Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.7
JEL: F210, F520, K330

Consequences of Article 3 of EU Regulation 2019/452 for Polish Law

The conditions for mechanisms of screening of foreign direct investments employed by EU Member States are set out in Article 3 of EU Regulation 2019/452 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union. The purpose of the article is to assess the consequences of this provision for Polish law, with particular emphasis on the possible need for legislative intervention to ensure its full effectiveness. The following requirements have been taken into consideration: non-discrimination, transparency, appropriate timeframes, protection of confidential information, ensuring the right of recourse, preventing circumvention of the screening mechanism. The analysis leads to a conclusion that the entry into force of Article 3 of Regulation 2019/452 does not require Polish legislation to be amended.

Keywords: foreign direct investment screening; EU Regulation 2019/452; Law on control of certain investments; protection of business secrets

References

Bibliografia/References

Amory, B., Barre, H. de la, Navacelle, C. de (2019). Beyond Alstom-Siemens: Is there a need to revise competition law goals? EU policy after Siemens/Alstom: A look into the right tools to preserve the EU industry's competitiveness at global level. Concurrences, (4).

Bogdalski, P. (1997). Tajemnica przedsiębiorstwa — zagadnienia konstrukcyjne. Monitor Prawniczy, (6).

Bourgeois, J. H. J., Malathouni, E. (2020). The EU Regulation on Screening Foreign Direct Investment: Another Piece of the Puzzle. W: J. H. J.

Bourgeois (red.), EU framework for foreign direct investment control. Wolters Kluwer.

Dimitropoulos, G. (2019). National Security: The Role of Investment Screening Mechanisms. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn. 3538735

Hindelang, S. (2009). The Free Movement of Capital and Foreign Direct Investment. The Scope of Protection in EU Law. Oxford: Oxford University Press.

Jaśkowski, M., Pawłowski, S. (2020). Country report (Poland, Lithuania, Latvia). W: S. Hindelang, A. Moberg (red.), A Common European Law on Investment Screening (CELIS). Springer (w druku).

Kamińska, I., Rozbicka-Ostrowska, M. (2016). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kruszakin, M., Teżyk, J. (2015). Praktyczne problemy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej — Przyczynek do dyskusji. W: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Łaszczyca, G. (2014). Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym. LEX.

Malanowski, J. (2020). Artykuł 74. W: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Nowińska, E., Szczepanowska-Kozłowska, K. (2018). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sibiga, G. (2009). Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywania zadań administracji publicznej. W: D. Kijowski, P. J. Suwaj (red.), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Snell, J. (2019). EU Foreign Direct Investment Screening: Europe qui protege? European Law Review, (2), 137–138.

Szwaja, J., Jasińska, K. (2019). Artykuł 3. W: J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Taradejna, M., Taradejna, R. (2003). Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wróbel, A. (2019). Artykuł 74. W: M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zimna, T. (2013). Dostęp do oferty konkurencyjnej w postępowaniu odwoławczym przed NFZ. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 marca 2011 r., II GSK 264/10. Gdańskie Studia Prawnicze — Przegląd Orzecznictwa, (3).

Zwartkruis, W., Jong, B. J. de (2019). The EU Regulation on Screening of Foreign Direct Investment: A Game Changer? Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=3428247

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
82.00 €
74.00
get subscription