Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 12/2016

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Marketing i Rynek nr 12/2016
Rok XXIII nr 12 (grudzień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w budowaniu europejskich sieci logistycznych
Ewa Stawiarska

 

Polityka sektorowa, UE i poszczególnych państw członkowskich ma na względzie zrównoważony rozwój sieci logistycznych. Priorytetowym zadaniem tej polityki jest rozbudowa interoperacyjnej, energooszczędnej infrastruktury transportowej, tj. sieci transportu drogowego, kolejowego, wodnego (morskiego i śródlądowego), lotniczego oraz węzłów przesiadkowych i przeładunkowych. Ważną rolę w budowaniu sieci logistycznych ma prywatny sektor TSL realizujący usługi transportowe i budujący węzły przeładunkowe/centra logistyczne. Producenci/załadowcy mają największy wpływ na kształt sieci gospodarczych (wykorzystujących sieci logistyczne), dynamikę zmian powiązań i przepływu dóbr. Są jeszcze firmy tworzące narzędzia informatyczne, od ich nowatorskich rozwiązań zależy optymalizacja kosztów przepływów dóbr i informacji w sieciach gospodarczych i logistycznych. Najlepsze rozwiązania sieci logistycznych państwa członkowskie wypracowały wspólnymi siłami. Celem artykułu było przybliżenie tych rozwiązań, które są związane z technologią informatyczną.

 

Słowa kluczowe: sieci dostaw, narzędzia informatyczne

 

The use of innovative solutions in building a European network of logistics

 

The sectoral policy, the EU and individual country members have regard to the sustainable development of logistics networks. The main task of this policy is to develop an interoperable, energy efficient transport infrastructure. The network of road, rail, water (sea and inland), air and interchanges and handling. The private sector TSL, implementing transport and building transhipment hubs / logistics has an important role in building a logistics network centers. The producers / shippers have the greatest impact on the shape of economic networks (using logistics networks), the dynamics of relationships and movement of goods. There are companies creating tools, from their innovative solutions depends on cost optimization flow of goods and information networks of economic and logistics. The member states have developed using joint forces the best solutions logistics networks. The aim of the article was to introduce these solutions, which are associated with information technology.

 

Keywords: supply chain, IT tool

 

The entrepreneurial marketing orientation of International New Ventures: conceptual model and research framework
Izabela Kowalik

 

The article aims at analyzing the entrepreneurial marketing (EM) concept and measurement tools connected with its application by the International New Ventures (INV). In particular, the article centers on the operationalization of the EM definition, based on the dimensions proposed in earlier research. The recently developed conceptual model of entrepreneurial marketing orientation, including the customer orientation and innovation orientation (Jones and Rowley, 2011) is analyzed from the point of view of applicability to the research on the Polish INVs. Moreover, the use of other research approaches, exploring the interface between marketing, entrepreneurship and innovation, in studying the activity of INVs is discussed. As a result, on the basis of literature review and earlier empirical studies, a framework of studying the application of entrepreneurial marketing by the International New Ventures, coming from CEE countries is proposed1. A discussion on applying the formative vs. reflective approach to entrepreneurial marketing orientation (EMO) measurement is also provided.

 

Keywords: entrepreneurial marketing, International New Ventures, born global internationalization, measurement model

 

Marketing przedsiębiorców w firmach wcześnie umiędzynarodowionych — koncepcja i propozycje pomiaru

 

Celem artykułu jest przeanalizowanie koncepcji marketingu przedsiębiorców i narzędzi do pomiaru jej zastosowania przez przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione. W artykule podjęto próbę operacjonalizacji definicji marketingu przedsiębiorców przy uwzględnieniu wymiarów zaproponowanych we wcześniejszych badaniach. Przeanalizowano też możliwości zastosowania opracowanego niedawno modelu marketingowej orientacji przedsiębiorców (tzw. entrepreneurial marketing orientation) do badań polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Na podstawie przeglądu literatury zagranicznej i wcześniejszych badań empirycznych zaproponowano schemat analizy marketingu przedsiębiorców w firmach wcześnie umiędzynarodowionych wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej. Uwzględniono również dyskusję nad zastosowaniem refleksyjnego i formacyjnego podejścia do pomiaru marketingowej orientacji przedsiębiorców.

 

Słowa kluczowe: marketing przedsiębiorców, przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione, internacjonalizacja MSP, model pomiaru

 

Does media information about economic crisis modify entrepreneurial attitude?
Dominika Ochnik

 

The aim of this study was to answer the question: whether and how media information about economic crisis (press and television broadcast) modify the entrepreneurial attitude. Undertaking the subject of this study was a response to current processes happening in Poland and is an original contribution to the psychology of entrepreneurship. The study consisted of two experiments designed on the basis of McGuire’s Model of Persuasion. In the first study participants (N = 103, Mage = 27) were exposed to press information about economic crisis, and in the second study (N = 87, Mage = 28) – to television broadcast. Both experiments were conducted in the frames of Solomon four-group design, including experimental and control group with pretest and posttest. The experiments were repeated in two weeks period. The Entrepreneurial Attitude Orientation Questionnaire (EAO) was applied to measure the entrepreneurial attitude. The experiments revealed that entrepreneurial attitude is modified by media information about economic crisis in positive way. The press information enhanced Perceived Personal Control. The television broadcast about economic crisis strengthened the emotional component of Entrepreneurial Attitude and Innovation. The effects were significant although small. The results were interpreted in the light of Bandura’s socio-cognitive theory of mass media.

 

Keywords: entrepreneurial attitude orientation, economic crisis, media psychology, innovation

 

Czy informacje medialne o kryzysie ekonomicznym modyfikują postawę przedsiębiorczą?

 

Celem badania eksperymentalnego była odpowiedź na pytanie, czy informacje medialne (prasowe i telewizyjne) o kryzysie ekonomicznym modyfikują postawę przedsiębiorczą. Podjęcie tego tematu było odpowiedzią na aktualne procesy zachodzące w Polsce i stanowi oryginalny wkład w rozwój psychologii przedsiębiorczości. Badania składa się z dwóch eksperymentów zaprojektowanych na podstawie dwuczynnikowego modelu perswazji McGuire’a. W badaniu 1. uczestnicy (N = 103, Mage = 27) zostali poddanie ekspozycji na zmienną eksperymentalna, którą była prasowa informacja o kryzysie ekonomicznym, a w badaniu 2. (N = 87, Mage = 28) telewizyjna informacja o kryzysie ekonomicznym. Eksperymenty zostały przeprowadzony według czterogrupowego planu Solomona. Eksperymenty zostały powtórzone w odstępnie dwóch tygodni. Do pomiaru postawy przedsiębiorczej wykorzystano The Entrepreneurial Attitude Orientation Questionnaire (EAO) we własnej adaptacji. Wyniki wskazały, że postawa medialna jest modyfikowana przez informacje medialne w pozytywnym kierunku. Informacja prasowa wzmacniała poczucie kontroli osobistej. Informacja telewizyjna o kryzysie ekonomicznym wzmacniała emocjonalny komponent postawy przedsiębiorczej oraz innowacyjność. Efekty były istotne, choć ich siłę należy określić jako niską. Wyniki zostały zinterpretowane w świetle społeczno-poznawczej teorii mass mediów Bandury.

 

Słowa kluczowe: postawa przedsiębiorcza, kryzys ekonomiczny, media, perswazja, innowacyjność

 

Facilitating business transfer in Poland – an analysis of matching platforms
Marta Wojtyra

 

Business transfer is a complicated process, in which finding the right buyer causes most of difficulties. Existing online platforms, which match buyers and sellers of enterprises, aim at facilitating this process. However, this can be achieved only if platforms are properly organized and optimized. The aim of this paper is to identify strengths and weaknesses of matching platforms acting at the Polish business transfer market. The objective will be achieved through the analysis of matching platforms content, including terms and conditions, offers and users’ announcements. This study shows that the strengths of Polish matching platforms are anonymity and valid advertisements, the weaknesses are their reporting and collaboration at the national and international levels.

 

Keywords: business transfer, matching platforms, business buyers, business sellers

 

Ku ułatwieniu transferu biznesu w Polsce — analiza platform umożliwiających łączenie kupujących i sprzedających przedsiębiorstwa

 

Transfer biznesu jest skomplikowanym procesem, w którym znalezienie odpowiedniego kupca stwarza najwięcej trudności. Istniejące platformy internetowe, które umożliwiają łączenie kupujących i sprzedających przedsiębiorstwa mają na celu uproszczenie tego procesu. Jednak ten cel może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy platformy są odpowiednio zorganizowane i zoptymalizowane. Celem artykułu jest identyfikacja mocnych i słabych stron platform umożliwiających łączenie sprzedających i kupujących firmy, które działają na polskim rynku transferu biznesu. Cel zostanie zrealizowany poprzez analizę treści platform, w tym regulaminów, ofert platform i ogłoszeń użytkowników. Badanie pokazuje, że mocnymi stronami polskich platform poświęconych sprzedaży i zakupowi firm są anonimowość i aktualność ogłoszeń. Słabymi stronami natomiast są sprawozdawczość i współpraca na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Słowa kluczowe: transfer biznesu, platformy umożliwiające łączenie kupujących i sprzedających przedsiębiorstwa, kupcy biznesu, sprzedawcy biznesu

 

Roczny spis treści 2016

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €