Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (cz. 2)

Niniejszy artykuł został poświęcony analizie publicz- noprawnych aspektów transakcji nabywania znacznych pakietów akcji towarzystw firm inwestycyjnych. W artykule scharakteryzowano procedurę ustalania
przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy nabywca znacznego pakietu akcji daje rękojmię prawidłowego, bezpiecznego i stabilnego działania towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak również kwestię tak wyrażenia, jak i braku wyrażenia (sprzeciwu) przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na nabycie znacznego
pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Elementem rozważania jest także przedstawienie mechanizmów zabezpieczających respektowanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji, jak i ocena samej instytucji nadzoru nad nabywaniem znacznych pakietów akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: towarzystwo funduszy inwestycyjnych; znaczny pakiet akcji; nadzór; Komisja Nadzoru Finansowego; sprzeciw; zawiadomienie; zgoda

Bibliografia

Literatura/Literature
Adamiak, B. (2012). W: Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 392.
Adamiak, B., Borkowski, J. (1994). Glosa do wyroku NSA z 26.01.1993 r. (II SA 930/92), Radca Prawny, 3, s. 82.
Bąkowski, T. (2010). W sprawie „milczącej zgody organu”. Państwo i Prawo, 3, s. 109.
Blicharz, R. (2009) / Środki reglamentacyjne komisji nadzoru finansowego. W: Szwajdler, W. (red.), Nowicki, H. (red.), Księga jubileuszowa prof.
dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń, s. 71.
Bogusz, M. (2012). Weryfikacja sytuacji prawnej ukształtowanej w wyniku milczenia organu administracji publicznej, Gdańskie Studia Prawnicze,
27, s. 49.
Dobosz, P. (2011). Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011, s. 393.
Elżanowski, F. (2013). W: Wierzbowski, M. (red.), Wiktorowska, A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s.
424–425.
Dyl, M. (2011). Termin prawa materialnego a podstawa prawna wydania decyzji administracyjnej, Glosa, 4, s. 48.

Gapski, M. (2014). Nieuwzględnienie upływu terminu materialnego w prawie administracyjnym. W: Duniewska, Z. (red.), Dobra chronione w pra-
wie administracyjnym, Warszawa, s. 397.

Gessel-Kalinowska vel Kalisz, B. (2019). Pojęcie interesu prawnego w powództwie o ustalenie a prawo do sądu — wprowadzenie do dyskusji. Ana-
liza badań statystycznych, Przegląd Prawa Handlowego, 1, s. 11–20.

Hauser, R. (red.), Wierzbowski, M. (red.). (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 122a i nast.
k.p.a.
Kapijas, M. (2018). W: A. Kidyba (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art. 1–157, Warszawa, komentarz do art. 54
u.o.f.i.
Kidyba, A., Michalski, M. (2010). W: Kidyba, A. (red.), Spółka akcyjna, Warszawa, LEX/el., Część 5. Ustrój Korporacyjno-Organizacyjny Spółki

Akcyjnej, Rozdział 1. Status prawny akcjonariusza w spółce akcyjnej, § 4. Postacie poszczególnych uprawnień korporacyjnych reprezentowa-
nych przez akcje, 3. Prawo głosu

Kidyba, A., Michalski, M. (2014). W: Kidyba, A. (red.), Spółka akcyjna, Warszawa, LEX/el., Część 4. Obrót akcjami i zasady rozporządzania ni-
mi, Rozdział 2. Wtórny obrót akcjami, § 2. Reżim prawny wtórnego obrotu akcjami, 1. Reżim właściwym dla obrotu tradycyjnego.

Kocowski, T. (2009). Prewencyjny nadzór reglamentacyjny. W: Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego. Toruń, s. 269.

Lichosik, A. (2017). Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym, Anna-
les Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 64 (2), s. 190.

Mataczyński, M. (2011). Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych, Warszawa 2011,
LEX/el.

Mataczyński, M. (2015). Komentarz do art. 106l ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W: Sójka, T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Ko-
mentarz, Warszawa, s. 993.

Michór, A. (2009). Odpowiedzialność administracyjne w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa.
Mikuła, A., Piotrowska, A. (2006). Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, Prawo Spółek, 5, s. 21.
Mroczkowski, R. (2011). Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa, LEX/el.
Mroczkowski, R. (2014). W: R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa, LEX/el., komentarz do art. 54h
u.o.f.i.

Opalski, A. (2016). Prawa i obowiązki akcjonariuszy. W: S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 17B. Prawo spółek kapitałowych, War-
szawa, s. 273–473.

Pawełczyk, M., Tałaj, R. (2008). Statutowe obowiązki informacyjne nabywcy akcji a wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza, Przegląd Usta-
wodawstwa Gospodarczego, 3, s. 2.

Piecha, J. (2018). Sprzeciw w prawie administracyjnym, Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Jagielskiego, Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, praca doktorska dostępna jest w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Spyra, M. (2000). Reglamentacja nabywania akcji banków — analiza art. 25–28 ustawy — Prawo bankowe, Prawo Bankowe, 7–8, s. 97.
Stahl, M. (2013). Koncepcja milczenia jako prawnej formy działania administracji publicznej. W: Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.),
System Prawa administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, Warszawa, s. 393.
Stankiewicz, R. (2013). W: Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 370.
Stankiewicz, R. (2018). W: Wierzbowski, M., Hauser, R. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, komentarz do
art. 57 k.p.a., s. 562.

Szalewska, M. (2010). Klauzula generalna fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawach administracyjnych przedsiębiorców, Administracja. Teo-
ria. Dydaktyka. Praktyka, 4, s. 71.

Szewczyk, M. (1999). Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań.

Wajda, P. (2011). Nadzór wstępny nad inwestorami instytucjonalnymi w obrębie polskiego rynku giełdowego (część II), Przegląd Prawa Publiczne-
go, 10, s. 21.

Wincenciak, M. (2014). Funkcje terminów materialnych w Prawie budowlanym — próba rekonstrukcji dóbr prawem chronionych. W: Duniewska,
Z. (red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Warszawa, s. 390.
Dyl, M. (2012). Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa, s. 236.
Wróbel, A. (2009). W: Jaśkowska, M., Wróbel, A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, s. 366.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę