Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek Nr 05/2007

ISSN: 1231-7853
Pages: 40
Place publication: 2007 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Dariusz Doliński
Tomasz Grzyb

Cena produktu jako narzędzie wpływu społecznego i sposoby jego wykorzystania w marketingu
Ustalanie cen jest jednym z ważnych obszarów marketingu. Jednak okazuje się, że często procedury tworzenia polityki cenowej dokonują się z pominięciem wiedzy psychologicznej z tego obszaru. Tekst dokonuje przeglądu kilku technik psychologicznych z uwzględnieniem możliwości zastosowania ich w praktyce marketingowej. Wskazuje także obszary, w jakich tworzenie polityki cenowej może - i powinno - sięgać do wiedzy z zakresu psychologii wpływu społecznego dla optymalizacji procesu tworzenia strategii cenowej i zarządzania nią.

The price of a product as means of social influence and possibilities of using it in marketing
Pricing is one of the most important processes in marketing. However, it seems that often the procedures of creating the price policy are conducted without essential psychological knowledge in that field. The following article is a review of a few psychological techniques and includes possible ways of using them in marketing practice. It also indicates the areas in which creating the price policy may and should make use of the knowledge of social influence psychology, due to optimization of the process of creating and managing price strategy.

Elżbieta Sobczak

Zagadnienie specyfikacji zmiennych w segmentacji międzynarodowej
W opracowaniu podjęto problematykę doboru zmiennych dla celów segmentacji międzynarodowej. Omówiono znaczenie kryteriów segmentacji i zmiennych profilowych w poszczególnych etapach podziału rynków zagranicznych na segmenty. Przedstawiono klasyfikację kryteriów segmentacji, uwarunkowania ich doboru oraz wpływ na efektywność segmentacji międzynarodowej. Ponadto oceniono przydatność poszczególnych kryteriów oraz sformułowano zalecenia dotyczące ich specyfikacji, uwzględniając wieloetapowość segmentacji międzynarodowej.

The problem of variables specification in international segmentation
The study takes up the problem of variables adjustment for the purpose of international segmentation. There was analyzed the significance of segmentation criteria and variables profile in particular stages of foreign markets division into segments. The classification of segmentation criteria was discussed as well as conditions for their selection and the influence on international segmentation efficiency. Additionally the usefulness of particular criteria was evaluated and recommendations regarding their specification were put forward considering the multistage nature of international segmentation.

Maciej Dębski

Architektura marek jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
W dobie globalizacji budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa staje się warunkiem koniecznym jego rozwoju. Może być ona osiągana na wiele sposobów, jednym z nich jest kreowanie silnej marki. Prezentowany artykuł przedstawia narzędzie jakim jest architektura marek i pokazuje jak może ona zostać wykorzystana w budowaniu wartości marki. Podstawę rozważań stanowi model architektury marek, który został opracowany przez D. Aakera i E. Joachimsthalera. Naukowcy ci odeszli od popularnego podziału marek na: zbiorowe, indywidualne i kombinowane. Przedstawili typologię, która pozwoliła wyróżnić 9 sytuacji począwszy od marek indywidualnych i kończąc na zbiorowych. W modelu tym istotne jest również, że podstawą podziału była nie tylko struktura stosowanego nazewnictwa, ale przede wszystkim znaczenie poszczególnych marek czy submarek dla decyzji konsumenckich oraz zależności, które między nimi występują. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostały strategie rozszerzania i tworzenia nowych marek przez przedsiębiorstwa. Istotne jest, że nie były one przedstawiane jako samodzielne zagadnienie, ale jako konsekwencja wyboru architektury marek.

The brand architecture as the tool of building the competitive advantage of the company
Building the competitive advantage of the company is becoming the prerequisite for its development in the age of globalization. It can be achieved in many different ways, one of them is creating a strong brand. This article presents the instrument of brand architecture and shows how it could be used in building the value of a brand. Considerations are based on the model of brand architecture which was created by D. Aaker and E. Joachimsthaler. They resigned from the old and popular structure of brands - combined, individual and family and present the new typology that allows to distinguish nine different situations beginning from individual ending with family brand. In this model it is also important that the base of clarification was not only the structure of brand names but first of all the importance of particular brands or subbrands for the customers' decisions and the relations between them. In the second part of the article there were described the strategies of extension as well as creation of new brands by companies. It is important that they were not presented as a separate problem but as a consequence of brand architecture choice.

Marketing w praktyce

Magdalena Jaciow

Efektywność badań marketingowych w przedsiębiorstwach
W zmieniającej się sytuacji rynkowej powstają nowe problemy decyzyjne, a decyzje obciążone są dużym ryzykiem i niepewnością. Przedsiębiorstwa, dążąc do minimalizowania ryzyka podjęcia niewłaściwych decyzji, poszukują informacji. Każdy etap podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o charakterze strategicznym powinien być wsparty właściwą informacją. Pozyskiwanie informacji nie jest możliwe bez realizacji badań marketingowych. Gromadzenie informacji, zdobywanie wiedzy rynkowej, a następnie wykorzystywanie jej do poszerzania i pogłębiania wiedzy marketingowej jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Informacje uzyskane z badań marketingowych mają nie tylko wartość poznawczą, poszerzającą wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących na rynku. Informacje posiadają również wartość decyzyjną, są elementem systemu wspomagania decyzji marketingowych. Interesująca poznawczo wydaje się odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa znają wartość informacji, które uzyskały w wyniku realizacji badań marketingowych oraz czy informacje te stanowią podstawę podejmowania decyzji marketingowych.

The effectiveness of the marketing research in the enterprises
This rapport is an attempt to evaluate the effectiveness of the marketing research in the enterprises. In this rapport, the primary information sources were used. The basis of the empirical analysis were the results of the research made using the direct interview and of the individual extended interview with the managers of the enterprises doing business in Poland. The interviews covered the marketing managers, research managers or business owners, making decisions on the implementation of marketing research projects. Direct interviews covered 300 business managers in six chosen cities of Poland (Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków). The results of direct research shown that marketing research is effective because it aids to reduce ambiguity and increase the knowledge of the managers, leading to making the right decision.

Realia rynku

Ewa Frąckiewicz

Pokolenie 60+ w Internecie
Segment osób starszych jest poza zainteresowaniem wielu menedżerów oraz ekonomistów. Pomimo, że według prognoz demograficznych, liczba osób w wieku podeszłym będzie znacząco rosła, postrzega się ją jako mało atrakcyjną, także na rynku nowych technologii. Poniższy artykuł przedstawia stosunek polskich seniorów wobec TIT, charakteryzuje sposób korzystania z nowoczesnych usług, jak również motywy niekorzystania. Prowadzi do wniosku, że dzięki edukacji oraz kontaktom z grupą rówieśników, seniorzy on line mogą stać się prawdziwymi konsumentami usług internetowych i telefonii komórkowej. Oprócz wieku, na tym rynku należy stosować bowiem także inne kryteria jak zainteresowanie, wiedzę, wykształcenie i styl życia.

Generation 60+ in the Net
The elderly are not the focus of attention of both managers and economists. In spite of demographic forecasts, according to which the number of the elderly will increase considerably, this group of customers is not seen as an attractive target for new technologies as well. The paper presents the attitude of the elderly in Poland towards ICT, describes how they use modern services and explains the reasons for not using them. In conclusion, the author emphasizes the importance of education and peer group influence in the creation of on-line elderly customers for the Internet and mobile communications. Therefore, age should be merely one of the factors, besides interests, knowledge, education and lifestyle, to be taken into consideration while examining the market.

Reklama

Jean-Christophe Giger
Ewa Domaradzka
Anna Majkowska
Grzegorz Pochwatko

Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki
W prezentowanym badaniu sprawdzano wpływ bodźców seksualnych w reklamie prasowej na zapamiętanie i rozpoznanie marki. Podobne badania przeprowadzano dotąd w krajach zachodnich, niniejsze badanie, z pewnymi modyfikacjami procedury przeprowadzono na próbie polskiej. Wyniki wskazują na to, że im większy jest stopień nagości modelki występującej w reklamie tym lepiej jest pamiętana marka.

Sex appeal strategy in printed ads facilitates product name recall
The present study examines the impact of visually explicit sexual stimuli on recall and recognition of the product name in printed ads with a polish samples. Such studies have been conducted frequently in Western countries, the present study is a conceptual replication made on Polish sample. Results show that recall and recognition increase with the level of nakedness of the displayed model.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Białe plamy w sferze nauki o marketingu B2B
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. "The Surpluses and Shortages in Business-to-Business Marketing Theory and Research", którego autorami są: Jagdish N. Sheth, Arun Sharma, opublikowanego w "Journal of Business & Industrial Marketing" w 2006 r.
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €