Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 10/2012

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
12.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 10/2012

 

STRESZCZENIA

 

Jacek Kamiński
Czym naprawdę jest makromarketing

 

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia jednego z ważniejszych pojęć marketingu akademickiego, jakim jest „makromarketing”. Omówiono główne założenia makromarketingu jako szkoły myśli marketingowej. Sformułowano postulat szerszego zainteresowania makromarketingiem przez polskie środowisko marketingu akademickiego.

 

What really the macromarketing is?

 

In the article some measures were taken to explain one of the most important concepts of academic marketing such as „macromarketing”. The most important issues of macromarketing were described, as the school of marketing thought. Postulates of wider interests in macromarketing by Polish academic marketing environment were formulated.

 

Justyna Starostka
Design a marketing – różne modele współpracy

 

W ostatnich latach rośnie znaczenie designu, a projektanci coraz częściej stają się interpretatorami zmian zachodzących na rynku, siłą napędową innowacji. Pomimo faktu, iż we współpracy pomiędzy designerem a firmą najważniejsza jest kooperacja ze specjalista ds. marketingu, w literaturze brak jest rekomendacji co do modelu pracy pomiędzy tymi dwiema dziedzinami. Dodatkowo praktyki rynkowe pokazują, że nie ma jednego, uniwersalnego modelu działania. Artykuł w części pierwszej prezentuje wyniki badań literaturowych w obszarze design–marketing, w drugiej – wyniki eksploracyjnych badań własnych autorki, przeprowadzonych wśród polskich i szwedzkich firm z branży meblarskiej. Wyniki badań pozwoliły na wyróżnienie czterech modeli współpracy design–marketing, będących rekomendacją dla firm i projektantów co do podejmowanych działań.

 

Design and marketing – different models of collaboration

 

In recent years we can observe the growing importance of design, designers have increasingly become interpreters of market changes, the driving force for innovation. Despite the fact that the cooperation between the designer and the company is the most important in the area of marketing specialist, in literature there are no recommendations as to the model of cooperation between the two areas. In addition, market practices show that there is no single, universal model of action. An article in the first part presents the results of literature research in the field of marketing and design, in the second part - the results of the author's own explorative research, conducted among Polish and Swedish companies from the furniture industry. The research distinguishes four models of marketing-design cooperation, and can be used by companies and designers to design their scope of actions.

 

Małgorzata Bartosik-Purgat
Czynniki kulturowe a zachowania konsumentów — ujęcie modelowe w świetle badań międzynarodowych

 

Zachowania konsumentów stanowią niezwykle istotny obszar dociekań zarówno na polu naukowym, jak i w praktyce. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się czynnikom kulturowym wpływających na decyzje konsumentów międzynarodowych. Badania prowadzone przez autorkę artykułu w ośmiu krajach europejskich wykazały zależności pomiędzy wybranymi zach owaniami konsumenckimi a determinantami kulturowymi. Najbardziej podatne na wpływ czynników kulturowych są zachowania związane z nabywaniem produktów innowacyjnych oraz markowych, a także stopień lojalności konsumentów. Z kolei wśród elementów kulturowych najbardziej różnicujących te zachowania okazały się potrzeby, osobowość, wartości kolektywistyczne oraz męskie w badanych społeczeństwach.

 

Cultural factors and consumer behavior — modeling approaching the light of international research

 

Consumer behavior is a very important area of investigation both in the scientific field, and in practice. Nowadays more and more attention is paid to cultural factors influencing the decisions of international consumers. Research conducted by the author of the article in eight European countries have shown relationships between the selected elements of consumer behavior and cultural determinants. Most susceptible to the influence of cultural factors are behaviors related to the purchasing of innovative products and brands, as well as the degree of consumer loyalty. The cultural elements most differentiating these behaviors proved to be: needs, personality, collectivistic and masculine values in the tested societies.

 

Realia rynku

 

Paweł Brzustewicz
Systemy produktowo-usługowe jako sposób realizacji rozwoju zrównoważonego w biznesie

 

W pracy zwrócono uwagę na zależności występujące pomiędzy systemami produktowo-usługowymi (PSS) a realizacją rozwoju zrównoważonego. Osiągnięcie celu pracy wymagało podjęcia refleksji nad rolą przedsiębiorstw w realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego, określenia specyfiki systemów produktowo-usługowych, a także istotnych warunków ich efektywnego wdrożenia w biznesie. Dodatkowo wskazano pozytywne efekty związane z wdrożeniem PSS. Rozważania teoretyczne w tym obszarze wzbogacono charakterystyką osiągnięć firm Electrolux oraz Xerox.

 

Product-service systems as a way of implementing sustainable development in business

 

The author of this paper highlights the relationship between product service systems (PSS) and the implementation of sustainable development. For achieving the aim of this article a reflection on the role of business in sustainable development implementation was required as well as identification of the specifics of product service systems and relevant conditions for their effective implementation in business. In addition, positive effects associated with the implementation of PSS was noted. Theoretical description was enriched with the achievements of Electrolux and Xerox in the implementation of the PSS philosophy.

 

Małgorzata Stefania Lewandowska
Współpraca firm w innowacjach produktowych i marketingowych

 

Polskie przedsiębiorstwa, aby konkurować na rynkach międzynarodowych, muszą wzmocnić potencjał innowacyjny i przeorientować swoje strategie konkurowania w stronę dyferencjacji produktowej, intensyfikując również działania marketingowe. Ich międzynarodowa konkurencyjność zależeć będzie od posiadanych przewag konkurencyjnych, w tym również wynikających ze współpracy z innymi podmiotami rynku. W tym kontekście identyfikacja partnerów współpracy w innowacjach wydaje się uzasadniona. W prezentowanym artykule badany jest związek pomiędzy współpracą z różnymi partnerami w innowacjach produktowych oraz marketingowych a intensywnością ich wprowadzania, jak równie poziomem konkurencyjności międzynarodowej badanych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki pokazują, że zarówno współpraca wertykalna, jak horyzontalna i instytucjonalna, mają wpływ na intensywność wprowadzania innowacji produktowych i marketingowych, sprzedaż produktów innowacyjnych, jak również poziom międzynarodowej przewagi konkurencyjnej mierzonej intensywnością eksportu.

 

Product and marketing innovation cooperation

 

Polish firms need to improve innovation performance and base their competitive strategies more on offering’s differentiation and strengthen their marketing tools, in order to be more competitive internationally. As theoretical concepts of firm international competitiveness underline the importance of external sources of competitive advantage, empirical studies on innovation cooperation and identification of major collaboration partners may bring insight to this field. The study elaborates the research question, whether the openness for cooperation has a positive influence on product and marketing innovation performance as well as on the level of international competitiveness of surveyed firms. The paper is based on results of the study on innovation cooperation of 209 Polish exporters from manufacturing sectors. Descriptive statistics as well as ordered probit regression was applied to answer research questions. The analysis show, that horizontal, vertical as well as institutional cooperation is important for innovations introduced by Polish exporters, innovation performance as well as level of international competitive advantage measured by export intensity.

 

Agata Budzyńska
Przedsiębiorstwa sektora żywnościowego z Wielkopolski na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej

 

Postępująca globalizacja obejmuje swym zasięgiem coraz więcej dziedzin życia. Obecnie jednym z ważniejszych procesów zachodzących we współczesnej gospodarce jest kształtowanie tzw. globalnej wioski oraz towarzyszące temu coraz bardziej powszechne zjawisko internacjonalizacji przedsiębiorstw. Globalizacja i w konsekwencji internacjonalizacja stanowi jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw. W związku z tym celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie stopnia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw sektora żywnościowego z województwa wielkopolskiego. Prezentacja wskaźników internacjonalizacji powstała na podstawie studiów literatury przedmiotu, natomiast ich weryfikacji dokonano, opierając się na wynikach badania ankietowego.

 

Food sector enterprises from Wielkopolska region on means of internationalizing the business activity

 

The acting globalization spans more and more areas of life. Currently, one of the most important processes in today's economy is shaping the “global village”, and the associated increasingly common phenomenon of the internationalization of enterprises. Globalization and internationalization which is its consequence, is one of the biggest challenges for Polish enterprises. Therefore, the purpose of this study is to identify the degree of internationalization of small and medium-sized enterprises of the food sector of the Wielkopolska region. Presentation of the indicators of internationalization is based on literature studies, however their verification was based on the results of the questionnaire survey. The temporal scope of the work includes years 2008–2011.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Marketing a wyniki biznesowe przedsiębiorstwa

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorem jest Neil A. Morgan, pt. Marketing and Business Performance, który ukazał się w “Journal of the Academy of Marketing Science” w 2012 r.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €