Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.3
JEL: K23

Appeals in an auction conducted pursuant to the provisions of the Telecommunications Law in order to allocate frequencies

The provisions of the telecommunications law regulate the conduct of auctions in order to allocate the frequencies necessary to provide services in 5G technology. For the first time, the regulations provide for security requirements for telecommunications infrastructure. The subject of the analysis is to answer the question what are the legal remedies and which entities are entitled to use them at various stages of the auction, as well as in the period preceding it. In particular, it was examined whether it is possible to bring appeals against acts or actions in the field of public administration undertaken in the period preceding or commencing the auction.

Keywords: complaint; administrative act; administrative action; telecommunications auction; frequency allocation

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamiak, B. (2006). Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (2), 7–20.

Bogusz, M. (2000). Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących stwierdzenia lub uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA. Samorząd Terytorialny, (1/2), 176–183.

Dauter, B., Gruszczyński, B., Kabat, A. Niezgódka-Medek, M. (2009). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hauser, R. (red.) (2016). System prawa administracyjnego. Tom 10. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C.H.Beck.

Hauser, R., Wierzbowski M. (red.) (2019). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Legalis.

Jaśkowska, M. (2002). Akty i czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako przedmiot kontroli. W: J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego (160–176). Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.

Jaśkowska, M. (2007). Właściwość sądów administracyjnych [zagadnienia wybrane]. W: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego (587 i n.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowicki, M. A. (2007). Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Piątek, S. (2005). Public Consultations in the Telecommunications Sector under Polish Law. W: P. Gawrysiak, M. Rogalski (red.), Mobile Technology for European Integration and Growth (112–121). Warszawa: MOST.

Piątek, S. (2019). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Rogalski, M. (red.) (2010). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Tarno, J. (2008). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wierzbowski, M. (red.) (2017). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie NSA z 28.11.2005 r. (I OSK 1756/06), LEX nr 2207747.

Postanowienie NSA z 2.06.2006 r. (II GSK 74/06), ONSAiWSA 2007, Nr 2, poz. 29.

Postanowienie NSA z 13.11.2007 r. (II GSK 209/07), ONSAiWSA 2008, Nr 5, poz. 81.

Uchwała NSA (7) z 16.12.2013 r. (II GPS 2/13), orzeczenia. nsa. gov. pl.

Wyrok ETS z 14.12.1979 r. w sprawie Regina przeciwko Henn i Darby, 34/79 (ECLI:EU:C:1979:295).

Wyrok ETS z 21.03.1990 r. w sprawie Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, C-142/87 (ECLI:EU:C:1990:125).

Wyrok ETS z 12.02.1992 r. w sprawie Królestwo Niderlandów, Koninklijke PTT Nederland NV i PTT Post BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, C-48/90 i C-66/90 (ECLI:EU:C:1992:63).

Wyrok ETS z 29.06.1994 r. w sprawie Fiskano AB przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich, C-584/10 P, C-593/10 P i C-595/10 P(ECLI:EU:C:1994:267).

Wyrok ETS z 21.02.2008 r., w sprawie Tele2 Telecommunications GmbH przeciwko Telecom-Control-Kommission, C-426/05 (ECLI:EU:C:2008:103).

Wyrok NSA z 20.07.1981 r. (SA 1163/81), OSPiKA 1982, Nr 9, poz. 169.

Wyrok NSA z 12.12.2008 r. (II OSK 1638/07), www.orzeczenia-nsa.pl.

Wyrok NSA z 8.06.2011 r. (II GSK 451/10), orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok SN z 18.11.1993 r. (III ARN 56/93), OSNC 1994, Nr 5, poz. 116.

Wyrok SN z 7.07.2011 r. (sygn. akt III SK 16/09), OSNAPIUS 2012, Nr 15–16, poz. 210.

Wyrok TSUE z 18.07.2013 r. w sprawie Komisja Europejskiej i in. przeciwko Yassin Abdullah Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P i C-595/10 P(ECLI:EU:C:2013:518).

Wyrok TSUE z 13.12.2017 r. w sprawie Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych, C-403/16 (ECLI:EU:C:2017:960).

Wyrok WSA w Olsztynie z 20.09.2006 r. (II SA/Ol 456/06), LEX nr 193384.

Wyrok WSA w Warszawie z 12.07.2010 r. (VI SA/Wa 1751/09), orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok WSA w Warszawie z 9.02.2017 r. (VI SA/Wa 1709/16), LEX nr 3071651.

 

Akty prawne/Legal acts

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 11.07.2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1467).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z 17.04.2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Dz.Urz. UE. L nr 151, s. 15).

Ustawa z 30.08.2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).

Ustawa z 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Ustawa z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1369 ze zm.).

Ustawa z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 875).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription