Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Angelika Andrzejczyk
ORCID: 0000-0002-1788-9112
Mgr Angelika Andrzejczyk Magister w dziedzinie ekonomia i finanse. Od początku związana z Uniwersytetem w Białymstoku, najpierw jako studentka i doktorantka, a następnie jako pracownik naukowo-badawczy. Jej zainteresowania koncentrują się na szeroko pojętej przedsiębiorczości i finansach. Laureatka Diamentowego Grantu.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.3
JEL: L26, O1, F01, M38

Stan przedsiębiorczości w Polsce: analiza empiryczna

 

The objective of the article is to evaluate the entrepreneurship development of Poland and to compare its performance against neighbouring countries in the same region. Entrepreneurial ecosystem of Poland was described using data from European statistics, Global Competitiveness, Doing Business, Global Entrepreneurship Monitor, and Global Entrepreneurship Index. Moreover, the results were compared to the neighbouring countries in the same region in order to determine strengths and weaknesses of Polish entrepreneurial system and possibilities of enhancing the state position. This paper identifies the vulnerable aspects of Poland's entrepreneurship performance through a wide spectrum of sources that finally help to combine many variables in a single model. Prepared analysis helps to detect which entrepreneurial components should be addressed.

Poland's entrepreneurial performance is relatively sufficient compared to some countries in the same region. Poland's entrepreneurial profile strengths are the imperceptible disproportion between women and men in entrepreneurship, with main weakness being lowering TEA (total early entrepreneurial activity) indicators in total and that TEA-type activities are rarely carried out by people aged 55–64 and 18–24. Poland should focus on intensifying activities towards streamlining of the administration serving entrepreneurs, procedural requirements and application execution time, promotion of entrepreneurship and entrepreneurship education and on long-term building of entrepreneurial attitudes, aspirations and skills.The main limitation of the research is that the analysis uses only international reports and statistics, without considering national studies and other partial studies.

Celem artykułu jest ocena rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i porównanie jej wyników z krajami sąsiednimi w tym samym regionie. Wdrażając statystyki europejskie, badania Global Competitiveness, Doing Business, Global Entrepreneurship Monitor oraz Global Entrepreneurship Index, opisano przedsiębiorczy ekosystem w Polsce. Ponadto porównano wyniki dla krajów sąsiednich w tym samym regionie, poszukując mocnych i słabych stron polskiego systemu przedsiębiorczości oraz możliwości wzmocnienia pozycji państwa. Autorka identyfikuje wrażliwe aspekty funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości, wykorzystując szerokie spektrum źródeł, które ostatecznie pomagają połączyć wiele zmiennych w jednym modelu. Przygotowana analiza pomaga wykryć, jakimi elementami przedsiębiorczymi należy się zająć.

Wyniki Polski w zakresie przedsiębiorczości są stosunkowo dobre w porównaniu z niektórymi krajami w tym samym regionie. Mocną stroną polskiego profilu przedsiębiorczego są niezauważalne dysproporcje między kobietami i mężczyznami w zakresie przedsiębiorczości, gdzie główną słabością jest obniżenie wskaźników TEA (całkowita wczesna działalność przedsiębiorcza) ogółem oraz to, że działania typu TEA są rzadko realizowane przez osoby w wieku 18–24 i 55–64 lata. Polska powinna skoncentrować się na zintensyfikowanych działaniach w zakresie usprawniania administracji obsługującej przedsiębiorców, wymogów proceduralnych i czasu realizacji wniosków, promocji przedsiębiorczości i edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz długoterminowego budowania postaw, aspiracji i umiejętności przedsiębiorczych. Głównym ograniczeniem badań jest to, że analiza wykorzystuje wyłącznie raporty międzynarodowe i statystyki, bez uwzględniania badań krajowych i innych opracowań cząstkowych.

Słowa kluczowe: Poland; entrepreneurship; entrepreneurship profile (Polska; przedsiębiorczość; przedsiębiorczy profil)

Mgr Angelika Andrzejczyk

Magister w dziedzinie ekonomia i finanse. Od początku związana z Uniwersytetem w Białymstoku, najpierw jako studentka i doktorantka, a następnie jako pracownik naukowo-badawczy. Jej zainteresowania koncentrują się na szeroko pojętej przedsiębiorczości i finansach. Laureatka Diamentowego Grantu.