Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR

W artykule scharakteryzowano wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR, podkreślając jego rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedstawiono wybrane definicje wolontariatu pracowniczego i jego formy. Przeanalizowano dobre praktyki wolontariatu pracowniczego z lat 2016-2018 pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazano określone korzyści z jego stosowania w organizacjach. Ponadto opisano wyniki własnego badania empirycznego przeprowadzonego wśród wybranej grupy wolontariuszy, dotyczącego kompetencji rozwijanych w trakcie działalności wolontaryjnej.

Słowa kluczowe: wolontariat pracowniczy; społeczna odpowiedzialność biznesu; zarządzanie zasobami ludzkimi

Bibliografia

Bibliografia

Adamik, A. i Nowicki, M. (2012). Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia (s. 492–533). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Dylus, A. i Matyjaszczyk, K. (2018). Wolontariat pracowniczy. Istota, formy, przykłady. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 21(2), 7–28. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.2.01

Encyklopedia CSR. (2019). Wolontariat pracowniczy. Pozyskano z https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/wolontariat-pracowniczy. https://doi.org/10.15611/pn.2015.401.21

Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (2016). Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pozyskano z http://odpowiedzialnybiznes.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (2017). Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pozyskano z http://odpowiedzialnybiznes.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (2018).Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pozyskano z http://odpowiedzialnybiznes.pl

Gadomska-Lila, K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, 23–35.

Gadomska-Lila, K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Management and Business Administration. Central Europe, (2), 41–52. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.4

Golba, D. (2015). Wolontariat pracowniczy a dzielenie się wiedzą w organizacji. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 3(15), 29–37.

Gołaszewska-Kaczan, U. (2008). Wolontariat pracowniczy w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (12), 45–51.

Gołaszewska-Kaczan, U. (2017). Przyszłość wolontariatu pracowniczego – e-wolontariat? Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20(3), 97–105. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.3.07

Grabus, M. i Rogowska, M. (2016). Uwarunkowania wolontariatu pracowniczego w firmie informatycznej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (1), 91–105.

Kaźmierczak, M. (2016). Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(10), 23–37. https://doi.org/10.18559/soep.2016.10.2

Kulig-Moskwa, K. (2010). Wolontariat pracowniczy jako jedna z form społecznej odpowiedzialności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 19, 65–79. https://doi.org/10.5604/18998658.1199357

Kulig-Moskwa, K. (2014). Rola wolontariatu pracowniczego w rozwoju kompetencji pracowników. Marketing i Rynek, (5), 1099–1106.

Kulig-Moskwa, K., Strzelczyk, A. i Pijet-Migoń, E. (2018). Perception of Volunteering by Students – Future Employees in the Context of Building Social Responsibility in a Workplace. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 520, 91–105. https://doi.org/10.15611/pn.2018.520.08

Leoński, W. (2015). Wolontariat pracowniczy jako jedno z narzędzi CSR. W: J. Sokołowski, G. Węgrzyn i M. Rękas (red.), Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 233–242. https://doi.org/10.15611/pn.2015.401.21

Lorecka, K. (2011). Wolontariat pracowniczy w praktyce. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.

Lorecka, K., Murawski, J. i Kosycarz, M. (2011). Wolontariat pracowniczy jako innowacyjny instrument polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Microsoft sp. z o.o. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 220, 209–224. https://doi.org/10.15611/pn.2015.401.21

Lustyk, D. (2014). Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania kapitału społecznego firmy. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Mazur-Wierzbicka, E. (2017). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy wymiaru społecznego. Marketing i Rynek, (12), 64–74.

Mazur-Wierzbicka, E. (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(41), 59–66. https://doi.org/10.18276/ept.2018.1.41-06

Olbrot-Brzezińska, A. (2007). Wolontariat pracowniczy jako forma społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Studiów Doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (31), 27–47.

Pietrowski, D. (2011). Korzyści z wolontariatu pracowniczego. W: Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu. Warszawa: CSRinfo.

Przemyślańska-Włosek, J. (2012). Budowanie lepszego świata: wolontariat pracowniczy elementem budowania wizerunku pracodawcy. Personel i Zarządzanie, (9), 32–35.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. (2013). II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce. Warszawa.

Szołtysik, D. (2018). Wolontariat jako element rozwoju kompetencji pracowników. Praca licencjacka napisana w Katedrze Zarządzania Organizacjami pod kierunkiem dr Alicji Winnickiej-Wejs. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę