Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.3
JEL: K23

Środki zaskarżenia w aukcji prowadzonej na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego w celu rozdysponowania częstotliwości

Przepisy prawa telekomunikacyjnego regulują przeprowadzenie aukcji w celu rozdysponowania częstotliwości niezbędnych do świadczenia usług w technologii 5G. Po raz pierwszy przewidziano w przepisach wymagania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej. Przedmiotem analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie środki zaskarżenia przysługują jakim podmiotom na poszczególnych etapach prowadzonej aukcji, a także w okresie ją poprzedzającym. W szczególności zbadano, czy środki zaskarżenia przysługują od aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej podejmowanych w okresie poprzedzającym aukcję lub przypadającym na jej rozpoczęcie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: skarga; akt z zakresu administracji; czynność z zakresu administracji; aukcja telekomunikacyjna; rozdysponowanie częstotliwości

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamiak, B. (2006). Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (2), 7–20.

Bogusz, M. (2000). Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących stwierdzenia lub uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA. Samorząd Terytorialny, (1/2), 176–183.

Dauter, B., Gruszczyński, B., Kabat, A. Niezgódka-Medek, M. (2009). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hauser, R. (red.) (2016). System prawa administracyjnego. Tom 10. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C.H.Beck.

Hauser, R., Wierzbowski M. (red.) (2019). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Legalis.

Jaśkowska, M. (2002). Akty i czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako przedmiot kontroli. W: J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego (160–176). Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.

Jaśkowska, M. (2007). Właściwość sądów administracyjnych [zagadnienia wybrane]. W: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego (587 i n.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowicki, M. A. (2007). Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Piątek, S. (2005). Public Consultations in the Telecommunications Sector under Polish Law. W: P. Gawrysiak, M. Rogalski (red.), Mobile Technology for European Integration and Growth (112–121). Warszawa: MOST.

Piątek, S. (2019). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Rogalski, M. (red.) (2010). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Tarno, J. (2008). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wierzbowski, M. (red.) (2017). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie NSA z 28.11.2005 r. (I OSK 1756/06), LEX nr 2207747.

Postanowienie NSA z 2.06.2006 r. (II GSK 74/06), ONSAiWSA 2007, Nr 2, poz. 29.

Postanowienie NSA z 13.11.2007 r. (II GSK 209/07), ONSAiWSA 2008, Nr 5, poz. 81.

Uchwała NSA (7) z 16.12.2013 r. (II GPS 2/13), orzeczenia. nsa. gov. pl.

Wyrok ETS z 14.12.1979 r. w sprawie Regina przeciwko Henn i Darby, 34/79 (ECLI:EU:C:1979:295).

Wyrok ETS z 21.03.1990 r. w sprawie Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, C-142/87 (ECLI:EU:C:1990:125).

Wyrok ETS z 12.02.1992 r. w sprawie Królestwo Niderlandów, Koninklijke PTT Nederland NV i PTT Post BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, C-48/90 i C-66/90 (ECLI:EU:C:1992:63).

Wyrok ETS z 29.06.1994 r. w sprawie Fiskano AB przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich, C-584/10 P, C-593/10 P i C-595/10 P(ECLI:EU:C:1994:267).

Wyrok ETS z 21.02.2008 r., w sprawie Tele2 Telecommunications GmbH przeciwko Telecom-Control-Kommission, C-426/05 (ECLI:EU:C:2008:103).

Wyrok NSA z 20.07.1981 r. (SA 1163/81), OSPiKA 1982, Nr 9, poz. 169.

Wyrok NSA z 12.12.2008 r. (II OSK 1638/07), www.orzeczenia-nsa.pl.

Wyrok NSA z 8.06.2011 r. (II GSK 451/10), orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok SN z 18.11.1993 r. (III ARN 56/93), OSNC 1994, Nr 5, poz. 116.

Wyrok SN z 7.07.2011 r. (sygn. akt III SK 16/09), OSNAPIUS 2012, Nr 15–16, poz. 210.

Wyrok TSUE z 18.07.2013 r. w sprawie Komisja Europejskiej i in. przeciwko Yassin Abdullah Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P i C-595/10 P(ECLI:EU:C:2013:518).

Wyrok TSUE z 13.12.2017 r. w sprawie Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych, C-403/16 (ECLI:EU:C:2017:960).

Wyrok WSA w Olsztynie z 20.09.2006 r. (II SA/Ol 456/06), LEX nr 193384.

Wyrok WSA w Warszawie z 12.07.2010 r. (VI SA/Wa 1751/09), orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok WSA w Warszawie z 9.02.2017 r. (VI SA/Wa 1709/16), LEX nr 3071651.

 

Akty prawne/Legal acts

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 11.07.2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1467).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z 17.04.2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Dz.Urz. UE. L nr 151, s. 15).

Ustawa z 30.08.2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).

Ustawa z 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Ustawa z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1369 ze zm.).

Ustawa z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 875).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę