Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 08/2012

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
12.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 8/2012

 

STRESZCZENIA

 

Anna Olejniczuk-Merta
Kult młodości — moda czy długofalowa zmiana stylu życia

 

Artykuł poświecony jest analizie kultu młodości. Koncentruje się na weryfikacji słuszności tezy mówiącej, że kult młodości jest jednym z wielu stylów życia i że jest nie tylko efemeryczną modą, ale także długofalowo kształtującym się stylem życia. Podstawę do rozważań i analizy stanowi pokazanie istoty zjawiska stylu życia i określenie wymiarów kultu młodości jako stylu życia. Artykuł zawiera genezę i uwarunkowania rozwoju kultu młodości. Przedstawia też kształtowanie się zjawiska kultu młodości oraz jego rozwój w Polsce. Dostarcza podstawy do stwierdzenie, że kult młodości jest długofalowym stylem życia. Żeby go dokładniej poznać, należy przeprowadzić pełne badanie empiryczne poświęcone stricte temu tematowi.

 

The cult of youth – a fashion or a long-term lifestyle change

 

The article considers an analysis of the cult of youth. It focuses on verifying the validity of the thesis that the cult of youth is one of many life styles and that is not only an ephemeral fashion, but the emerging long-term lifestyle. The basis for the analysis is to show the essence of the phenomenon of lifestyle and define its the dimensions as a way of life. The article contains the genesis and conditions of development of the cult of youth. It also presents evolution of its phenomenon and its development in Poland. It provides a basis for finding that the cult of youth is a long-term lifestyle. To learn more about this phenomenon one need to conduct a full, strictly empirical research devoted to this subject.

 

Marcin Komor
Marketing na eurorynku — perspektywy i wyzwania

 

Autor artykułu podejmuje rozważania dotyczące marketingu na obszarze eurorynku. W publikacji omówiono pojęcie Europejskiego Rynku Wewnętrznego oraz zagadnienia związane z procesem europejskiej integracji gospodarczej, potencjałem eurorynku oraz wyzwaniami stojącymi przed rynkiem wewnętrznym w XXI wieku w aspekcie dalszego rozszerzania Unii Europejskiej. Przedstawiono znaczenie koncepcji euromarketingowej w kontekście europejskiej integracji gospodarczej. Ponadto zaprezentowano pojęcie euromarketingu oraz omówiono istotne elementy tej koncepcji. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących znaczenia i perspektyw koncepcji euromarketingowej w procesach internacjonalizacji w ramach aktywności gospodarczej przedsiębiorstw na eurorynku.

 

Marketing on the Euromarket – prospects and challenges

 

The author of an article undertakes deliberations concerning marketing on the area of Euromarket. In the article the concept of European Internal Market was discussed as well as problems related to the process of European economic integration, the potential of Euromarket and challenges facing The Internal Market in the 21th century from the angle of continued widening of the European Union. There was presented the significance of Euromarketing concept in the context of the European economic integration. Furthermore the definitions of the Euromarketing concept were presented and crucial elements of the concept were discussed. Then there were presented the results of empirical research concerning the significance of Euromarketing concept in the processes of internationalization in the scope of economic activity of enterprises on the Euromarket.

 

Wiktor Razmus
Skala konstruowania siebie przez marki — polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC)

 

Artykuł przedstawia procedurę polskiej adaptacji skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC) Sprotta, Czellara i Spangenberga (2009). Polska jej wersja – skala konstruowania siebie przez marki (KSM) – składa się z 8 twierdzeń mierzących skłonność osoby do włączania ważnych marek do obrazu siebie. Przeprowadzone trzy niezależne badania wskazują na wysoką wewnętrzną spójność polskiej wersji skali (α Cronbacha 0,94) i jednowymiarową strukturę. Potwierdzono również trafność skali zweryfikowaną na podstawie zewnętrznego kryterium.

 

Brand Self-Construal Scale (KSM): Polish adaptation of Brand Engagement in Self-Concept Scale (BESC)

 

This article describes KSM scale – the Polish adaptation of Sprott, Czellar and Spangenberg’s Brand Engagement in Self-Concept Scale. This is a 8 items standardized measure of the tendency to engage brands to self-concept. The KSM was found to have high internal consistency (Cronbach’s α = .94) and single factor structure.

