Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek Nr 06/2007

ISSN: 1231-7853
Pages: 40
Place publication: 2007 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Grzegorz Urbanek

Optymalizacja strategii CRM - podejście opcyjne
Strategia CRM jest wykorzystywana w wielu firmach w celu zbudowania lepszych i trwalszych relacji z klientami, co umożliwia oferowanie wyższej wartości dla klientów. Projekty CRM wiążą się z dużą niepewnością zarówno technologiczną, jak i rynkową. Analiza tych działań przy wykorzystaniu metodologii zdyskontowanych przepływów gotówkowych (DCF) nie jest w stanie uchwycić całego potencjału tworzenia przez nie wartości. W przypadku dużej niepewności i niskiej oczekiwanej dochodowości metodologia oparta na DCF zaniża rzeczywistą wycenę projektów. Dlatego właściwszym podejściem do analizy projektów inwestycyjnych w szeroko pojętym zarządzaniu relacjami z klientem jest stosowanie filozofii opcyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób "podejście opcyjne" może zostać wykorzystane w efektywnym przygotowaniu i realizacji projektu związanego z tworzeniem narzędzi dla zarządzania relacjami z klientem.

Real Options Approach to CRM Strategy
Investments in CRM practices are being undertaken in many firms to build stronger relationships with customers in order to deliver superior customer value. These kind of investments are inherently connected with risk arising from technological and market uncertainty. In these circumstances standard invesment apprisal methods based on discounted cash flow significantly undervalue CRM efforts since it fails to account for managerial flexibility due to changed conditions. A better approach to evaluate CRM projects is implementing "options philosophy" based on theory of real options. The main goal of his article is to present how decision makers can incorporate options thinking into the process of CRM investments evoluation.

Iga Rudawska

Ekspansja usług we współczesnej gospodarce
Artykuł dotyczy procesu dynamicznego rozwoju sektora usług w gospodarkach krajów OECD. Wyjaśnia wzrastającą rolę czynności usługowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, rolnych i na rynkach surowców. Artykuł zajmuje się również zjawiskiem określanym mianem "enkapsulacja", a dotyczącym dostarczania usługowych produktów związanych z dobrami przemysłowymi i konsumpcyjnymi, a także innymi usługami. Studium uwzględnia również procesy innowacyjne w usługach, rozwijając zagadnienie konsumpcji usług, zarówno w połączeniu z dobrami przemysłowymi, jak w odniesieniu do czystego sektora usług.

The expansion of services in the modern economy
The paper deals with the process of expanding service sector in the OECD economies. It explains the increasing importance of services activities for manufacturing, agriculture and resource-based companies. The article explores also the phenomenon termed as "encapsulation", which refers to providing service products that are related to the manufacturing and consuming goods and other services. The study considers the innovation process within services by tacking the issue of service consumption, both in combination with manufactured goods and separately on their own.

Jadwiga Szymczak
Magdalena Ankiel-Homa

Opakowanie jednostkowe produktów jako narzędzie komunikacji rynkowej
Warstwa wizualna opakowań jednostkowych produktów konsumpcyjnych jest nośnikiem zakodowanych w określony sposób komunikatów znaczeniowych. Do podstawowych elementów składowych warstwy wizualnej opakowań, które określane są jako znaki tworzące kod opakowania należą: kształt, forma konstrukcyjna, materiał opakowaniowy, wielkość, rodzaj zamknięcia, kolorystyka opakowania, napisy, grafika i inne. Opakowanie produktu w komunikacji znaczeniowej (semiotycznej) spełnia podwójną rolę: ma za zadanie poprzez siebie informować o produkcie w nim zawartym, ponadto system znaków opakowań emituje informacje o samym sobie (czyli o istocie obiektu, jakim jest opakowanie; jego użyteczności, funkcjonalności, ergonomiczności, ekologiczności, co stanowi wartości dodane do produktu). Kod opakowań powinien być tak zaprojektowany, aby zapewnić właściwe dekodowanie, a w ostateczności odpowiednią reakcję afektywną (pozytywna postawa wobec produktu) i behawioralną, wyrażającą się poprzez akt zakupu opakowanego produktu.

The role of unit consumer packages in semantic communication
The visual layer of unit consumer packages is a carrier of semantic statements coded in a specified way. The main components of visual layer, defined as signs created packaging code, are: shape, constructional form, packaging material, size, sort of closing, packaging colour, inscriptions, graphics and others. Product packages plays double role in semantic communicaton: informing about the product in that packaging and moreover the sign system of the packaging issues an information about itself (the nature of the object which the paackaging states, its utility, functionality, ergonomity, what determines added avlues of the product). The packaging code should be designed in a way giving a possibility of proper decoding, and in the last resort proper affective reaction (positive attitude in the face of the product) and behavioral reaction, shown (implied) as an act of purchase of the packed product.
Marketing w praktyce

Radosław Szulc

Stan orientacji marketingowej w małych i średnich przedsiębiorstwach
Podstawowym założeniem w marketingu są spójne działania całej organizacji w jej obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, umożliwiające prawidłową komunikację z podmiotami rynku. Koordynacja i realizacja tych działań jest jednocześnie podstawową zasadą dojrzałej orientacji marketingowej. Pojęcie orientacji wiąże się bezpośrednio z marketingiem, chociaż sposób jego interpretacji przyjęty przez wielu autorów jest różnorodny, a czasem nawet niejednoznaczny. O orientacji przedsiębiorstwa: produkcyjnej, sprzedażowej, marketingowej czy rynkowej mówi się w odniesieniu do dwóch rodzajów procesów, tj. formułowania i wyboru celów oraz osiągania celów. Empiryczne badania orientacji marketingowej prowadzi się na świecie od około 40 lat, natomiast w Polsce od około 10 lat. Analiza tytułowego zagadnienia jest ciągle atrakcyjna, gdyż - jak przekonują autorzy badań światowych i krajowych - firmy o wysokim stopniu rynkowego zorientowania uzyskują lepsze wyniki finansowe w porównaniu z konkurentami niż przedsiębiorstwa o niskim stopniu zorientowania marketingowego. Można także przypuszczać, że w przedsiębiorstwach działających w realiach gospodarek po transformacji ustrojowej przesłanki do zaistnienia orientacji marketingowej są mniej wyraziste, niż ma to miejsce w już ukształtowanych warunkach rynkowych. Jest to wynik mniej konkurencyjnego, aczkolwiek rozwijającego się rynku.

The condition of marketing orientation in small and medium-sized enterprises
Marketing orientation is acknowledged as the highest level of market development of an enterprise and a factor to maximize their efficiency. To the attributes of marketing orientation belong consumer orientation, integration of marketing functions, suitable marketing information, strategic orientation and operational effectiveness. This paper considers a thesis, that SME's use in their market activity rules characteristic of marketing orientation. The purpose of this paper is a verification of a hypothesis that the length of period of running a business fosters a marketing orientation to come into being in an enterprise. From the analysis stems, that the length of period of running a business does not have a clear impact on the marketing condition in an enterprise and does not positively impact the implication of the marketing orientation. Analyzing the results of research, it was found that complete marketing orientation in eighty randomly selected SME's is not present. Marketing in SME's is apparent, and its power derives from natural predisposition to direct relations with market, organizational simplicity and a slight inertia of decision-making.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Podział szkół marketingu
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. "A Seminal Framework of Marketing Schools: Revisited and Updated", którego autorami są: Stefan Lagrosen i Göran Svensson, opublikowanego w "Journal of Management History" w 2006 r.

Omówienia i recenzje

Monika Sikorska

Marketing terytorialny
Prezentujemy omówienie książki Profesora Andrzeja Szromnika pt. "Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku", wydanej nakładem Oficyny - a Wolters Kluwer business w 2007 r.

Unia Europejska

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej dla krajowych przedsiębiorstw
W artykule - posiłkując się wynikami badania IRWiK z 2006 roku oraz podobnymi, zrealizowanymi w innych ośrodkach badawczych - dokonano prezentacji postrzeganej przez przedsiębiorców zmiany warunków funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw i przewidywanej przez nich aktywności zagranicznej.

Consequences for Domestic Enterprises after Poland's Accession to the European Union
In her article, the author - making use of the results of IRWiK's survey of 2006 and similar ones carried out in other research centres - presents the change, perceived by entrepreneurs, of the conditions of domestic enterprises' functioning after Poland's accession to the European Union as well as domestic enterprises' competitiveness and foreign activity anticipated by them.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €