Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 12/2013

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
12.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 12/2013

Rok XX nr 12 (grudzień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta
Paweł Chlipała

 

Celem artykułu jest zaprezentowanie syntezy rozważań na temat kształtowania wartości dla klienta we współczesnym marketingu. W artykule skoncentrowano się na zastosowaniu założeń fenomenologii, a w szczególności aksjologii fenomenologicznej w procesie definiowania wartości i budowania wartości dla klienta. W artykule zaprezentowano istotę fenomenologii oraz aksjologii w ujęciu fenomenologicznym. Następnie dokonano próby aplikacji idei i zasad fenomenologicznych na grunt tworzenia i powiększania wartości dla klienta. Podstawy fenomenologiczne kształtowania wartości dla klienta zostały odniesione do wybranych, współczesnych koncepcji marketingowych: marketingu społecznego i marketingu relacyjnego.
Słowa kluczowe: fenomenologia, wartość dla klienta, marketing relacyjny, marketing społeczny.

 

Phenomenological basis for creation the value for customer

 

The purpose of this paper is to present a synthesis of reflection on creation of customer value in modern marketing. The article focuses on the application of principles of phenomenology, especially phenomenological axiology in the process of defining and creating value for the customer. The paper presents the essence of phenomenology and axiology in phenomenological terms. It contains an attempt to use the phenomenological concept in the process of creation and expansion of customer value. Phenomenological basis for shaping the customer value are compiled with the modern marketing concepts, which are social and relational marketing.
Keywords: phenomenology, value for customer, social marketing, relationship marketing.

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu – perspektywa rozwoju zrównoważonego
Paweł Brzustewicz

 

W artykule poruszono problem zarządzania łańcuchem dostaw i cyklem życia produktu z perspektywy rozwoju zrównoważonego. Podejmowanie tej tematyki wciąż należy w Polsce do rzadkości. Celem niniejszych rozważań jest ukazanie tych związków pomiędzy koncepcjami rozwoju zrównoważonego, łańcucha dostaw i cyklu życia produktu, które wydają się istotne dla zwiększania zdolności przedsiębiorstw do tworzenia i wprowadzania na rynek udanych produktów. Do narzędzi, które pozwalają wdrożyć rozwój zrównoważony w łańcuchu dostaw w każdym etapie cyklu życia produktu, należą systemy zarządzania cyklem życia produktu. Dzięki nim można zintegrować i uporządkować procesy oraz przyspieszyć przepływ informacji w całym łańcuchu dostaw, przyczyniając się tym samym do uzyskania pożądanej wartości w każdym etapie cyklu życia produktu.
Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, cykl życia produktu, rozwój zrównoważony.

 

Supply chain management and product lifecycle – the perspective of sustainable development

 

In this paper the issue of supply chain management and product lifecycle from the perspective of sustainable development is discussed. Taking up this theme is still rare in Poland. The aim of this paper is to show the relationships between the concepts of sustainable development, supply chain management and product lifecycle management, which seem to be important for increasing the company's ability to develop and market successful products. Product lifecycle management is the tool that can be used for implementing sustainable development in the supply chain at every stage of the product lifecycle because it can integrate and organize processes and accelerate the flow of information throughout the supply chain, contributing to achieve the desired values in each stage of the product lifecycle.
Keywords: supply chain management, product lifecycle, sustainable development.

 

Wirtualna przestrzeń jednostki terytorialnej
Sławomir Kamosiński

 

Artykuł ma charakter empiryczny i powstał na podstawie badań „śladów” jednostek terytorialnych znajdujących się w wirtualnej przestrzeni. Podkreślić należy, że życie wirtualne jednostki terytorialnej już dawno opuściło tzw. portale oficjalne, redagowane przez lokalne władze i przeniosło się do portali społecznościowych, typu Facebook, lub do tzw. nieoficjalnych witryn internetowych miejscowości, redagowanych głównie przez pasjonatów. Zebrane przykłady stały się podstawą do zwrócenia uwagi na to, że każda miejscowość w przestrzeni Internetu staje się produktem, który podlega stałej, bieżącej ocenie ze strony klientów wewnętrznych (mieszkańców) i zewnętrznych (osób niezwiązanych z daną jednostką, np. turystów, inwestorów). Jakość wpisów zamieszczonych w witrynach internetowych jest podstawą do budowania pozytywnego lub negatywnego wizerunku jednostki terytorialnej. Wykazano, że każdy wpis o miejscowości zamieszczony w wirtualnej przestrzeni staje się produktem miejsca i ma wartość nie tylko oceniającą, lecz również promującą.
Słowa kluczowe: wirtualna przestrzeń miasta, marketing terytorialny, produkt miejsca, wizerunek jednostki osadniczej, promocja miejscowości, aktywność społeczna.

 

Virtual space of a territorial unit

 

This article has an empirical character and it is based on examining „footprints” of territorial units in virtual space. It has to be stressed that virtual life of territorial units left the so called official portals created by local governments a long time ago and has been transferred to social networking websites such as Facebook or to some unofficial websites of villages, towns and cities created mainly by their enthusiasts. Examples of such activities confirm the fact that each place in the Internet environment can be a product which is constantly and regularly evaluated by internal customers – the inhabitants and external customers e.g. tourists or investors. The quality of their posts placed on websites is a basis for building a positive or negative image of a territorial unit. It has been proved that each post in virtual space about a place is a place product which has not only an evaluating but also a promotional value.
Keywords: virtual space of a city, territorial marketing, place as a product, an image of a settlement unit, place promotion, community activity.

 

Realia rynku

 

Proces postrzegania marek produktów u dzieci
Anna Sibińska, Marta Smoręda, Magdalena Zamolska

 

Postrzeganie stanowi jeden z elementów niezbędnych człowiekowi do funkcjonowania w rzeczywistości jako znaczący z etapów przetwarzania informacji odbieranych przez narządy zmysłów. Celem artykułu jest próba scharakteryzowania procesu postrzegania marek produktów u dzieci. Proces spostrzegania został odniesiony do procesu oceny marek produktów oraz przekazów reklamowych przedstawiających te marki. Artykuł pokazuje związki między procesami percepcyjnymi a odbiorem reklamowanych marek. Podejmowane rozważania w pracy zostały oparte na analizie założeń teoretycznych, takich jak: elementy procesu percepcyjnego, stadia rozwoju poznawczego u dzieci czy powiązania między reklamą telewizyjną a postrzeganiem reklamowanej marki. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród dzieci. Badanie zrealizowano na podstawie dyskusji fokusowych przeprowadzonych na trzech grupach dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zebrany materiał z badań pozwolił na analizę stosunku dzieci do reklam oraz był próbą odpowiedzi na pytanie, czy postrzeganie reklamy wpływa na postrzeganie marki produktu.
Słowa kluczowe: percepcja, procesy postrzegania, zachowania konsumenckie dzieci.

 

Process of brands’ perception among children

 

Perception is one of the elements that are indispensable for human beings to existing in reality and is a significant stage of processing information received by sensory system. The aim of this article is an attempt to characterize the process of children’s perception of brands. In the paper the process of perception has been associated with the process of the evaluation of brands as well as with advertising messages that present these brands. The article presents links between the perception processes and the reception of advertised brands. The considerations that have been undertaken in the article have been presented on the basis of the analysis of theoretical assumptions such as: elements of the perception process, stages of children’s cognitive development or links between TV advertising and the perception of an advertised brand. Moreover, the article presents the results of the quality research conducted among children. The research was conducted on the basis of focus discussions carried out on three groups of children from a primary school and a junior high school. The material that has been gathered made it possible to analyze the attitude of children towards advertisements and it was an attempt to answer the question whether perception of advertisement influences the perception of the brand of product.
Keywords: processes of perception, children’ consuming behavior.

 

Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu
Dariusz Siemieniako

 

W niniejszym artykule zagadnienie lojalności związanej z szeroko rozumianą konsumpcją alkoholu osadzone jest w perspektywie marketingu społecznego. Celem artykułu jest eksploracja zachowań i postaw lojalności konsumentów wobec alkoholu przez pryzmat czynników społeczno-kulturowych, takich jak: etnocentryzm, patriotyzm, lokalność i nostalgia. Lojalność konsumenta wobec alkoholu w kontekście społecznym powstaje jako symboliczna reprezentacja i wzajemność postawy lojalności tego konsumenta wobec konkretnej grupy osób. Wiąże się to ze specyfiką symbolicznej konsumpcji alkoholu w kulturze Polskiej. Lojalność konsumentów alkoholu powstająca pod wpływem każdego z analizowanych czynników społeczno-kulturowych ma odmienny charakter. Głębsze zrozumienie mechanizmów powstawania lojalności konsumentów wobec różnych obiektów związanych z alkoholem umożliwia podejmowanie bardziej adekwatnych działań kampanii marketingu społecznego skierowanych przeciw nadmiernej i szkodliwej konsumpcji alkoholu.
Słowa kluczowe: lojalność konsumentów, konsumpcja alkoholu, marketing społeczny.

 

Social and cultural factors of alcohol consumers loyalty

 

The loyalty issue related to widely understood alcohol consumption presented in the paper is embedded within the social marketing perspective. The goal of the paper is exploration consumers loyalty attitudes and behaviours towards alcohol in the light of social and cultural factors such as: ethnocentrism, patriotism, locality and nostalgia. Consumer loyalty towards alcohol in the social context appears as symbolic representation and reciprocity of the loyalty attitude of that consumer towards particular group of people. It is related to the specificity of the symbolic consumption of the alcohol in the Polish culture. Alcohol consumers loyalty, which appears under influence of each of the analyzed social and cultural factors is different in its nature. Deeper understanding of the mechanisms of appearing of consumers loyalty towards different objects related to the alcohol, enables making more adequate actions of social marketing campaigns directed against excessive and harmful alcohol consumption.
Keywords: consumers loyalty, alcohol consumption, social marketing.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Teoria zasobowa w marketingu
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są Irina V. Kozlenkova, Stephen A. Samaha, Robert W. Palmatier, pt. „Resource-based Theory in Marketing”, który opublikowano online w „Journal of the Academy of Marketing Science” 6 kwietnia 2013 r.

 

Roczny spis treści 2013

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €