Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Aktualne problemy prawne geologii i górnictwa

Pomimo licznych zmian prawo dotyczące geologii i górnictwa nie odpowiada aktualnym potrzebom. Ocena ta odnosi się do niemal całości problematyki regulowanej ustawą — Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. (dalej: pr.g.g.), a także do niektórych rozwiązań znajdujących się poza tą ustawą. Przede wszystkim uwagę zwraca nieuzasadniony rygoryzm wielu rozwiązań tego prawa, co zarówno zachęca do ich omijania, jak i zniechęca do podejmowania inwestycji w omawianym zakresie. Polski system ocen oddziaływania przedsięwzięć w zakresie geologii i górnictwa jest z jednej strony bardziej rygorystyczny niż wymagania stawiane przez Unię Europejską, a z drugiej strony nie spełnia wszystkich jej wymagań. Pięć lat temu wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego skarga konstytucyjna na art. 41 pr.g.g. definiujący pojęcie strony postępowań dotyczących koncesji. Nadmierną złożonością charakteryzują się ponadto wymagania dotyczące koncesjonowania węglowodorów. Problemy te (oraz wiele innych) są doskonale znane zarówno tym, których dotyczą omawiane przepisy, jak i władzom publicznym odpowiedzialnym za ich stosowanie. Brak natomiast informacji o inicjatywach zmierzających do zmian prawa w tym zakresie. Celem artykułu jest sygnalizacja kluczowych niedomagań wspomnianego stanu prawnego oraz pilnej potrzeby jego radykalnej zmiany.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo geologiczne i górnicze; potrzeba zmian

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Dobrowolski, G., Lipiński, A., Mikosz, R., Radecki, G. (2018). Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, https://www.kpgios.us.edu.pl/attachments/article/231/Dobrowolski_Gospodarowanie_geologicznymi_zasobami_srodowiska_w_swietle_zasady.pdf (31.12.2020).

Goss, M. (2016). Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lipiński, A. (2007), Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach dotyczących koncesji w prawie geologicznym i górniczym. W: H. Lisicka (red.). Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. Rola sądów. Prawo wodne. Wrocław: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska.

Lipiński, A. (2011). Uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, (2).

Lipiński, A. (2016). Legislacyjne bariery funkcjonowania geologii i górnictwa. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN, (96).

Lipiński, A. (2018a). Prawne uwarunkowania Polityki Surowcowej Państwa. Uwagi krytyczne. W: D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko (red.). Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej. Warszawa: Fundacja FAPA, Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.

Lipiński, A. (2018b). Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa. Przegląd Geologiczny, 66(12).

Lipiński, A. (2018c). Zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. (z wyłączeniem koncesjonowania węglowodorów). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (10).

Lipiński, A. (2019). Prawne podstawy geologii i górnictwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rakoczy, B. (red.) (2015). Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz LEX. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Schwarz, H. (2013). Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Wrocław: Salome.

Wojtulek, P., Kocowski, T., Małecki, W. (2020). Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa: C.H. Beck.

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z 30.05.1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów, Dz.U. UE L 1994.164.3 ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z 23.04.2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006, Dz.U. UE L 2009.140.114 ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, Dz.U. UE L 2012.26.1. ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2016, poz. 71.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2019, poz. 1839.

Ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowania środowiska, (tekst pierwotny) Dz.U. nr 3, poz. 6.

Ustawa z 27.04.2001 r., — Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2020, poz. 1219 ze zm.

Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2020, poz. 283 ze zm.

Ustawa z 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2020, poz. 1064 ze zm.

Ustawa z 11.06.2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1133 ze zm.

Ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1563.

Ustawa z 23.01.2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 379.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę