Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 10/2016

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 10/2016
Rok XXIII nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu – cz. 1
Jacek Kamiński

 

Znaczne wykraczanie zakresu zainteresowania nauki o marketingu poza obszar dyscypliny naukowej określanej jako nauki o zarządzaniu skłania do poszukiwania nowej, możliwej do zaakceptowania formuły klasyfikacji nauki o marketingu w postaci samodzielnej dyscypliny naukowej. Przedstawiona na łamach Marketingu i Rynku propozycja powołania nowej dyscypliny naukowej określanej jako nauka o marketingu oraz wyodrębnienie w niej subdyscyplin w postaci mikro i makromarketingu stanowi uzasadnienie bardziej szczegółowego przedstawienia subdyscyplin nauki o marketingu. Ponieważ problematyka mikromarketingu jest stosunkowo dobrze znana za sprawą poświęconych jej podręczników, artykuł dotyczy subdyscypliny określanej jako makromarketing. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono pojęcie, genezę i rozwój makromarketingu oraz jego najistotniejsze założenia epistemologiczne. W drugiej części określono zakres zainteresowań oraz scharakteryzowano główne szkoły makromarketingu. W podsumowaniu artykułu przedstawiono argumenty uzasadniające istotną rolę makromarketingu jako marketingowej subdyscypliny.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, dyscyplina naukowa, makromarketing, subdyscyplina

 

Macromarketing as subdiscipline of the marketing science

 

The fact that the scope of interest in the marketing science substantially exceeds the scientific discipline known as the management sciences leads to searching for new, acceptable formula of classifying the marketing science as an individual discipline of science. The proposal to create a new scientific discipline, presented in Marketing i Rynek, referred to as the marketing science and separation from it the micromarketing and macromarketing subdisciplines constitutes justification for more detailed presentation of these two subdisciplines of the marketing science. Since the micromarketing issue is relatively known from workbooks devoted to this subject, the article is devoted to the subdiscipline referred as macromarketing. The article comprises two parts. In the former part there have been presented definition, origins and development of the macromarketing, as well as its fundamental epistemological assumptions, whilst in the latter part there have been presented the scope of interest and characterised the primary schools of the macromarketing. In the conclusion were presented arguments justifying the material role of the macromarketing as the subdiscipline of marketing.

 

Keywords: marketing science, scholarly discipline, macromarketing, subdiscipline

 

Różne odcienie zieleni – o znaczeniu ekologii dla Polaków
Katarzyna Sekścińska, Dominika Maison, Aleksandra Furman

 

Kwestia odpowiedzialności ekologicznej całego społeczeństwa staje się coraz ważniejsza, dlatego jest coraz częściej regulowana odgórnymi przepisami, ale również oddolnie inicjowana przez firmy, organizacje i samych konsumentów. Celem badania było zbadanie roli czynników ekologicznych przy dokonywaniu wyborów konsumenckich przez Polaków. Zachowania proekologiczne zostały również przeanalizowane w kontekście wyodrębnionych wcześniej segmentów różniących się podejściem do CSR (Maison i Greszta, 2014). Pierwsze badanie (CAWI) przeprowadzono na reprezentatywnej ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie dorosłych Polaków (n = 1055). Najbardziej powszechnymi wśród Polaków zachowaniami proekologicznymi okazały się robienie zakupów z torbą wielokrotnego użytku (72%) oraz segregacja odpadów (68%). Zachowania te są najbardziej powszechne wśród spełnionych realistów, a najmniej korpoegoistów. Drugie badanie, eksperymentalne (n = 231), pokazało, że informacja o proekologicznym zaangażowaniu firmy wpływa najbardziej na postrzeganie produktu i zainteresowanie nim u spełnionych realistów, ale zainteresowanie produktem również wzrosło u wrażliwych intelektualistów, wykluczonych frustratów oraz korpoegoistów, mimo że postrzeganie produktu w tych grupach nie zmieniło się.

 

Słowa kluczowe: zachowania ekologiczne, ekologiczna konsumpcja, psychologia środowiskowa, segmentacja, CSR

 

Different shades of green — the importance of ecology for Poles

 

Ecological issues are increasingly more important, which is why they are subject to regulatory regimes and are driven by many internal initiatives undertaken by companies, organizations and consumers alike. The goal of the research was to explore to what extent ecological aspects are taken into account by consumers while making consumer decisions. Pro-ecological behaviors were analyzed in the context of earlier educed segments (Maison, Greszta, 2014). The first research (CAWI) was based on a nationwide representative random-quota sample of adult Poles (n=1055). The most common pro-ecological behavior among Poles is shopping with own reusable shopping bag (72%) and waste segregation (68%). These behaviors were the most common among Fulfilled Realists, and least frequently observed among Corpo-Egoists. The second study, which was an experimental study (n=231), showed that information about the ecological involvement of a company influences product perception and interest therein mostly among Fulfilled Realists; product interest also increased among Sensitive Intellectuals, Excluded Frustrates and Corpo-Egoists but it failed to exert any influence on their perception of a product.

 

Keywords: green behavior, ecological consumption, environmental psychology, segmentation, CSR

 

Realia rynku

 

Reklama w serwisach społecznościowych – opinie użytkowników w świetle badań międzykulturowych
Małgorzata Bartosik-Purgat

 

Popularność serwisów społecznościowych oraz duże grono użytkowników na całym świecie wpływa na ich znaczenie także w działalności przedsiębiorstw. Wykorzystują one serwisy społecznościowe m.in. jako instrumenty w komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest identyfikacja opinii użytkowników wybranych serwisów społecznościowych (Facebooka i YouTube’a) na temat reklam tam zamieszczanych. Intencją autorki jest również eksploracja korelacji pomiędzy częstotliwością użytkowania wybranych serwisów a opiniami użytkowników na temat reklam. Analiza literatury została uzupełniona wynikami badań empirycznych, które przeprowadzono w Chinach, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Uwzględniając różnice pomiędzy badanymi grupami kulturowymi, należy wskazać, że najbardziej pozytywne nastawienie do reklam w prezentują respondenci tureccy, a najmniej pozytywne (spośród badanych) respondenci amerykańscy i chińscy.

 

Słowa kluczowe: serwisy społecznościowe, Facebook, YouTube, reklama, badania międzynarodowe

 

Advertising on social networking sites – the opinions of users in the light of intercultural research

 

The popularity of social networking services and a vast group of users worldwide influence their significance in business activity of enterprises. They use social networking sites as tools in marketing communication, among other things. The aim of the article is to identify the opinions and attitudes of users of chosen social networking sites (Facebook and YouTube) towards advertisements that are placed there. Moreover, the author’s intention is also to examine the correlation between the frequency of using chosen sites and users’ opinions on advertisements. The analysis of the literature has been complemented with the results of the empirical study conducted in China, Poland, the United States and Turkey. Taking into account the differences between the studied cultural groups it needs to be indicated that the most positive attitude towards advertisements was shown by the Turkish respondents, while the least positive opinion (among the studied groups) was presented by the American and Chinese respondents.

 

Keywords: social services, Facebook, YouTube, advertising, international research

 

 

Artykuły na płycie CD

Podejmowane działania marketingowe i zakres badań marketingowych w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego 
Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz
 
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie – benchmarking kryteriów oceny innowacyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych
Piotr Bębenek 
 
Klastry jako czynnik rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego 
Magdalena Bierzyńska-Sudoł
 
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w dobie zmian klimatycznych 
Waldemar Bojar, Wojciech Żarski
 
Strategia promocji Poznania w opiniach jego mieszkańców 
Wiesław Ciechomski 
 
Segmentacja nabywców produktu terytorialnego jako element budowania przewagi konkurencyjnej 
Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski 
 
Uwarunkowania wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw. Analiza potencjału branż perspektywicznych województwa kujawsko-pomorskiego 
Rafał Drewniak, Iwona Posadzińska 
 
Miejskie rolnictwo jako realna szansa dla zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych 
Beata Durau 
 
Architektura pozytywnych doświadczeń (User Experience Design – UxD). Założenia wstępne do projektu rozwoju zrównoważonej turystyki wellbeing w regionie Południowego Bałtyku 
Anna Dziadkiewicz, Joanna Nieżurawska
 
Zróżnicowanie zasobów ludzkich w działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w ujęciu regionalnym 
Wiesława Gierańczyk, Agata Sadoch
 
Skłonność przedsiębiorstw przemysłowych województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania innowacji przynoszących korzyści dla środowiska w latach 2012–2014 
Wiesława Gierańczyk, Marta Kobyłecka
 
Implementowanie innowacyjnych projektów w ramach  strategii finansowej 2014–2020 szansą na wzrost konkurencyjności regionu kujawsko-pomorskiego 
Agnieszka Goździewska-Nowicka
 
Znaczenie instrumentów marketingu terytorialnego w procesie rozwoju regionu na przykładzie miasta i gminy Kielce
Mariusz Grębowiec, Marek Wójcicki 
 
Rola agrologistyki w zrównoważonym rozwoju regionu na przykładzie grupy przedsiębiorców rolnych 
Magdalena Hebda, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel 
 
Planowanie strategiczne a budowanie konkurencyjności regionów  na przykładzie województwa lubuskiego 
Edward Jakubowski
 
Możliwości stworzenia klastrów i innych powiązań interesariuszy szansą na rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 
Robert Jurczak, Sebastian Lisiak 
 
Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa 
Bożena Karwat-Woźniak 
 
Preferencje zakupowe konsumentów owoców ekologicznych  w regionie kujawsko-pomorskim 
Ewa Koreleska, Paulina Ziaja 
 
Współudział mieszkańców w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej 
Wiesława Kuźniar, Wiesław Szopiński, Bogdan Wierzbiński 
 
Budowanie marki małego miasta 
Robert Lembrych-Furtak 
 
Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji wschodniego  regionu Polski 
Marcin Lewicki, Robert Romanowski 
 
Instrumenty planowania przestrzennego w kształtowaniu konkurencyjności regionów 
Paweł Mickiewicz, Maciej Nowak
 
Kierunki rozwoju miast na prawach powiatu województwa śląskiego a możliwość wykorzystania funduszy europejskich 
Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk 
 
Podatek katastralny jako potencjalny czynnik konkurencyjności i rozwoju regionalnego 
Lech Nieżurawski, Czesław Sobków 
 
Regiony a napływ cudzoziemców do Polski – wybrane problemy 
Lidia Nowakowska, Zofia Zgoda, Anna Nowakowska 
 
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego. Analiza zjawiska w kontekście szans stawianych przez założenia dokumentu "Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020" 
Michał Nowicki
 
Kreowanie warunków współpracy interesariuszy regionalnych – studium przypadku programu foresightu regionalnego 
Hubert Pachciarek
 
Pozycja innowacyjna Polski wśród wybranych krajów UE oraz możliwe źródła finansowania innowacji 
Luiza Piersiala 
 
Rozwój lokalny i jego wyznaczniki na poziomie powiatu 
Marian Podstawka, Bartłomiej Suchodolski 
 
Aktywność społeczeństwa w kontekście inicjatyw lokalnych a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin powiatu kieleckiego 
Iwona Pomianek, Beata Kowalczyk 
 
Kampanie społeczne jako element marketingu społecznego w rozwiązywaniu problemów regionalnych
Iwona Posadzińska 
 
Kapitał ludzki a rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie zachodniopomorskim 
Marlena Prochorowicz
 
Integracja producentów i przetwórców biomasy na cele energetyczne w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw 
Piotr Prus, Izabela Wielewska, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
 
Determinanty kształtujące wizerunek firmy – case study 
Klaudia Sadłowska, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel 
 
Public relations w Urzędach Gmin województwa kujawsko-pomorskiego 
Maciej Schulz, Krzysztof Andruszkiewicz 
 
Innowacyjne rozwiązania logistyczne na regionalnym rynku usług medycznych 
Marek Sikora, Grzegorz Dzieża, Piotr Świetlik 
 
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Perspektywa regionalna 
Marek Sikora, Ireneusz Bielski 
 
Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce regionalnej 
Marcin Skinder, Adam Sokołowski
 
Aspekty konceptualne i organizacyjno-prawne polityki regionalnej z uwzględnieniem zasobów wiedzy i szkolnictwa wyższego 
Marcin Skinder, Wojciech Szymborski 
 
Rola funduszy Unii Europejskiej w budowaniu konkurencyjności polskich regionów 
Waldemar Sługocki 
 
Realizacja koncepcji e-zarządzania (e-governance) w regionie kujawsko-pomorskim 
Maria Ewa Szatlach 
 
Odległość od aglomeracji a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej 
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
Rola badań opinii pracowników w wewnętrznym employer brandingu organizacji 
Dawid Szostek
 
Działania promocyjne w funkcjonowaniu rynku wieprzowiny w Polsce 
Elżbieta Jadwiga Szymańska 
 
Tożsamość i wizerunek marki miasta na przykładzie Kazimierza Dolnego 
Mariusz Trojanowski, Karolina Domeradzka 
 
Uwarunkowania aktywności zawodowej i determinanty sukcesu kobiet na obszarach wiejskich – wyniki z badań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku 
Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Dagmara Zuzek 
 
Uwarunkowania postaw moralnych menedżera w funkcjonowaniu organizacji w regionie 
Zofia Zgoda, Lidia Nowakowska, Anna Nowakowska 
 
Przesłanki podnoszenia zdolności konkurencyjnej słabo rozwiniętych wiejskich jednostek terytorialnych 
Janusz Zrobek 
 
Wpływ działalności innowacyjnej na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
Dagmara K. Zuzek, Łukasz Paluch 
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €