Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Grażyna Kędzia
ORCID: 0000-0002-5616-3234

Dr Grażyna Kędzia

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki wzmacniania odporności łańcuchów dostaw oraz zarządzania cyklem życia produktu w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Zaangażowana w wiele międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, realizowanych we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami. Kierownik i główny badacz projektu SIMBIO pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” w UŁ. Autor i współautor ponad pięćdziesięciu publikacji, między innymi w zakresie zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.5

Zespół naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i z Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował 23 września 2022 r. seminarium naukowe w ramach projektu pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” (New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics, SIMBIO)

Słowa kluczowe:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.9.3
JEL: D22, O35, Q01

Rozwój rynku bioopakowań, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, jest częścią przemian zachodzących w sektorze opakowań do żywności, które mają służyć osiągnięciu neutralności klimatycznej i odporności gospodarki na zmniejszanie dostępności zasobów nieodnawialnych. Celem artykułu jest diagnoza kluczowych problemów i barier dla rozwoju łańcuchów dostaw bioopakowań oraz przyczyn ich występowania w Polsce, a także zaproponowanie rozwiązań mających za zadanie przyspieszenie rozwoju krajowego rynku bioopakowań. Autorzy podejmują prezentację wyników prac badawczych, w tym innowacji społecznych, będących rezultatem synergii wiedzy i doświadczenia interesariuszy łańcuchów dostaw bioopakowań do żywności zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Słowa kluczowe: biotworzywo; opakowanie; łańcuch dostaw; gospodarka o obiegu zamkniętym; społeczna innowacja