 

Marketing w praktyce

 

Małgorzata Karpińska-Krakowiak
Rola dopasowania sponsora do sponsorowanego w sponsoringu wydarzeń

 

W ostatnich latach można zauważyć niespotykany wcześniej wzrost znaczenia sponsoringu w budżetach marketingowych. Konsekwencją tego zjawiska są rosnące oczekiwania wobec efektów sponsoringu – szczególnie w zakresie generowania konkretnych i mierzalnych rezultatów brandingowych. Niewątpliwie sponsoring ma ogromne znaczenie dla odpowiedniego wyeksponowania marki oraz budowania jej wizerunku. Celem artykułu jest stworzenie koncepcji, opartej na najnowszych badaniach empirycznych przedstawionych w światowej literaturze, opisującej wpływ dopasowania sponsora do sponsorowanego na identyfikację marki (wskaźniki rozpoznania i przypomnienia), postawy wobec marki oraz jej wizerunek. W artykule wskazano ponadto na najbardziej niefortunne nieścisłości metodologiczne pojawiające się w dotychczasowych badaniach oraz opisano obszary wymagające dalszej weryfikacji empirycznej.

 

The impact of brand-event congruency in event sponsorship

 

There is an unprecedented growth of sponsorship spending in many international marketing budgets and it is thus expected from sponsorship to bring some tangible and measurable branding results. Undoubtedly event sponsorship has an enormous influence on building brand exposure and driving brand imagery. The objective of this article is to build a conceptual framework (based on the most recent empirical studies from foreign literature) that examines the influence of brand-event fit on sponsorship effects, including brand identification (brand recall and brand recognition), brand attitude, and brand image. This article also points to the most noteworthy inconsistencies in research methodologies and to those fields that require empirical examination and further comparisons.

 

Realia rynku

 

Izabela Baran-Lewandowska, Tomasz Hermanowski
Postrzeganie zjawiska importu równoległego leków w Polsce

 

Artykuł prezentuje rezultaty pierwszych tego typu w Polsce i Europie badań rynkowych dotyczących postrzegania zjawiska importu równoległego przeprowadzonych wśród farmaceutów oraz konsumentów. Wykazały one, że większość farmaceutów posiada podstawową wiedzę na temat importu równoległego i jest przekonana o bezpieczeństwie produktów wprowadzanych na rynek z zastosowaniem tej procedury rejestracyjnej. Natomiast ponad 90% badanych konsumentów nie ma świadomości istnienia oraz możliwości zakupu produktów pochodzących z importu równoległego w polskich aptekach i potencjalnych benefitów dla budżetu domowego z ich zakupu.

 

Perception of parallel trade of pharmaceuticals in Poland

 

The article presents the results of nationwide surveys concerning the perception of parallel import of pharmaceuticals conducted among pharmacists and consumers. This is the first research of that kind in Poland and in Europe.The results show that majority of pharmacists possess basic knowledge of parallel import and is convinced products introduced into the market using this registration procedure are safe. However, deeper analysis proves further education of this group of respondents is required. Particular emphasis should be laid on trainings concerning legal and economical aspects of the discussed phenomenon. Consumer surveys revealed that more than 90% of respondents in Poland are not aware of parallel import phenomenon. Moreover, it turns out that consumers have no knowledge of possibility of purchasing products from parallel import in Polish pharmacies and its potential benefits to household budgets. The results obtained during the surveys suggest a public campaign focused on parallel import should be organized, which will make consumer aware of existence of equally safe but substantially cheaper alternative to commercially available drugs.

 

Paweł Podolski
Kupowanie produktów impulsowych w strefie kasy

 

W badaniu opisanym w artykule przeprowadzono obserwację 181 zachowań konsumenckich dotyczących nabywania produktów impulsowych w strefie kas. Uwzględniono wskaźniki: czas stania w kolejce, zainteresowanie produktami impulsowymi, czas decyzji, kupno produktu oraz kategorię wybranego produktu. Dokonano kategoryzacji klientów ze względu na: płeć, grupę wiekową oraz typ grupy konsumenckiej, do której należał klient. Wykazano występowanie istotnych statystycznie związków między płcią a czasem decyzji, kupnem oraz kategorią produktu impulsowego. Nie wykryto różnic międzypłciowych w zainteresowaniu produktami. Ustalono istnienie istotnych związków między grupą wiekową, typem grupy konsumenckiej a zainteresowaniem produktami, czasem decyzji, kupnem i kategorią wybieranego produktu. Uzyskane wyniki mogą mieć istotne implikacje dla handlu detalicznego.

 

Impulse purchases at checkout area

 

In this study 181 consumer behaviors connected with buying impulsive products were observed. Clients were divided into categories connected with: gender, age and type of consumer group. There were used following indicators: the time of queuing, the interest of impulsive products, the time of decision, the purchase and the category of chosen product. Results indicates that there are no significant differences between male and female in the interest of impulsive products but female are more likely to buy them than male. There are significant differences in the time of decision and the categories of chosen product as well. This study also reveals significant dependences between age, type of consumer group and the interest of impulsive products, the time of decision, the purchase and the category of chosen products.

 

Konferencje

 

Małgorzata Wiścicka
Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością

 

Prezentujemy sprawozdanie z jubileuszowej XV konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie miało miejsce w dniach 14–15.05.2012 r. w Międzyzdrojach.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €