Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Jolanta Turek
ORCID: 0000-0002-4553-2815

Dr Jolanta Turek

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi działalność badawczą, publikacyjną i dydaktyczną skoncentrowaną na tematyce zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, wykorzystania nowych technologii w procesie zarządzania ryzykiem, reorientacji modeli biznesowych na zarządzanie ryzykiem preferencji klienta. Autorka licznych publikacji w przedmiotowym obszarze. Uczestniczka projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym zarówno naukowych, jak i biznesowych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.5

Zespół naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i z Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował 23 września 2022 r. seminarium naukowe w ramach projektu pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” (New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics, SIMBIO)

Słowa kluczowe:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.9.3
JEL: D22, O35, Q01

Rozwój rynku bioopakowań, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, jest częścią przemian zachodzących w sektorze opakowań do żywności, które mają służyć osiągnięciu neutralności klimatycznej i odporności gospodarki na zmniejszanie dostępności zasobów nieodnawialnych. Celem artykułu jest diagnoza kluczowych problemów i barier dla rozwoju łańcuchów dostaw bioopakowań oraz przyczyn ich występowania w Polsce, a także zaproponowanie rozwiązań mających za zadanie przyspieszenie rozwoju krajowego rynku bioopakowań. Autorzy podejmują prezentację wyników prac badawczych, w tym innowacji społecznych, będących rezultatem synergii wiedzy i doświadczenia interesariuszy łańcuchów dostaw bioopakowań do żywności zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Słowa kluczowe: biotworzywo; opakowanie; łańcuch dostaw; gospodarka o obiegu zamkniętym; społeczna innowacja