Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 12/2014

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 12/2014

Rok XXI nr 12 (grudzień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej
Karolina Łopacińska

 

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych obserwowany współcześnie wywołuje istotne zmiany w życiu i zachowaniach konsumentów. Szeroki dostęp do Internetu w sposób istotny wpływa na sposób komunikacji, tryb pracy, style zakupów, uczenia się i utrzymywania kontaktu z innymi. Potencjał social media przyczynił się do powstania nowego paradygmatu komunikacyjnego, który jest oparty na informacji internetowej tworzonej, rozprzestrzenianej i wykorzystanej przez konsumentów dla wzajemnej edukacji o produktach, markach i usługach. Szybkie upowszechnianie nowego kanału komunikacji opartego na mediach społecznościowych umożliwia konsumentom podejmowanie działań sprawniej i jeszcze bardziej efektywnie. Celem artykułu jest przedstawienie nowego paradygmatu komunikacyjnego opartego na mediach (social media) oraz wskazanie roli tych mediów w zintegrowanej komunikacji marketingowej.

 

Słowa kluczowe: social media, zintegrowana komunikacja marketingowa, klient, paradygmat, relacje

 

Social media in the integrated marketing communications

 

The dynamic development of information and communication technologies in the modern era raises significant changes in the lives and behaviors of consumers. Wide access to the Internet affects significantly the way of communication, operation mode, shopping style, learning style and a way of keeping in contact with others. The potential of social media has contributed to the emergence of a new paradigm of communication, which is based on web information created, spreaded and used by consumers for mutual education about products, brands and services. The rapid spread of new communication channel based on social media enables consumers to take actions more efficiently and more effectively. The purpose of this article is to present a new communication paradigm based on the media (social media), and an indication of the role of those media in integrated marketing communication.

 

Keywords: social media, integrated marketing communication, client, paradigm, relations

 

Jak informacje na opakowaniach produktów żywnościowych wpływają na oceny i decyzje nabywców?
Ryszard Kłeczek

 

Celem niniejszego artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak zamieszczone na opakowaniach produktów żywnościowych: (1) ostrzeżenia (np. „produkt zawiera GMO”), (2) informacje o zmniejszeniu ilości produktu (np. szynka o zawartości mięsa 43%) wpływają na oceny i decyzje konsumentów produktów żywnościowych w porównaniu z informacjami do nich przeciwnymi („produkt nie zawiera GMO”, „szynka zawiera 93% mięsa”). Przeprowadzono badanie wpływu dwóch hipotetycznych ostrzeżeń i trzech informacji o zmniejszonej ilości produktu oraz informacji do nich przeciwnych, zamieszczonych na opakowaniach pięciu produktów żywnościowych na oceny i zachowania konsumentów. Negatywne reakcje konsumentów na ostrzeżenia i informacje o zmniejszonej ilości produktu w opakowaniu są większe niż ich pozytywne reakcje na informacje do nich przeciwne.

 

Słowa kluczowe: informacje na opakowaniach, produkty żywnościowe, percepcje konsumentów, decyzje konsumentów

 

How does information placed on food products packages influence buyer perceptions and decisions?

 

The aim of this paper is to answer the following question: how do (1) warnings (for instance: “product contains GMO”) and (2) information about reduced amount of the product in package (for instance “ham contains 43 per cent of meat”) influence consumer perceptions and behaviour in comparison with the opposite information (for instance “product doesn’t contain GMO” and “ham contains 93 percent of meat). Consumer reactions to two hypothetical warnings, three pieces of information about reduced amount of the product in the package versus the opposite information have been investigated. Negative consumer reactions to warning and information about reduced amount of the product in the package are bigger than positive reactions to the opposite information.

 

Keywords: information on package, food products, consumer perceptions, consumer decisions

 

Blogerzy jako liderzy opinii — badanie blogów kulinarnych
Agnieszka Chwiałkowska, Joanna Turkiewicz

 

Blogi cieszą się rosnącą popularnością wśród użytkowników portali społecznościowych. Tendencją wzrostową charakteryzuje się nie tylko liczba czytelników blogów, ale także, a może przede wszystkim liczba autorów zarówno blogów eksperckich, hobbystycznych, jak i pamiętnikarskich. Blogi kulinarne stanowią najpopularniejszą grupę blogów tematycznych. Wynika to przede wszystkim z dużego zainteresowania tą tematyką wśród znaczącej grupy użytkowników Internetu, szczególnie przed świętami. Rosnące zainteresowanie konsumentów implikuje rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw promowaniem się za pośrednictwem kanałów, które umożliwiają dostęp do szerokiego grona sprofilowanej grupy odbiorców. Ponadto liczne badania wskazują na rosnące zaufanie i postrzeganą wiarygodność informacji pochodzących od „zwykłych użytkowników”. W pierwszym kwartale 2013 r. przeprowadzono badanie mające na celu opracowanie profilu blogera kulinarnego, ze szczególnym uwzględnieniem motywów wpływających na założenie bloga, sposobu prowadzenia bloga, a także zagadnienia blogera jako lidera opinii. Analizie poddano także aspekt wykorzystania blogów do celów zarobkowych i współpracy z przedsiębiorstwami branży spożywczej.

 

Słowa kluczowe: Blogosfera, blogi kulinarne, liderzy opinii, współpraca przedsiębiorstwa z blogerami.

 

Bloggers as opinion leaders – the study of culinary blogs

 

Blogs become very popular among social media users. There increases the number of blogs’ readers but even more importantly the number of their authors. Both expert blogs, blogs concerning hobbies and blogging diaries have a large readership. In Poland, culinary blogs are the most popular thematic blogs. The rising interest of consumers in reading and creating blogs causes the interest of companies in promoting their products through this communication channel which enables them to access a broad but targeted group of users. Moreover, numerous researches confirm the rising trust in information from other internet users and perceived credibility of information provided by them. In the first quarter of the year 2013, a research aiming at developing a culinary blogger profile was conducted. It constituted of identification of the blogger’s motives for creating a blog, and its continuation, the ways the bloggers interact with their readers and to what extent they can be considered opinion leaders. Moreover, the analysis included the collaboration of bloggers with companies.

 

Keywords: culinary blogs, opinion leader, blogger-company collaboration, customer-generated content

 

Realia rynku

 

Badanie poziomu satysfakcji klientów z produktów turystycznych oferowanych przez touroperatorów
Maria Johann

 

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego oceny Polski jako celu podróży turystycznych. Badanie przeprowadzono na próbie 463 turystów uczestniczących w wycieczkach objazdowych po Polsce w 2013 r. Podstawowym celem badania była analiza opinii turystów na temat jakości usług turystycznych oferowanych w ramach pakietów wakacyjnych, a także poziomu satysfakcji turystów związanego z uczestnictwem w imprezie turystycznej. W badaniu wyszczególniono elementy kształtujące doświadczenie klienta, które następnie zostały ocenione przez turystów. Autorka przyjęła założenie, że na poziom satysfakcji turystów biorących udział w zorganizowanej imprezie turystycznej ma wpływ wiele czynników, do których należą zarówno elementy programu wycieczki, usługi świadczone przez touroperatora, jak i środowisko zewnętrzne. Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonego badania dotyczą konieczności rozwijania współpracy podmiotów uczestniczących w kształtowaniu produktów turystycznych, tworzeniu infrastruktury turystycznej oraz zapewnianiu dogodnych warunków dla turystów.

 

Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, jakość usług, produkt turystyczny, atrybuty produktu turystycznego

 

A study of customer satisfaction with tourism products offered by touroperators

 

The article presents the results of a primary data analysis examining tourists’ perceptions of Poland as a tourist destination. The researcher analyzed the data collected in 2013 regarding tourists’ satisfaction with the package holidays in Poland. The surveyed sample of 463 tourists spent their holiday on the coach tours in Poland in 2013. The aim of the research study was to analyze tourists’ opinions concerning the quality of package holiday services as well as other destination factors influencing tourists’ holiday experience. The researcher distinguished tourism product attributes crucial for travelers which were evaluated by the tourists. It was hypothesized that customer satisfaction depends on the quality of services offered by the tour operator as well as other external factors. The conclusions of this study are concerned with recommendations regarding the necessity of developing cooperation among all entities involved in the tourism product development process as well as development of tourist infrastructure and creating favorable conditions for tourists.

 

Keywords: customer satisfaction, service quality, tourism product, tourism product attributes

 

Strategie nakierowane na klientów stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku polskim
Marek Rawski

 

W artykule przedstawiono fragment wyników badania przeprowadzonego w 2013 r. na próbie (dobranej losowo) dużych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski. Jeśli chodzi o strategię podziału rynku, dominuje marketing selektywny (prawie połowa wskazań) i marketing zróżnicowany (co czwarte przedsiębiorstwo). Jeśli chodzi o strategię stymulacji rynku, dominuje strategia preferencji jakościowych (ponad 80% wskazań). Wskazano także istotne zróżnicowanie realizowanych strategii z punktu widzenia cech obsługiwanego rynku i cech badanych przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: strategia marketingowa, strategia nakierowana na klientów, strategia podziału rynku, strategia stymulacji rynku

 

Strategies aimed at clients used by companies operating on the Polish market

 

In the paper there is presented a part of results from survey carried out in 2013 on a randomly selected sample of large and medium-sized businesses operating in Poland. The dominant strategy of market selection are: selective marketing (almost half of the responses) and differentiated marketing (every fourth company researched). Among market stimulation strategies used, there is a domination of strategy of qualitative preferences (over 80% of responses). The author also stresses a significant variation of the strategies used, depending on specific characteristics of a market a given company operates on and features of that company.

 

Keywords: marketing strategy, market stimulation strategies, customer-targeted strategy, marketing simulation strategy

 

Z czasopism zagranicznych

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło lojalności klienta
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. An Integrative Framework to Understand How CSR Affects Customer Loyalty through Identification, Emotions and Satisfaction, którego autorami są Andrea Pérez i Ignacio Rodriguez del Bosque. Tekst ten opublikowano online w „Journal of Business Ethics” 26 kwietnia 2014 r.

 

Holistyczna koncepcja rynku

Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. A Holistic Market Conceptualization, którego autorami są Cristina Mele, Jaqueline Pels i Kaj Storbacka. Tekst ten opublikowano online w „Journal of the Academic Marketing Science” 20 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Roczny spis treści na płycie CD
Rocznik XXI (nr 1–12)

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €