Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 08/2016

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 8/2016
Rok XXIII nr 8 (sierpień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Nowe nurty w etycznej refleksji o biznesie międzynarodowym
Tomasz Dołęgowski

 

Współczesna refleksja etyczna dotycząca ekonomii, życia gospodarczego oraz biznesu nawiązuje do licznych źródeł inspiracji. Tradycyjna etyka biznesu została w końcu XX w. w znacznym stopniu zdominowana przez koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz rozwoju zrównoważonego. Zdaniem jednak wielu specjalistów obserwujemy w ostatnim okresie z wielu powodów pewien kryzys obydwu koncepcji w ich klasycznej wersji. Również tradycyjna refleksja o konkurencyjności wymaga modyfikacji — coraz popularniejsza jest idea odpowiedzialnej i zrównoważonej konkurencyjności. Wśród odpowiedzi na to wyzwanie należy wskazać na rozwój nowych trendów, takich jak: koncepcja rozwoju integralnego, CSR 2.0, ekonomiczna analiza szczęścia i well-being, duchowości w zarządzaniu, etycznego przywództwa oraz inicjatyw wspólnotowych (np. koncepcja ekonomii obywatelskiej i ekonomii komunii). Realizacja tych nowych idei wymaga również innowacji na poziomie edukacji oraz zastosowania nowych metod dydaktycznych, zwłaszcza zorientowanych na dialog i debatę, jak na przykład debaty oksfordzkie czy debaty deliberatywne.

 

Słowa kluczowe: etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważona i odpowiedzialna konkurencyjność, well-being, dialog

 

New currents in ethical reflection on international business

 

Modern ethical reflection about economy, economics and business has many sources of inspiration. Traditional business ethics has been partly dominated in the end of the XXth. century by the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and sustainable development. However, according to some specialists, we observe also crisis of both concepts because of many reasons. Also traditional reflection on competitiveness requires modification — more and more popular is the idea of sustainable and responsible competitiveness. One of the answers to above-mentioned crisis is the development of new trends: idea of integral development, CSR 2.0, economics of happiness and well-being, spirituality of management, ethical leadership as well as communitarian initiatives (like civil economy and economy of communion). Implementation of these new concepts requires also innovations in education and new didactic methods, which concentrate also on debate and dialogue, e.g. oxford debates and deliberative debates.

 

Keywords: business ethics, corporate social responsibility, sustainable and responsible competitiveness, well-being, dialogue

 

Zarządzanie różnorodnością jako element CSR – dobre praktyki i korzyści
Ewa Jastrzębska

 

Zarządzanie różnorodnością polega na dostrzeganiu i akceptowaniu różnorodności pracowników oraz budowaniu na jej podstawie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie różnorodnością służy budowaniu pozytywnych relacji przede wszystkim z interesariuszami wewnętrznymi, co jest kluczowe z punktu widzenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem opracowania jest analiza i ocena działań z zakresu zarządzania różnorodnością podejmowanych przez duże firmy będące sygnatariuszami Karty Różnorodności w Polsce, ukazana na tle — z jednej strony — genezy i definicji koncepcji zarządzania różnorodnością, a z drugiej — korzyści płynących z prowadzenia takiego sposobu zarządzania. Tak sformułowany cel i struktura opracowania przełożyły się na przyjęte metody badawcze (krytyczna analiza literatury przedmiotu i web research).

 

Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność, zarządzanie różnorodnością, dobre praktyki

 

The diversity management as an element of CSR — good practices and benefits

 

Diversity management has been defined as a management philosophy of recognising and valuing heterogeneity in organisations with a view to improve organisational performance. Diversity management strategies can help to build trusting and lasting relationships with primarily internal stakeholders, which is crucial from the point of view of the concept of corporate social responsibility (CSR). The purpose of this article is to analyse and evaluate the diversity management activities undertaken by large companies that are signatories to the Diversity Charter in Poland. This analysis was shown on the background of the origins, the definition of the concept of diversity management as well as the benefits of this approach. It was conducted based on a critical analysis of literature on this subject and web research.

 

Keywords: CSR, social responsibility, diversity management, good practices

 

Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce
Magdalena Grochal-Brejdak

 

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na tym rynku1. Na podstawie danych wtórnych scharakteryzowano światowy i polski rynek e commerce. Dane pierwotne zgromadzone w badaniu kwestionariuszowym na próbie 259 przedsiębiorstw e-commerce dostarczyły ponadto informacji na temat podstawowych cech polskich firm e commerce, najpopularniejszych kategorii branżowych, rodzaju obsługiwanych klientów, kanałów sprzedaży oraz form internacjonalizacji. Wykazano ograniczenie form ekspansji zagranicznej do działań importowych i eksportowych oraz ograniczenie zakresu geograficznego ekspansji do rynków europejskich. Zbadano wpływ czynnika reaktywnego, jakim jest niewywołane zamówienie z zagranicy, na internacjonalizację firm e-commerce. Wskazano ograniczenia przeprowadzonego badania oraz kierunki dalszych badań.

 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, e-commerce, zachowania eksportowe

 

Characteristics of Polish e-commerce market in the context of internationalization of e-commerce enterprises

 

The paper aims to present the characteristics of Polish e-commerce market in the context of internationalization of firms existing on that market. On the basis of secondary data, the global and Polish markets are described. Primary data collected in the questionnaire on the sample of 259 e-commerce firms enables to identify basic features of Polish e commerce enterprises, the most popular trade categories, types of targeted customers, sales channels and forms of the internationalization. Forms limited to import and export are indicated, as well as limited geographic scope of the foreign expansion to European markets. The reactive factor of internationalization, i.e. unsolicited order from the foreign customers, is examined in the context of export behaviour of a company. Limitations of the conducted research and implications for further research are indicated.

 

Keywords: internationalization, e-commerce, export behaviour

 

Realia rynku

 

Postrzeganie innowacyjności oraz jej związku z sukcesem firmy przez kadrę menedżerską polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych
Ewa Baranowska-Prokop, Tomasz Sikora

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie postrzegania innowacyjności przez menedżerów z polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU) oraz analiza związku pomiędzy wprowadzonymi innowacjami i sukcesem przedsiębiorstw na rynku. Przyjętą metodą badawczą jest analiza statystyczna danych uzyskanych w wyniku ankiet przeprowadzonych metodą CATI w 2013 r. i 2014 r. na dwóch reprezentatywnych próbach liczących 256 i 233 polskich PWU. Analiza uzyskanych wyników potwierdziła wysoką skłonność polskich PWU do innowacji, ale jednocześnie wykazała relatywnie wysoki odsetek (około 1/3) przedsiębiorstw z obu prób deklarujących brak innowacji. Ponadto odnotowano niespójności w odpowiedziach na pytania dotyczące różnych mierników innowacyjności. Nie stwierdzono jednoznacznie pozytywnego związku pomiędzy wprowadzaniem innowacji i sukcesem przedsiębiorstw tego typu na rynku.

 

Słowa kluczowe: born global, innowacyjność, sukces rynkowy, perspektywa menedżerska

 

Innovativeness and success perception of Polish International New Ventures (INVs) from managerial perspective

 

The key aim of this paper is to analyze and discuss the relationship between innovativeness and the market success of Polish INVs perceived by managers. For testing the hypothesis, the statistical analysis has been applied to the original data set obtained from two groups of Polish INVs in 2013 and 2014 through questionnaires and CATI techniques. Two measures of success perception were applied. The obtained results confirmed high propensity to innovate in Polish INVs. Although relatively high percentage of surveyed companies didn’t declare attempt to introduce innovations. The positive correlation between innovativeness and market success of Polish INVs has not been confirmed.

 

Keywords: born global, innovativeness, success perception, managerial perspective

 

Z czasopism zagranicznych

 

Aktualizacja koncepcji logiki usługowej
Jarosław Sawicki

 

Przedstawiamy omówienie artykułu Institutions and Axioms. An Extension and Update of Service-Dominant Logic, którego autorami są Stephen L. Vargo i Robert F. Lusch. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “ Journal of the Academy of Marketing Science” w 2016 r.

 

Wzrost przedsiębiorstwa w kontekście zdolności dynamicznych
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu Michaela Pettus pt. A Dynamic Capabilities View of Firm Growth. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “ Journal of Competitiveness Studies” w 2015 r.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €