Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 05/2015

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 5/2015
Rok XXII nr 5 (maj) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

Artykuły

Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji – podejście sieciowe
Krzysztof Fonfara

Przedmiotem rozważań w artykule jest mechanizm wpływu internacjonalizacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Podstawowym miernikiem oceny procesu internacjonalizacji w kontekście jego skuteczności jest zaproponowana koncepcja dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji oparta na podejściu sieciowym. Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji rozpatrywana jest przez pryzmat trzech głównych składowych obejmujących 10 szczegółowych składowych, a mianowicie: zaawansowanie w czasie procesu internacjonalizacji, otwartość na współpracę, atmosferę współpracy, zaufanie w ramach współpracy, konflikty w ramach współpracy, dystans psychiczny, współpracę z kluczowymi podmiotami otoczenia oraz współpracę z podmiotami wewnętrznymi. Przyjmuje się, iż im wyższy poziom dojrzałości w zakresie internacjonalizacji, tym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, podejście sieciowe, przewaga konkurencyjna

Nature and assumptions of the concept of company internationalisation maturity (network approach)

The paper discusses the mechanism of the impact that internationalisation has on a company’s competitive position. A basic measure of the evaluation of the internationalisation process in the context of its effectiveness is the proposed concept of company internationalisation maturity based on the network approach. Company internationalisation maturity is examined in terms of three main components which embrace 10 specific components, namely time advancement of the internationalisation process, the advancement level of internationalisation forms, the formalization level of internationalisation, openness to cooperation, the atmosphere of cooperation, trust as a part of cooperation with key entities. It is assumed that the higher the level of company internationalisation maturity, the greater the likelihood of achieving better results compared with those of closest competitors.
Keywords: internationalisation, network approach, competitive advantage

Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz. 1)
Anna Rostek, Tomasz Zalega

Celem artykułu jest wykazanie, że udział młodych konsumentów zamieszkujących Polskę i Stany Zjednoczone we współdzieleniu, w wymienianiu lub kupowaniu różnych dóbr od nieznajomych (czyli uczestniczeniu w konsumpcji kolaboratywnej) jest uzależniony od ich zamożności oraz wartości wypożyczanych i współdzielonych dóbr. Struktura artykułu jest następująca. W pierwszej części tekstu, po wyjaśnieniu genezy i pojęcia konsumpcji kolaboratywnej, skoncentrowano się na zjawiskach i narzędziach, które ją wspierają, a następnie omówiono najważniejsze formy konsumpcji współpracującej oraz istotę zaufania w kontekście analizowanego trendu. Z kolei w drugiej części artykułu, po krótkim scharakteryzowaniu próby badawczej, przeanalizowano konsumpcję współpracującą w zachowaniach nabywczych polskich i amerykańskich ankietowanych oraz najistotniejsze czynniki kształtujące uczestnictwo badanych w analizowanym trendzie konsumenckim. Tekst kończą podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski.

Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna, gospodarstwa domowe, zaufanie, zachowania konsumpcyjne

Collaborative consumption among young Polish and US consumers (part 1)

The purpose of the article is to demonstrate that in Poland and the US the proportion of young consumers who engage in sharing, exchanging or buying various goods from strangers (i.e. participating in collaborative consumption) depends on their wealth and the value of goods which are being made available or shared. The structure of the article is as follows. In part I, after the genesis and meaning of collaborative consumption are explained, the focus moves onto phenomena and tools that support it. Subsequently, the most important forms of collaborative consumption are presented, as well as the nature of trust in the context of the analysed trend. In part II, a brief description of the research sample is followed by an analysis of collaborative consumption as occurring in the buying behaviours of Polish and US respondents and of the most important factors determining their involvement in this consumption trend. The article ends with a summation of the discussion and main conclusions.

Keywords: collaborative consumption, households, trust, consumer behaviours

Realia rynku

Perception of the company as the offerer by its customers upon the example of the mobile telecommunications sector in Poland
Maria Rybaczewska

The corporate image field is increasingly vital from the competitive advantage point of view especially in the dynamic and turbulent business environment. Therefore there appears the need to research this field very deeply with respect to its complexity and diversity. The author of the present paper concentrates on one of the most important sub-images meaning the offerer image and investigates its determinants from the perspective of the customers. The research concerned the mobile telecommunications sector since it may be described as one of the most modern and marketing active sectors in Poland where the available offers became relatively similar in the context of the tangible factors. Thanks to the conducted research the author was able to emphasise the specificity of the offerer image and the fact that positive perception of the company as the offerer is combined with the wider knowledge concerning its offer and being the customer of this company.

Keywords: corporate image, offerer image, image determinants, mobile telecommunications sector, Poland

Postrzeganie przedsiębiorstwa jako oferenta przez obecnych oraz potencjalnych klientów na przykładzie sektora telefonii komórkowej w Polsce

Zagadnienie wizerunku organizacji jest coraz bardziej istotne z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej zwłaszcza w dynamicznym i turbulentnym otoczeniu biznesowym. Dlatego też powstaje potrzeba bardzo dogłębnego badania tych zagadnień w odniesieniu do ich złożoności i różnorodności. Autorka niniejszego artykułu koncentruje się na jednym z najważniejszych sub-wizerunków organizacji, czyli na wizerunku oferenta i bada jego determinanty z perspektywy klientów. Badanie dotyczyło sektora telefonii komórkowej, gdyż może on być opisany jako jeden z najbardziej nowoczesnych i aktywnych marketingowo sektorów w Polsce, w którym dostępne oferty stały się relatywnie podobne w kontekście czynników materialnych. Dzięki przeprowadzonemu badaniu autorka mogła podkreślić specyfikę wizerunku oferenta oraz fakt, że pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa jako oferenta jest powiązane z szerszą wiedzą dotyczącą jego oferty oraz z byciem klientem danego przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: wizerunek korporacyjny, wizerunek oferenta, determinanty wizerunku, sektor telefonii komórkowej, Polska

System sprzedaży firm włoskich jako benchmarking w procesach dostaw kanałów dystrybucyjnych – studium przypadku
Elżbieta Koprowska

 

Porównywanie się z najlepszymi to systematyczny i ciągły proces polegający na konfrontowaniu własnej efektywności mierzonej produktywnością, jakością i doświadczeniem z wynikami tych przedsiębiorstw i organizacji, które są najlepsze i służą za wzór doskonałości. W XXI w. ograniczenie się tylko do klasycznych metod zarządzania, bez podpatrywania otoczenia i uczenia się od niego, jest niewystarczające. Wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie to uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices). W artykule podjęto próbę porównania zarządzania sprzedażą w Polsce i we Włoszech w branży producentów okuć budowlanych. Zaprezentowano typowe rozwiązania stosowane w zarządzaniu sprzedażą w obu krajach. Poddano ocenie badane rozwiązania, określając ich mocne i słabe strony. We wnioskach określono, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby zastosować system włoski w Polsce.

Słowa kluczowe: proces sprzedaży, porównanie kanałów dystybucji

The sales of Italian companies as a benchmark in the process of distribution channels supply – case study

Comparing to the best involves the systematic and continuous process based on confronting one’s own effectiveness measured by productivity, quality and experience by means of results of those businesses and organizations that are the best and serve as examples of perfection. In the 21st century, limitations only to classic methods of management without considering the surroundings and learning from them is insufficient. . It is the uncovering of the elements that cause the analysis of the process to be executed effectively and the consequent pointing out of other possibilities in one’s own business. It is the learning and the creative adaptation of the best practices. The article attempts to compare sales management in Poland and in Italy in the field of building production? Represented are typical solutions used in sales management in the named countries. Assessed are tested solutions, describing their strong and weak points. Described in the conclusions are the conditions that must be met in order to use the Italian system in Poland.

Keywords: the sales process, comparing the mode of distribution channels

Reklama

Reklama interaktywna jako nowa forma reklamy zewnętrznej
Paula Janiak

Interaktywna reklama zewnętrzna jest nową formą komunikacji marketingowej. W miejsce tradycyjnych reklam pojawiają się niekonwencjonalne reklamy emitowane na cyfrowych nośnikach, które dzięki użytej technologii wyświetlają spersonalizowany przekaz reklamowy, skutecznie wiążący odbiorcę z marką produktu. Prezentowany artykuł zawiera przegląd form tego typu reklamy i technologii umożliwiających obecnie wykorzystanie interakcji w reklamie zewnętrznej. Przedstawiono w nim dane na ten temat dotyczące rynku światowego i krajowego oraz perspektywy dalszego rozwoju interaktywnej reklamy zewnętrznej.

Słowa kluczowe: reklama interaktywna, reklama cyfrowa, reklama zewnętrzna

Interactive advertising as a new form of outdoor advertising

Interactive outdoor advertising is a new form of marketing communication. In place of traditional ads there appear unconventional advertisements on digital media, which, thanks to the technology used, display personalized advertising message, effectively binding the recipient with the product brand. This article provides an overview of the forms and technologies that allow the use of interaction in outdoor advertising. It presents data on the issue concerning global and domestic market and the prospects for further development of this form of advertising.

Keywords: outdoor advertising, interactive advertising, digital advertisingArtykuły na płycie CD

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €