Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 09/2017

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 09/2017
Rok XXIV nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 2
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony przedstawieniu systemu marketingowego jako centralnego pojęcia nauki o marketingu. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje retrospektywne spojrzenie na zainteresowanie problematyką systemową w nauce o marketingu oraz pojęcie systemu marketingowego, druga poświęcona jest omówieniu głównych założeń teorii systemów marketingowych. W zakończeniu wskazano na centralne znaczenie systemów marketingowych z punktu widzenia zakresu zainteresowania nauki o marketingu.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, system marketingowy, teoria systemów marketingowych

 

Marketing system – a central concept of marketing science (2)

 

The purpose of this paper is to present marketing system as a central concept of marketing science. This paper consists of two parts, the first one contains a retrospective look at system approach in marketing science and the concept of marketing system, the second one is devoted to discuss the main assumptions of the theory of marketing systems. In the summary of this paper have been indicated central importance marketing systems in the point of view the scope of marketing discipline.

 

Keywords: marketing science, marketing system, marketing systems theory

 

Upcykling jako element zielonego marketingu i jego znaczenie dla biznesu
Michał Czuba

 

Artykuł porusza zagadnienie upcyklingu jako nowego wzorca zachowań konsumenckich, umożliwiających wytworzenie z zużytych wcześniej produktów nowych dóbr, co przedłuża ich życie. Zachowania tego typu prowadzą również do ograniczenia korzystania z nowych produktów na zasadach rynkowych oraz zmniejszają konieczność wyrzucania rzeczy, które straciły dotychczasową przydatność. Coraz częściej wielkie korporacje biorą przykład z osób indywidualnych i podejmują działania związane z upcyklingiem swoich produktów lub przekształcają rzeczy dotychczas traktowane jako śmieci w materiał wyjściowy do wytwarzania produktów. Działania te są wzmacniane są przez media, które promują idee upcyklingu jako współczesnej formy biznesu, sztuki oraz nowego wzorca zrównoważonej konsumpcji. Autor w artykule próbuje odnieść się do tych perspektyw oraz wskazuje, w jaki sposób upcykling może wpłynąć na szersze niż dotąd stosowanie podejścia marketingowego przez firmy świadczące usługi komunalne.

 

Słowa kluczowe: upcykling, usługi komunalne, zrównoważona konsumpcja, zachowania konsumencie, zielony marketing

 

Upcycling as element of green marketing and its importance for business

 

The article addresses the issue of upcycling as a new pattern of consumer behavior, enabling the production of new products from the previously used products, which prolongs their "life". Such behavior also leads to a reduction in the use of new products on a market basis and reduces the need to throw things that have lost their former usefulness. Increasingly large corporations take the example of individuals and undertake activities related to the scouring of their products or convert things so far treated as waste into starting material for the manufacture of products. The activities described previously are reinforced by the media, which promote the idea of upcycling as a modern form of business, art and a new pattern of sustainable consumption. The following paper attempts to address these perspectives and shows how the upcycling may affect the wider use of the marketing approach by utility companies.

 

Keywords: upcycling, utilities, sustainable consumption, consumer behavior, green marketing

 

Realia rynku

 

Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce
Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Celem artykułu jest ocena zaangażowania inwestycyjnego podmiotów z kapitałem zagranicznym w rozwój sfery usług w Polsce. Przedmiotem analizy jest wartość, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych w sektorze usług. Badaniem objęto wartość nakładów inwestycyjnych ogółem podmiotów w usługach oraz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Analizę przeprowadzono według sekcji usług PKD 2007. Objęła ona lata 2010–2015. Artykuł przygotowano na podstawie danych GUS oraz innych materiałów ze źródeł wtórnych oraz informacji pozyskanych bezpośrednio od ekspertów rynku usług. Wyniki analizy wykazały wysoki udział nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów samochodowych, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także rozwoju usług biznesowych, takich jak: Informacja i komunikacja, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Administrowanie i działalność wspierająca. Słabsze natomiast jest zaangażowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w rozwój usług dla ludności (Zakwaterowanie i gastronomia, Edukacja, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna).

 

Słowa kluczowe: podmioty z kapitałem zagranicznym, nakłady inwestycyjne, usługi

 

Investment outlays of entities with foreign capital in the sphere of services in Poland

 

An aim of the article is to assess the investment commitment of entities with foreign capital in the development of the sphere of services in Poland. The subject of an analysis is value, dynamics and structure of investment outlays. The survey concerns the value of total investment outlays of entities in the sphere of services and of entities with foreign capital. The analysis was carried out according to the service section of the Polish classification of activities, PKD 2007 (NACE Rev. 2). It covered the years 2010-2015. The article was prepared on the basis of CSO’s (GUS) data and other materials from secondary sources as well as the information obtained directly from experts of the market for services. The analysis findings indicated that the high share of investment outlays of entities with foreign capital in the development of the Sections: G – Whole and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; K – Financial and insurance activities, as well as the development of business services such as Information and communication (Section J), Professional, scientific and technical activities (Section M) or Administrative and support service activities (Section N). On the other hand, weaker is the commitment of enterprises with foreign capital in the development of community services (Section I – Accommodation and food service activities; Section P – Education; Section Q – Human health and social work activities).

 

Keywords: entities with foreign capital, investment outlays, services

 

Z czasopism zagranicznych

 

Krytyczne spojrzenie na koncepcje pomiaru efektywności przedsiębiorstw międzynarodowych
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt A critical perspective on the measurement of performance in the empirical multinationality and performance literature, którego autorami są: Franziska Richter, Robert Schmidt, Tina Jessica Ladwig i Fabian Wulhorst. Publikacja ukazała się w “Critical Perspectives on International Business” w 2017 r.

 

Artykuły na płycie CD

 
Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy
Marcin Awdziej, Jolanta Tkaczyk
 
Kraj pochodzenia marki jako kryterium wyboru produktów przez konsumentów 
Radosław Baran
 
Factors affecting the decision-making processes of medical tourists 
Monika Boguszewicz-Kreft
 
Young Polish consumers’ propensity to purchase in foreign online stores as an aspect of the cultural determinants of e-commerce 
Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
 
Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu
Paweł Chlipała
 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej
Anna Czubała
 
Analysis of consumer preferences for local and global brands in markets of Croatia, Poland and Slovakia 
Jaroslav Ďaďo, Monika Boguszewicz-Kreft, Igor Miškic
 
Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych – aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i GoldenLine 
Bartosz Deszczyński
 
Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki
Magdalena Dołhasz
 
Rola marketingu w strategii internacjonalizacji uczelni wyższej
Tomasz Domański
 
Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw
Elżbieta Duliniec
 
Rola innowacyjnych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstwa
Adam Dymitrowski
 
Reputacja przedsiębiorstwa a nacjonalizm konsumencki
Adam Figiel
 
Innowacyjne trendy na międzynarodowych rynkach produktów żywnościowych
Szczepan Figiel
 
Internet w procesie internacjonalizacji MSP – wyniki badań
Ewa Frąckiewicz, Adriana Ćwiertnia
 
Kulturowe uwarunkowania budowania relacji B2B
Aldona Glińska-Neweś, Joanna Petrykowska, Iwona Escher, Paweł Brzustewicz
 
Wizerunek marek innowacyjnych – wyniki badań empirycznych w wybranych sektorach w Polsce i we Francji
Magdalena Grębosz
 
Trendy w zachowaniach konsumenckich online w ujęciu globalnym i krajowym
Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja
 
Zakres przestrzenny rynku jako uwarunkowanie decyzji cenowych przedsiębiorstw działających na polskim rynku (wyniki badań)
Piotr Hadrian
 
Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań
Grzegorz Hajduk
 
Kształtowanie wizerunku szkoły wyższej wśród zagranicznych kandydatów na studentów Agata Jonas
 
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu trans granicznego Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak
 
Otoczenie technologiczne krajów Unii Europejskiej jako warunki działalności przedsiębiorstw na eurorynku
Marcin Komor
 
Korzyści zastosowania Internetu Rzeczy w sektorze handlu detalicznego
Magdalena Kowalska
 
Strategie marketingu międzynarodowego w świetle globalnych scenariuszy rozwoju do 2025 roku
Robert Kozielski
 
The marketing audit in higher educational establishment
Yevhen Krykavskyy, Anna Dmytriv
 
Wybrane aspekty zjawiska migracji międzynarodowych w badaniach zachowań konsumentów Agnieszka Kurzemska
 
Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych
Magdalena Maciaszczyk
 
Sieci biznesowe a kultura organizacyjna
Łukasz Małys
 
Proces kreowania wartości dla klienta w sektorze usług profesjonalnych – możliwości i ograniczenia
Justyna Matysiewicz
 
Konsument w społeczeństwie cyfrowym – wymiary i porównania międzynarodowe
Krystyna Mazurek-Łopacińska
 
Wpływ środowiska obcego kraju na eksport
Eugeniusz Michalski
 
Wspólny znak towarowy gwarancyjny w ujęciu ekonomiczno-prawnym wobec wyzwań międzynarodowych
Anna M. Nikodemska-Wołowik, Joanna Bednarz
 
Innowacyjność polskich konsumentów a odpowiedzialny rozwój
Anna Olejniczuk-Merta
 
Mechanizmy bogacenia się i gromadzenia prywatnego majątku w opinii studentów międzynarodowych
Joanna Pietrzak
 
Postawy polskich konsumentów ekologicznej żywności wobec produktów zagranicznych Bogna Pilarczyk, Renata Nestorowicz, Anna Rogala, Ewa Jerzyk
 
Firmy usługowe born global z perspektywy polskich liderów globalnych
Mirosława Pluta-Olearnik
 
Preferencje chińskich konsumentów w stosunku do produktów spożywczych – wyzwania dla przedsiębiorstw zachodnich
Karolina Pyrcz, Małgorzata Bartosik-Purgat
 
Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Milena Ratajczak-Mrozek
 
Strategie ukierunkowane na nabywców polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku międzynarodowym (wyniki badania)
Marek Rawski
 
The role of marketing in reforming banking market of Ukraine
Irina Reshetnikova, Elina Shapovalova
 
Postawy menadżerów MSP wobec koncepcji marketingu zrównoważonego – perspektywa wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Edyta Rudawska, Ewa Frąckiewicz, Małgorzata Wiścicka
 
Międzynarodowy wymiar marketingu sportowego
Magdalena Rzemieniak
 
Wielopoziomowe modele klas ukrytych w badaniach międzynarodowych
Adam Sagan
 
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych
Katarzyna Sanak-Kosmowska, Iryna Manczak
 
Model zarządzania marketingiem relacyjnym w aktywności targowej B2B na rynku nieruchomości z nowoczesną powierzchnią handlową
Dariusz Siemieniako, Marcin Gębarowski
 
Kampanie reklamowe w wybranych krajach – studium przypadku Toyoty
Agnieszka Smalec, Joanna Hernik
 
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury – analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera
Tomasz Smoleń
 
Determinanty kształtowania wiedzy finansowej konsumentów na rynkach międzynarodowych Sławomir Smyczek
 
Problemy standaryzacji i adaptacji oferty podmiotów sektora kreatywnego w warunkach umiędzynarodowienia
Magdalena Sobocińska
 
CSR a marketing
Ewelina Sobotko, Wojciech Kozłowski
 
Zachowania przedsiębiorstw w procesach umiędzynarodowienia rynków
Aniela Styś, Stanisław Styś
 
Sieci otwartych innowacji w globalnych łańcuchach dostaw
Danuta Surówka-Marszałek
 
Relacje B2B w międzynarodowych łańcuchach wartości
Justyna Światowiec-Szczepańska
 
Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów
Anna Irena Szymańska
 
Komunikowanie kraju pochodzenia a postawy konsumentów wobec marki
Teresa Taranko
 
Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego – próba oceny
Jan W. Wiktor
 
Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową – 
próba konceptualizacji badań
Agnieszka Żbikowska
 
Angażowanie (się) klienta w zarządzaniu marketingowym podmiotów międzynarodowej branży modowej
Katarzyna Żyminkowska
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €