Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Acquisition of a significant block of shares in an investment fund company — legal analysis with particular emphasis on the institution of objection of the Polish Financial Supervision Authority (part 2)

This article is devoted to the analysis of public law aspects of transactions of acquisition of significant
stakes in investment funds managers. The article describes the procedure that is being used by the Polish
Financial Supervision Authority to determine whether the purchaser of a significant portfolio of shares gives
a guarantee of proper, safe and stable operation of investment fund manager, as well as the issue by the
Polish Financial Supervision Authority of the decision expressing or not expressing (objection) consent to the
acquisition of a significant portfolio of shares of an investment fund manager. Another element of
consideration is the presentation of mechanisms to ensure compliance with the obligations related to the
acquisition of significant portfolio of shares, as well as the assessment of the institution itself as regards the
supervision of the acquisition of significant blocks of shares of investment fund managers.

Download article
Keywords: investment fund manager; significant portfolio of shares; supervision; Financial Supervision Authority; objection; notification; consent

References

Literatura/Literature
Adamiak, B. (2012). W: Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 392.
Adamiak, B., Borkowski, J. (1994). Glosa do wyroku NSA z 26.01.1993 r. (II SA 930/92), Radca Prawny, 3, s. 82.
Bąkowski, T. (2010). W sprawie „milczącej zgody organu”. Państwo i Prawo, 3, s. 109.
Blicharz, R. (2009) / Środki reglamentacyjne komisji nadzoru finansowego. W: Szwajdler, W. (red.), Nowicki, H. (red.), Księga jubileuszowa prof.
dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń, s. 71.
Bogusz, M. (2012). Weryfikacja sytuacji prawnej ukształtowanej w wyniku milczenia organu administracji publicznej, Gdańskie Studia Prawnicze,
27, s. 49.
Dobosz, P. (2011). Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011, s. 393.
Elżanowski, F. (2013). W: Wierzbowski, M. (red.), Wiktorowska, A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s.
424–425.
Dyl, M. (2011). Termin prawa materialnego a podstawa prawna wydania decyzji administracyjnej, Glosa, 4, s. 48.

Gapski, M. (2014). Nieuwzględnienie upływu terminu materialnego w prawie administracyjnym. W: Duniewska, Z. (red.), Dobra chronione w pra-
wie administracyjnym, Warszawa, s. 397.

Gessel-Kalinowska vel Kalisz, B. (2019). Pojęcie interesu prawnego w powództwie o ustalenie a prawo do sądu — wprowadzenie do dyskusji. Ana-
liza badań statystycznych, Przegląd Prawa Handlowego, 1, s. 11–20.

Hauser, R. (red.), Wierzbowski, M. (red.). (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 122a i nast.
k.p.a.
Kapijas, M. (2018). W: A. Kidyba (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art. 1–157, Warszawa, komentarz do art. 54
u.o.f.i.
Kidyba, A., Michalski, M. (2010). W: Kidyba, A. (red.), Spółka akcyjna, Warszawa, LEX/el., Część 5. Ustrój Korporacyjno-Organizacyjny Spółki

Akcyjnej, Rozdział 1. Status prawny akcjonariusza w spółce akcyjnej, § 4. Postacie poszczególnych uprawnień korporacyjnych reprezentowa-
nych przez akcje, 3. Prawo głosu

Kidyba, A., Michalski, M. (2014). W: Kidyba, A. (red.), Spółka akcyjna, Warszawa, LEX/el., Część 4. Obrót akcjami i zasady rozporządzania ni-
mi, Rozdział 2. Wtórny obrót akcjami, § 2. Reżim prawny wtórnego obrotu akcjami, 1. Reżim właściwym dla obrotu tradycyjnego.

Kocowski, T. (2009). Prewencyjny nadzór reglamentacyjny. W: Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego. Toruń, s. 269.

Lichosik, A. (2017). Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym, Anna-
les Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 64 (2), s. 190.

Mataczyński, M. (2011). Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych, Warszawa 2011,
LEX/el.

Mataczyński, M. (2015). Komentarz do art. 106l ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W: Sójka, T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Ko-
mentarz, Warszawa, s. 993.

Michór, A. (2009). Odpowiedzialność administracyjne w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa.
Mikuła, A., Piotrowska, A. (2006). Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, Prawo Spółek, 5, s. 21.
Mroczkowski, R. (2011). Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa, LEX/el.
Mroczkowski, R. (2014). W: R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa, LEX/el., komentarz do art. 54h
u.o.f.i.

Opalski, A. (2016). Prawa i obowiązki akcjonariuszy. W: S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 17B. Prawo spółek kapitałowych, War-
szawa, s. 273–473.

Pawełczyk, M., Tałaj, R. (2008). Statutowe obowiązki informacyjne nabywcy akcji a wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza, Przegląd Usta-
wodawstwa Gospodarczego, 3, s. 2.

Piecha, J. (2018). Sprzeciw w prawie administracyjnym, Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Jagielskiego, Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, praca doktorska dostępna jest w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Spyra, M. (2000). Reglamentacja nabywania akcji banków — analiza art. 25–28 ustawy — Prawo bankowe, Prawo Bankowe, 7–8, s. 97.
Stahl, M. (2013). Koncepcja milczenia jako prawnej formy działania administracji publicznej. W: Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.),
System Prawa administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, Warszawa, s. 393.
Stankiewicz, R. (2013). W: Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 370.
Stankiewicz, R. (2018). W: Wierzbowski, M., Hauser, R. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, komentarz do
art. 57 k.p.a., s. 562.

Szalewska, M. (2010). Klauzula generalna fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawach administracyjnych przedsiębiorców, Administracja. Teo-
ria. Dydaktyka. Praktyka, 4, s. 71.

Szewczyk, M. (1999). Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań.

Wajda, P. (2011). Nadzór wstępny nad inwestorami instytucjonalnymi w obrębie polskiego rynku giełdowego (część II), Przegląd Prawa Publiczne-
go, 10, s. 21.

Wincenciak, M. (2014). Funkcje terminów materialnych w Prawie budowlanym — próba rekonstrukcji dóbr prawem chronionych. W: Duniewska,
Z. (red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Warszawa, s. 390.
Dyl, M. (2012). Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa, s. 236.
Wróbel, A. (2009). W: Jaśkowska, M., Wróbel, A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 366.

Article price
4.00
Journal of Business Law 5/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription