują, że nie należy odrzucać żadnej ze sformułowanych hipotez badawczych. Znajomość pojęcia etnocentryzm miała bowiem znaczenie, jeśli chodzi o zakres i strukturę oczekiwań respondentów dotyczących ofert marketingowych. Segment potencjalnych etnocentrycznych prosumentów występował ponadto tylko wśród respondentów znających wspomniane pojęcie.

 

Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, prosumpcja, etnocentryczna prosumpcja, świadomość rynkowa

 

Potential ethnocentric prosumption in the context of knowledge of essence of consumer ethnocentrism

 

In the article the problems of potential ethnocentric prosumption are presented. The visible knowledge gap and research gap in this scope are underlined. Prosumption and consumer ethnocentrism are analysed separately. The readiness to involve to preparing offer and to others marketing activities in the case of domestic offers and offerers is not studied. In the research part two hypotheses showing relations between the both categories are empirically verified. The results of the questionnaire research are statistically analysed. The factor analysis is applied to two groups of respondents: correctly interpreting consumer ethnocentrism and wrong interpreting this category. It allows to indicate in the case of the both groups segments based on expectations towards offers, as well as to conduct comparative analysis of the character and the inter structure of these segments. The results show that the both formulated hypotheses shouldn’t be rejected. The knowledge about essence of consumer ethnocentrism has the meaning in the relations to the scope and structure of respondents’ expectations towards marketing offers. The segment of potential ethnocentric prosumers can be isolated only among respondents knowing the essence of ethnocentrism.

 

Keywords: consumer ethnocentrism, prosumption, ethnocentric prosumption, market awareness

 

Główni aktorzy uczestniczący w transferze technologii towarzyszącym komercjalizacji wiedzy
Anna Marszałek

 

Uniwersytety w różnym stopniu oddziałują na rzecz zwiększenia innowacyjności i produktywności regionu, w którym są zlokalizowane. Zależy to od wielu czynników, ale również od stanu wyjściowego, zgodnie z którym niektóre lokalizacje cechują się większym potencjałem przedsiębiorczym niż inne. Chodzi tutaj o takie wyznaczniki, jak np. łatwiejszy dostęp do zasobów (materialnych, ludzkich czy finansowych), uwarunkowania natury politycznej, bogatszą ofertę programów nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości lub usieciowienie relacji z działającymi na danym obszarze interesariuszami. Ośrodki akademickie tworzą nową wiedzę poprzez prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej. Działy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach kreują innowacje, a dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych powstają nowe dobra lub usługi bądź procesy ich tworzenia. Jest to system naczyń połączonych, gdzie stale zachodzi sprzężenie zwrotne, a podejmowane czynności nawzajem się warunkują. To, w jakim stopniu i w jaki sposób ośrodki akademickie oddziałują na zlokalizowane w ich pobliżu przedsiębiorstwa, zostało poddane szerszej analizie w wielu badaniach teoretycznych i empirycznych (Romer, 1990; Audretsch i Feldman, 1996; Audretsch i Lehmann, 2005). Wynika z nich m.in., że bliskość uniwersytetów w silniejszy sposób oddziałuje na zachowania (innowacyjne) przedsiębiorstw. Sprzyjające otoczenie prawno-ekonomiczne zachęca zaś firmy do bardziej odważnego korzystania z dostępnych zasobów. Każdy uniwersytet dysponuje innym potencjałem. Jest to uwarunkowane historią jego istnienia i wypracowanych w jej trakcie praktyk. To, w jakim stopniu ośrodek akademicki jest przedsiębiorczy, zależy też od jego struktury organizacyjnej i możliwości, jakie oferuje swoim pracownikom, aby realizowali się na polu nie tylko dydaktycznym czy badawczym, ale również przedsiębiorczym. Tylko dzięki synergii tych trzech sfer możliwe jest odniesienie sukcesu i wytyczenie nowych ścieżek rozwoju.

 

Słowa kluczowe: uniwersytet przedsiębiorczy, transfer technologii, biuro transferu technologii, patent, komercjalizacja

 

Main actors in the technology transfer supporting knowledge commercialization

 

Universities have a different impact on increasing innovativeness and productivity in the regions they are localized in. It can be caused by many factors. It is important to stress that the entrepreneurial potential of some locations can be much stronger than in others (Van Praag, Versloot, 2007). Among those determinants some examples can be enumerated such as: easier access to assets (not only material but also personal or financial ones), favorable political environment, abundant offer of entrepreneurship programmes or networking with stakeholders. Universities are building new knowledge by fulfilling its’ scientific and didactic activities. On the other hand, thanks to introducing new technological solutions by research and development (R&D) departments in companies new innovative goods or services can be created. It is a system where the undertaken activities are influencing each other and as a consequence the feedback can be constantly received by both sides. The problem of building relations between universities and companies, its dimensions and scope have been largely analyzed on the theoretical and empirical basis (Romer, 1990, Audretsch, Feldman, 1996, Audretsch, Lehmann, 2005). They show, among other things, that universities’ proximity influences more significantly on companies’ innovative behaviors. On the other hand, conductive legal and economical environment encourages firms to more risky usage of accessible assets. Each university posses a different potential, which can be bound with various factors and circumstances. The degree to which a university can be described as entrepreneurial depends not only on its’ organizational structure. More important are the possibilities it offers to its’ employees to work not only on scientific and didactic field, but also on the commercial one. The success lays in the mutual feedback among those three aspects, which can lead to creating new path dependencies.

 

Keywords: entrepreneurial university, technology transfer, Technology Transfer Office, patent, commercialization

 

Marketing w praktyce

 

Wartość informacyjna domeny internetowej
Karol Król, Dariusz Zdonek, Julia Gorzelany

 

Witryny internetowe bywają skutecznym kanałem promocji i sprzedaży produktów i usług w sieci. Są również wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem. Analiza historii domeny oraz zapoznanie się z danymi abonenta może być pomocne przy weryfikacji wiarygodności kontrahenta oraz przesądzić o opłacalności inwestycji w nazwę domeny. W artykule opisano wyniki eksperymentu polegającego na próbie oceny wiarygodności kontrahenta oraz zasadności inwestycji w nazwę domeny na podstawie danych dostępnych w publicznej bazie abonentów domen internetowych oraz na podstawie analizy historii domeny. Badania przeprowadzono w zbiorze 17 witryn internetowych podmiotów świadczących usługi z zakresu tworzenia witryn i aplikacji sieciowych. Informacje o abonentach i rejestratorach domen pozyskano z bazy danych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Historię witryn zbadano, analizując zasoby cyfrowych archiwów udostępnianych przez bibliotekę internetową Internet Archive. W konkluzji wykazano, że analiza danych udostępnianych w publicznym rejestrze abonentów domen internetowych nie pozwala na jednoznaczną ocenę wiarygodności kontrahenta, a analiza historii domeny zapisanej w archiwach Internetu może przesądzić o zasadności rezerwacji nazwy domeny.

 

Słowa kluczowe: rynek domen internetowych, wiarygodność kontrahenta, historia domeny

 

Information value of Internet domain

 

Web sites tend to be an effective channel to promote and sell products and services in the network. They are also used for illegal activities. Analysis of the history of the domain and get acquainted with the subscriber data may be useful for verifying the reliability of the counterparty and determine the profitability of investments in the domain name. The article describes the results of an experiment that tries to assess the reliability of the counterparty and the merits of investing in a domain name, based on the data available in a public database of subscribers of Internet domains and based on the analysis of the history of the domain. The study was conducted in a set of 17 websites of providers of services for creating websites and web applications. Information about subscribers and readers domains obtained from a database provided by the Research and Academic Computer Network (NASK). History of the sites examined using the network application Wayback Machine, provided by the American independent Internet library Internet Archive. In conclusion, it has been shown that the analysis of the data available in the public register of subscribers of Internet domains does not allow for a clear assessment of the credibility of the contractor, and the analysis of the history of the domain stored in the archives of the Internet can determine the legitimacy of the reservation of the domain name.

 

Keywords: market of Internet domains, the credibility of the counterparty, the history of the domain

 

Rola consumer insight w zarządzaniu relacjami z klientem — studium przypadku
Anna Małgorzata Kubicka

 

W dobie silnej konkurencji rynkowej każde przedsiębiorstwo stawia sobie za cel osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku. Wielość oferentów tych samych dóbr i usług, kanałów sprzedaży i kanałów kontaktu z klientem przyczynia się do tego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zmianę swojej strategii biznesowej w zakresie zarządzania relacjami z klientem. Następuje przejście z podejścia skoncentrowanego na produkcie i marce w kierunku strategii zorientowanej na klienta. Wiedza o potrzebach, oczekiwaniach i zachowaniach klientów (consumer insight) pozwala na zaadresowanie produktu/usługi do wąskiej grupy odbiorców. Wdrażanie produktów opartych na consumer insight przyczynia się do wzrostu sprzedaży, umożliwia budowanie lojalnej bazy klientów, co przekłada się na realną wartość przedsiębiorstwa w perspektywie czasu. Wdrożenie strategii opartej na consumer insight nastąpiło między innymi w Orange Polska S.A.

 

Słowa kluczowe: consumer insight, zarządzanie relacjami z klientem, CRM, lojalność, strategia zorientowana na klienta

 

Consumer Insight role in Customer Relationship Management — case study

 

In the era of highly competitive market every enterprise aims to achieve a stable position on the market. The multiplicity of the same goods and services suppliers, sales and customer contact channels contributes to the fact that more and more companies are switching their business strategy in the field of customer relationship management. There is a transition from traditional approach focused on the product and brand to customer-oriented strategy. Knowledge of customer’s needs, expectations and behaviors (Customer Insight) allows suppliers to address a product / service to a narrow segment of the market. Products based on Customer Insight implementation contributes sales increase, loyal customer base acquisition and retention, what builds real value of the enterprise in the long term. Orange Polska S.A. is an example of company, who implemented a customer-oriented strategy based on Customer Insight in customer relation management on the following business areas: offer, sales, customer care, communication.

 

Keywords: consumer insight, customer relationship management (CRM), consumer loyalty, customer centricity strategy

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €