Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 07/2011

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
11.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek 7/2011
 
Streszczenia
 
Urszula Kłosiewicz-Górecka
Stymulatory rozwoju małych przedsiębiorstw w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego
W warunkach dynamicznych i często nieprzewidywalnych zmian na rynku rośnie znaczenie działań stymulujących przedsiębiorczość oraz rozwój przedsiębiorstw. W artykule dokonano oceny pomocy publicznej dla małego i średniego biznesu oraz wykazano, że rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz budowa zaufania i współpraca firm różnej wielkości mogą być ważnymi czynnikami stymulującymi przedsiębiorczość i rozwój małych firm.
 
Stimulators of development of small enterprises in the period of unsteady economic growth
Under the conditions of dynamic and often unforeseeable changes in the market, there is growing importance of the actions stimulating entrepreneurship and development of enterprises. In her article, the author made an assessment of the public assistance for small and medium business as well as she pointed out that development of ICT and collaborates different size firms might be important factors stimulating entrepreneurship and development of small firms.
 
Danuta Szwajca
Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy?
Reputacja firmy jest tym, co myślą o niej różne grupy interesariuszy. Jest czymś ulotnym, amorficznym, podatnym na uszkodzenia, trudnym lub wręcz niemożliwym do utrzymania pod kontrolą. Powstaje więc pytanie, czy można skutecznie zarządzać reputacją? G. Honey sugeruje, że należałoby raczej mówić o zarządzaniu ryzykiem reputacji rozumianym jako luka między oczekiwaniami interesariuszy a działaniami przedsiębiorstwa. Firma może bowiem wpływać na owe oczekiwania, jak również świadomie sterować swoimi działaniami służącymi ich spełnianiu.
It is possible to manage of corporate reputation effectively?
Corporate reputation is what they think about her various stakeholder groups. It is something volatile, amorphous, easily compromised, difficult or even impossible to control. So the question is whether you can successfully manage reputation? G. Honey suggests that one should rather talk about the management of reputation risk, defined as the gap between the expectations of stakeholders about company activities. The company may indeed affect these expectations, as well as consciously take control of their actions for their meeting.
 
Marcin Komor
Segmentacja europejskich konsumentów według teorii stylu życia
Autor artykułu podejmuje rozważania dotyczące segmentacji konsumentów w Europie na podstawie teorii stylu życia. W artykule przedstawiono teoretyczne pojecie stylu życia oraz omówiono rozwój koncepcji segmentacji opartej na stylach życia w Europie. Następnie zaprezentowano metodologiczne podstawy segmentacji według Euro-Socio-Style oraz przedstawiono i omówiono osiem typów konsumentów w Europie. Ponadto dokonano analizy zróżnicowań zachowań i wartości prezentowanych przez konsumentów między Europą Zachodnią a Europą Środkową i Wschodnią. W podsumowaniu opracowania zawarto wnioski autora.
The segmentation of European consumers according to the theory of life style
Author of the article undertakes considerations concerning segmentation of consumers in Europe on the basis of the theory of life style. In the article a theoretical idea of life style is presented and development of an idea of segmentation based on life style is discussed. Then methodological foundations of segmentation according to Euro-Socio-Styles was presented and eight types of consumers were discussed and presented. Additionally, an analysis of differentiation in behavior and values shown between consumers from Western and Central-East Europe was elaborated. In the summary of the elaboration the conclusions of author were enclosed.
 
 
Marketing w praktyce
 
Anna M. Zarzycka, Mariusz Sagan
Pomiar najlepszych praktyk marketingowych
Celem artykułu była analiza możliwości pomiaru najlepszych praktyk biznesowych w marketingu. Na postawie badań literaturowych zidentyfikowano następujące sposoby możliwe do zastosowania: strategiczną kartę wyników, badanie satysfakcji klienta, pomiar efektywności działań marketingowych oraz podejście sektorowe. Na zakończenie autorzy zaproponowali procedurę pomiaru najlepszych praktyk marketingowych, uwzględniającą wcześniejsze rozważania na ten temat.
Best marketing practices measurement
This paper analyses the possibilities of the measurement of the Best Business Practices in marketing. Based on research present in the literature the following indicators have been identified: Strategic Balanced Scorecard, examination of customer’s satisfaction, measurement of marketing effectiveness and sector approach. The article ends with author’s proposition how to modify existing procedures measuring the Best Practices in marketing.
 
Realia rynku
 
Wiktor Razmus, Oleg Gorbaniuk
Skojarzenia z kategorią produktu jako podstawa personifikacji marki
Głównym celem badań było ustalenie struktury wizerunku produktów opisywanych w terminach cech osobowości. W pierwszym etapie przeprowadzono badania jakościowe, w których zebrano około 10 000 skojarzeń z kategoriami produktów. Następnie najczęściej występujące skojarzenia wykorzystano w badaniach ilościowych, w których wzięło udział 425 studentów. Analiza głównych składowych pozwoliła wyodrębnić najważniejsze wymiary percepcji dyspozycyjnego wizerunku produktów na poziomie indywidualnym i zagregowanym. Z kolei analiza skupień pozwoliła zidentyfikować kategorie produktów, które cechuje największe podobieństwo w procesie ich personifikacji. Opracowano skale do pomiaru dyspozycyjnego wizerunku produktu, które posiadają bardzo dobre wskaźniki rzetelności.
Product category associations as the basis of brand personification
The main aim of the study was to determine the structure of product image for products described in terms of personality traits. In the first stage qualitative research was conducted, in which approximately 10,000 product category associations were collected. Next, the most frequent associations were used in a quantitative study, in which 425 students took part. Principal component analysis allowed to distinguish the most important perception dimensions of dispositional product image at the individual and aggregated levels. Cluster analysis, in turn, allowed to identify the product categories that were characterized by the greatest similarity in their personification process. Scales with high reliability indices were worked out for the measurement of dispositional product image.
 
Grzegorz Leszczyński
Korzyści oczekiwane przez klientów w ramach rozwoju relacji business-to-business
Relacje między dostawcą a klientem opierają się między innymi na korzyściach odnoszonych przez obie strony. Prowadzone w artykule rozważania nad różnymi podejściami do korzyści oferowanych klientom instytucjonalnym doprowadziły do określenia problemu, którym jest identyfikacja korzyści, jakich oczekują klienci od swoich dostawców w zamian za strukturyzację wzajemnej relacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że gdy strukturyzacja dotyczy handlowego wymiaru relacji, to dominuje oczekiwane obniżenie kosztów ponoszonych przez klienta. Natomiast próba strukturyzacji relacji w wymiarze społecznym prowadzi do szerszego spektrum oczekiwań związanych także z dostarczanym produktem i obszarem korzyści osobistych osoby odpowiedzialnej za zakup.
Benefits expected by customers in the development of business-to-business relations
The relationship between the supplier and the customer is based, inter alia, on mutual benefits. This paper considers different approaches to the benefits offered to institutional customers. It leads to the problem of identification of the benefits that customers expect from their suppliers in exchange for the structuring of mutual relations. Results of this study indicate that structuring the commercial dimension of relationship is dominated by the expected reduction in costs incurred by the customer. However, an attempt to structure the social dimension of relationships leads to a wider spectrum of expectations related to the product supplied and the area of personal benefits of the person responsible for purchasing.
 
Z czasopism zagranicznych
 
Jarosław Sawicki
Wymuszanie odpowiedzi w ankietach internetowych
Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem artykułu pt. Designing web surveys in marketing research. Does use of forced answering affect completion rates?, którego autorami są Gerald Albaum, Catherine A. Roster, James Wiley, John Rossiter i Scott M. Smith. Artykuł ten opublikowano w 2010 r. w czasopiśmie „ Journal of Marketing Theory and Practice”.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €