Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 04/2011

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
11.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
Marketing i Rynek 4/2011
 
Streszczenia
 
Ewa Więcek-Janka
 
Komunikacja międzykulturowa
W artykule poruszono interdyscyplinarny charakter problematyki komunikacji międzykulturowej, jej biologiczne, poznawcze i kulturowe korzenie. Przedstawiono pojęcia dialogu, dyskusji, debaty i rozmowy w lokalnym i międzynarodowym kontekście. Przybliżono budowę i funkcjonalność kanałów komunikacyjnych. Podniesiono także problematykę osobniczych międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych uwzględniających aspekt zarówno emocjonalny, jak i kognitywny, a także kształtowanie kontekstu kulturowego z ich udziałem. W publikacji zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące komunikacji międzykulturowej na świecie.
 
The intercultural communication
This paper discusses the interdisciplinary character of intercultural communication, its biological, cognitive and cultural origins. It presents the notions of dialogue, discussion, debate and conversation in local and international context. It also presents he structure and functionality of communication channels. It brings up the issues of individual intercultural communication competencies, considering both the emotional and cognitive aspect, as well shaping of cultural context with their participation. The publication contains selected results of research regarding intercultural communication around the world.
 
Maciej Meyer
 
Kulturowe uwarunkowania marketingu na rynku chińskim
Celem tego artykułu jest wykazanie, że znajomość chińskich uwarunkować kulturowych w marketingu ma kluczowe znaczenie dla zagranicznych przedsiębiorców w odniesieniu sukcesu na chińskim rynku. Aby osiągnąć cel badawczy, autor posłużył się metodą opisową oraz analizą wybranych studiów przypadku. Należy zauważyć, że problematyka poruszona w tekście jest relatywnie nowa, co ma swoje odzwierciedlenie w niewielkiej liczbie publikacji naukowych na ten temat, szczególnie w języku polskim.
 
Cultural marketing determinants on the Chinese market
This article examines the problem of culturally-adjusted marketing in the biggest market of the world, in China. Chinese middle-class customers are well known for their purchasing power growing every year at a steady pace. No company can no longer afford ignore being present on this market. Are the customers driven by any cultural factors? The author stresses the importance of cultural variables in virtually every business activity. Knowledge of this aspect is essential in achieving marketing success, although it is not the only factor.
 
Andrzej Falkowski, Dustin Du Cane, Justyna Olszewska
 
Kolor i kształt w identyfikacji marki — cz. 1
Na rynku produktów często kupowanych duże znaczenie w strategiach marketingowych odgrywają cechy percepcyjne opakowań produktów, do których przede wszystkim należą kształt i kolor. Kojarzenie takich cech z nazwą firmy lub nazwą jej produktu tworzy łącznie znak towarowy i pozwala na dobrze wyróżniającą się jego pozycję na rynku konkurencyjnym. Przedstawione w artykule badania pokazują różną siłę skojarzeniową kształtu i koloru opakowania, jako właściwości odróżniającej markę od konkurencji. Zastosowana metodologia badań pokazuje sposób, w jaki można określić skojarzeniową siłę bodźca percepcyjnego w tworzeniu wizerunku marki.
 
Color and shape in brand identification — part 1
Perceptual features of common products like shape and color play crucial role in marketing strategies. Associating these features with the company name or name of its product creates the brand in consumer mind and allows differentiating position of this brand on the competitive market. The presented research show different associative strength of color and shape of the product packaging as the attribute that distinguishes this brand from competitive brands. The used methodology shows the manner how the associative strength of perceptual stimulus may be estimated in creating brand image.
 
Marketing w praktyce
 
Piotr Tarka
 
Skuteczność badań marketingowych i marketing intelligence
W artykule autor koncentruje się na problematyce pomiaru skuteczności badań marketingowych w świetle przeprowadzonych badań empirycznych na próbie 500 przedsiębiorstw i podjętych studiów literaturowych. Ze szczególną uwagą omawia kwestie związane z definiowaniem i stopniem postrzegania badań marketingowych w firmach, a także sferą świadomości, postaw i zachowań menedżerskich warunkujących pomiar skuteczności w badaniach. W artykule poruszane są także zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy: wielkością firm, charakterem branży i orientacją rynkową a ich poziomem skuteczności w badaniach marketingowych. Na koniec autor omawia wybrane (poddane wcześniejszej analizie empirycznej) czynniki determinujące skuteczność badań marketingowych, takie jak: intuicja i kreatywność, systematyczność badań, wiedza wewnętrznych ekspertów, komunikacja, potrzeba aktualizacji bazy danych i warunek nierozłączności oraz współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych w strukturze organizacyjnej.
 
Marketing research effectiveness and marketing intelligence
In the article author is focused on issues addressed in the measurement of marketing research effectiveness in context of conducted empirical research (based on sample consisting of 500 companies) and literature review. In particular he pays attention to aspect of definition and the extent of marketing research perception inside firm, discussing also area of managers’ consciousness, attitudes and behavior reaction determining its effectiveness. There are also raised issues related to: size (magnitude), type of business trade, market orientation chosen by firms and their level of effectiveness in marketing research. Finally some meaningful factors bearing the importance for marketing research effectiveness, are considered, such as: intuition, creativity, regularity of research, knowledge of internal firm’s experts, communication, need for database update and condition of inseparability and close cooperation among departments within organization structure.
 
Realia rynku
 
Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka-Zasadzień
 
Ocena poziomu jakości usług na przykładzie przychodni medycznych
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości usług świadczonych przez przychodnie medyczne w województwie śląskim. Badania przeprowadzono metodą ankietową na próbie 2400 pacjentów korzystających z usług przychodni. Do analizy wyników badań wykorzystano eksploracyjną analizę czynnikową w celu wyselekcjonowania czynników ukrytych jakości usług.
 
The evaluation of quality service’s on example of medical clinics
There is in the paper a factor analysis of services’ quality provided by medical clinics in Silesian voivodeship. The factor analysis was use to identify factors hidden in the set of variables. The analysis allowed to evaluate the usefulness of the Servqual method in a medical clinic. There is also in the paper the evaluation of perceived quality in medical clinics.
 
Bartosz Szczechowicz
 
Preferencje konsumentów wobec nasycenia imprez turystycznych elementami kultury fizycznej
W przedstawionym artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których celem była identyfikacja preferencji konsumentów wobec imprez turystycznych wzbogaconych elementami kultury fizycznej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem conjoint analysis na próbie 1050 studentów reprezentujących krakowskie szkoły wyższe. Rezultat badań ujawnił, że respondenci preferują imprezy turystyczne w wysokim stopniu nasycone charakterystykami odwołującymi się do kultury fizycznej, takimi jak poziom aktywności fizycznej, kontakt z przyrodą, poziom wymaganej odwagi i hartu ducha, element przeżycia przygody, sprawdzenie swoich możliwości psychofizycznych, dostęp do urządzeń sportowych i rekreacyjnych, poziom rywalizacji z innymi osobami lub przyrodą. Oczekują jednak, że uczestnictwu w tego rodzaju imprezie nie będzie towarzyszyć zagrożenie dla zdrowia lub życia turysty. Zauważono jednocześnie, że wskazane preferencje w niewielkim stopniu zależą od płci oraz predyspozycji i zainteresowań badanych, jak również tego, czy uczestniczą oni w turystyce bądź w turystyce aktywnej. Sformułowane spostrzeżenia ukazują uniwersalny wymiar komponentów związanych z kulturą fizyczną oraz prezentują społecznie oczekiwany kierunek poszerzania ofert turystycznych o tego rodzaju elementy. Jednocześnie, wskazują na zasadność prowadzenia działań zmierzających do uwrażliwienia świadomości konsumentów o wartościach towarzyszących podejmowaniu aktywności turystycznej nasyconej rozmaitymi przejawami kultury fizycznej, elementy wskazujące na doświadczenia i przeżycia konsumenta mają bowiem mniejszy udział w kształtowaniu użyteczności imprez turystycznych niż charakterystyki sfery rzeczywistej tych produktów.
 
Consumers’ preferences concerning saturation of package tours in the components of physical culture
The paper presents the results of empirical research, which was focused on the identification of the consumers’ preferences concerning package tours enriched with the components of physical culture. The research has been conducted by using conjoint analysis among 1050 students of Cracovian universities. As a result it was proved that answerers would expect package tours, which were characterized by high level of components such as physical activity, contact with nature, courage and toughness, experience of adventure, the verification of psychophysical abilities, access to sports and recreational equipment, the competition with other people or nature, and at the same time they have expected, that consumption of such product will not be risky to tourist’s health or life. It was also found, that answerers’ preferences are not in connection with their gender, predispositions, interests, and participation in tourism or active tourism. It means that components connected with physical culture are universal. These results show socially expected trend towards the expansion of package tours by components of physical culture. This analysis confirms the necessity of developing consumers’ awareness of values connected with the participation in active tourism, because the components combine with experiences of physical culture have smaller share in creating utility of package tours than the components forming the expected level of this kind of products.
 
Z czasopism zagranicznych
 
Jarosław Sawicki
 
Rola orientacji rynkowej we wdrażaniu strategii konkurencyjnych
Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem artykułu Implementing competitive strategies. The role of responsive and proactive market orientations, którego autorami są Ranjit Voola i Aron O’Cass. Artykuł ten opublikowano w 2010 r. w czasopiśmie „European Journal of Marketing”.
 
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €