Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Funkcjonowanie klubu sportowego pod reżimem ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Artykuł opisuje najważniejsze, zdaniem autora, przepisy ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie funkcjonowania klubu sportowego — spółki akcyjnej. Ustawa ta wprowadza przede wszystkim trzy warianty nadzoru: uzyskanie zgody walnego zgromadzenia na dokonanie określonych czynności prawnych, uzyskanie zgody organu nadzorczego na dokonanie określonych czynności prawnych, jak też określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych przez zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania. W określonej sytuacji obowiązki te muszą być stosowane przez kluby sportowe, funkcjonujące np. w formie spółki akcyjnej. Celem artykułu jest także wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z przedmiotowymi przepisami.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: mienie państwowe; Skarb Państwa; klub sportowy; środki trwałe; spółka akcyjna

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamus, R. (2017). Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu mieniem państwowym. Monitor Prawniczy, (8) 411–415.

Cajsel, W. (2001). Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia). Sport Wyczynowy, (5–6), 59 i n.

Kozłowska-Chyła, B. (2017). Nowe regulacje zasad zarządzania mieniem państwowym w zakresie powoływania i odwoływania członków organów nadzorczego i zarządzającego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2).

Krześniak, E. J. (2016). Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Olejniczak, A. (2006). Zobowiązania — część ogólna, wyd. 7. Warszawa: C.H. Beck.

Sikorski, G. (2019). W: J. Ciszewski J. (red.), P. Nazaruk, (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Stec, M. (2018). Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej. Przegląd Prawa i Administracji, (114), 371–385. https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.24

Szumański, A. (2017). Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Śleszycka, U., Szeplik, M. (2019), Rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa — groźba paraliżu. Rzeczpospolita (21.11.2019).

Węgrzynowski, Ł. (2019). Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Węgrzyńska, M. (2011). Identyfikacja, pomiar, wycena i prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym na przykładzie klubu sportowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (37). https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-30

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA z 17.07.2008 r., sygn. akt II OSK 8787/07, Legalis online.

Wyrok SN z 20.9.2007 r., II CSK 242/07, Legalis online.

Wyrok SN z 3.10.2008 r., I CSK 125/08, LEX online.

 

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę