Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.4
JEL: K220

Functioning of a sports club under the regime of the law on the rules of management of state property

The article describes the most important, according to the author, the provisions of the Act of 16.12.2016 on the principles of managing state property in the field of functioning of sports club — joint-stock company. This Act introduces primarily three variants of supervision: obtaining the consent of the general meeting of the shareholders for specific legal actions, obtaining the consent of the supervisory body for specific legal actions, as well as determining the rules for the disposal of fixed assets by applying the tender procedure and exceptions to the obligation to apply it. In a specific situation, that duties must be used by sports clubs which operate in the form of joint-stock company. The purpose of the article is also to clarify the doubts related to these provisions.

Download article
Keywords: state property; the Treasury; sports club; fixed assets; joint-stock company

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamus, R. (2017). Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu mieniem państwowym. Monitor Prawniczy, (8) 411–415.

Cajsel, W. (2001). Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia). Sport Wyczynowy, (5–6), 59 i n.

Kozłowska-Chyła, B. (2017). Nowe regulacje zasad zarządzania mieniem państwowym w zakresie powoływania i odwoływania członków organów nadzorczego i zarządzającego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2).

Krześniak, E. J. (2016). Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Olejniczak, A. (2006). Zobowiązania — część ogólna, wyd. 7. Warszawa: C.H. Beck.

Sikorski, G. (2019). W: J. Ciszewski J. (red.), P. Nazaruk, (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Stec, M. (2018). Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej. Przegląd Prawa i Administracji, (114), 371–385. https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.24

Szumański, A. (2017). Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Śleszycka, U., Szeplik, M. (2019), Rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa — groźba paraliżu. Rzeczpospolita (21.11.2019).

Węgrzynowski, Ł. (2019). Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Węgrzyńska, M. (2011). Identyfikacja, pomiar, wycena i prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym na przykładzie klubu sportowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (37). https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-30

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA z 17.07.2008 r., sygn. akt II OSK 8787/07, Legalis online.

Wyrok SN z 20.9.2007 r., II CSK 242/07, Legalis online.

Wyrok SN z 3.10.2008 r., I CSK 125/08, LEX online.

 

Article price
4.00
Journal of Business Law7/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
82.00 €
73.00
get subscription