Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.7
JEL: F210, F520, K330

Implikacje art. 3 rozporządzenia UE 2019/452 dla prawa polskiego

Warunki, jakim mają odpowiadać mechanizmy filtrowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych stosowane przez państwa członkowskie UE, zostały określone w art. 3 rozporządzenia UE 2019/452 ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii. Celem artykułu jest przeanalizowanie konsekwencji tego przepisu dla prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej konieczności interwencji ustawodawcy w celu zapewnienia pełnej jego skuteczności. Analizie zostały poddane następujące wymogi: zakaz dyskryminacji, przejrzystość, odpowiednie ramy czasowe, ochrona informacji poufnych, zapewnienie prawa do odwołania oraz przeciwdziałanie obchodzeniu mechanizmu monitorowania. Przeprowadzona ocena prowadzi do wniosku, że wejście w życie art. 3 rozporządzenia nie pociąga za sobą konieczności zmian w ustawodawstwie polskim.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; rozporządzenie UE 2019/452; ustawa o kontroli niektórych inwestycji; ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Bibliografia

Bibliografia/References

Amory, B., Barre, H. de la, Navacelle, C. de (2019). Beyond Alstom-Siemens: Is there a need to revise competition law goals? EU policy after Siemens/Alstom: A look into the right tools to preserve the EU industry's competitiveness at global level. Concurrences, (4).

Bogdalski, P. (1997). Tajemnica przedsiębiorstwa — zagadnienia konstrukcyjne. Monitor Prawniczy, (6).

Bourgeois, J. H. J., Malathouni, E. (2020). The EU Regulation on Screening Foreign Direct Investment: Another Piece of the Puzzle. W: J. H. J.

Bourgeois (red.), EU framework for foreign direct investment control. Wolters Kluwer.

Dimitropoulos, G. (2019). National Security: The Role of Investment Screening Mechanisms. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn. 3538735

Hindelang, S. (2009). The Free Movement of Capital and Foreign Direct Investment. The Scope of Protection in EU Law. Oxford: Oxford University Press.

Jaśkowski, M., Pawłowski, S. (2020). Country report (Poland, Lithuania, Latvia). W: S. Hindelang, A. Moberg (red.), A Common European Law on Investment Screening (CELIS). Springer (w druku).

Kamińska, I., Rozbicka-Ostrowska, M. (2016). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kruszakin, M., Teżyk, J. (2015). Praktyczne problemy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej — Przyczynek do dyskusji. W: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Łaszczyca, G. (2014). Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym. LEX.

Malanowski, J. (2020). Artykuł 74. W: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Nowińska, E., Szczepanowska-Kozłowska, K. (2018). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sibiga, G. (2009). Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywania zadań administracji publicznej. W: D. Kijowski, P. J. Suwaj (red.), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Snell, J. (2019). EU Foreign Direct Investment Screening: Europe qui protege? European Law Review, (2), 137–138.

Szwaja, J., Jasińska, K. (2019). Artykuł 3. W: J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Taradejna, M., Taradejna, R. (2003). Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wróbel, A. (2019). Artykuł 74. W: M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zimna, T. (2013). Dostęp do oferty konkurencyjnej w postępowaniu odwoławczym przed NFZ. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 marca 2011 r., II GSK 264/10. Gdańskie Studia Prawnicze — Przegląd Orzecznictwa, (3).

Zwartkruis, W., Jong, B. J. de (2019). The EU Regulation on Screening of Foreign Direct Investment: A Game Changer? Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=3428247

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę