Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.1

Current legal problems of geology and mining

Despite numerous amendments, geology and mining legislation does not meet the current needs. This assessment refers to almost all of the issues governed by the Geological and Mining Act of 2011, as well as some solutions outside of it. First of all, it regards the scope of this Act and the unreasonable rigors of many of its solutions, that cause its evasion as well as discourage from the investment in the discussed area. Polish system of environmental impact assessment of the projects in the field of geology and mining is more rigorous than the requirements set by the European Union, while on the other hand it does not meet all of its requirements. Five years ago a complaint was submitted to the Polish Constitutional Tribunal regarding the conformity of Art. 41 of GMA that defines the concept of a party in the concession proceedings with the Constitution. Also the requirements for the licensing of hydrocarbons are excessively complicated. These problems (and many others) are well known, both to those concerned by the provisions discussed above and to the public authorities responsible for their application. Still, there is no information about initiatives aimed for amending the law in this regard. The aim of the article is to signal the key shortcomings of the aforementioned legal problems and the urgent need for their radical change.

Keywords: Geological and Mining Act; need of amendments

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Dobrowolski, G., Lipiński, A., Mikosz, R., Radecki, G. (2018). Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, https://www.kpgios.us.edu.pl/attachments/article/231/Dobrowolski_Gospodarowanie_geologicznymi_zasobami_srodowiska_w_swietle_zasady.pdf (31.12.2020).

Goss, M. (2016). Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lipiński, A. (2007), Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach dotyczących koncesji w prawie geologicznym i górniczym. W: H. Lisicka (red.). Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. Rola sądów. Prawo wodne. Wrocław: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska.

Lipiński, A. (2011). Uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, (2).

Lipiński, A. (2016). Legislacyjne bariery funkcjonowania geologii i górnictwa. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN, (96).

Lipiński, A. (2018a). Prawne uwarunkowania Polityki Surowcowej Państwa. Uwagi krytyczne. W: D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko (red.). Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej. Warszawa: Fundacja FAPA, Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.

Lipiński, A. (2018b). Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa. Przegląd Geologiczny, 66(12).

Lipiński, A. (2018c). Zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. (z wyłączeniem koncesjonowania węglowodorów). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (10).

Lipiński, A. (2019). Prawne podstawy geologii i górnictwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rakoczy, B. (red.) (2015). Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz LEX. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Schwarz, H. (2013). Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Wrocław: Salome.

Wojtulek, P., Kocowski, T., Małecki, W. (2020). Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa: C.H. Beck.

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z 30.05.1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów, Dz.U. UE L 1994.164.3 ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z 23.04.2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006, Dz.U. UE L 2009.140.114 ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, Dz.U. UE L 2012.26.1. ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2016, poz. 71.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2019, poz. 1839.

Ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowania środowiska, (tekst pierwotny) Dz.U. nr 3, poz. 6.

Ustawa z 27.04.2001 r., — Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2020, poz. 1219 ze zm.

Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2020, poz. 283 ze zm.

Ustawa z 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2020, poz. 1064 ze zm.

Ustawa z 11.06.2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1133 ze zm.

Ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1563.

Ustawa z 23.01.2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 379.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
82.00 €
74.00
get subscription