Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Green certificates trading & the EU free movement of goods in the light of the Alands Vindkraft AB case

Green energy trading in the EU goes beyond the Treaty rules of the EU internal market. The energy law interpretation, in the light of the internal market rules, is full of convergencies and divergencies. Commented in this work dispute between Alands Vindkraft AB company, the owner of the wind farm located in the Aland archipelago in Finland and Swedish Energimyndigheten showes notorious conflict between treaty based freedom of movement of goods and member states' freedoms to lead their own energy policies. This member state's autonomy derives from directive 2009/28/EC, however, this directive being a secondary source of law should be, in principle, compliant with the treaty-based freedoms of movement.

Download article
Keywords: EU emissions trading system; domestic support schemes; green certificates; free movement of goods; quantitative restrictions

References

Bibliografia

Barnard, C. (2010). The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms. Oxford: Oxford University Press.

Bazylińska-Nagler, J. (2019). W Unii ekologicznej — zazielenianie unijnych polityk wymogami ochrony środowiska. W: E. Cała-Wacinkiewicz (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska — Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej. Warszawa: C.H. Beck.

Golini, G. (2005). Tradable Green Certificate Systems in the E.U. Energy Law Journal, (26), 111–134.

Hancher, L., Sevenster, H. (1993). C-2/90 Commission v. Belgium. Case Law. Common Market Law Review, 30(2), 351–367.

Jacobs, F. (2006). The Role of the European Court of Justice in the Protection of the Environment. Journal of Environmental Law, 18(2), 185–205.

Jans, J. (2010). Stop the integration principle? Fordham International Law Journal, 33(5), 1533–1547.

Karski, L. (2009). Międzynarodowy handel uprawnieniami do emisji, czyli międzynarodowy transfer jednostek kyotowskich — wybrane elementy. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (8), 2–10.

Karski, L. (2012). System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: komentarz do ustawy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kołacz, J. (2011) Czy uprawnienia do emisji to towary w świetle znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi? Przegląd Prawa Handlowego, (2), 53–58.

Muras, Z., Swora, M. (red.) (2016). Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Notaro, N. (1999). Case C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV and Others v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer, Judgment of the Sixth Chamber of the Court of 25 June 1998, [1998] ECR I-4075. Common Market Law Review, 36(6), 1309–1323.

Porzeżyńska, M. (2018). Wybrane systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9), 29–35.

Przybojewska, I. (2017a). Ocena mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej w świetle unijnego systemu handlu emisjami. Europejski Przegląd Sądowy, (11), 11–20.

Przybojewska, I. (2017b). Rozwiązania promujące odnawialne źródła energii a zwalczanie smogu. Europejski Przegląd Sądowy, (10), 25–31.

Szydło, M. (2006). Swobody Rynku Wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją. Toruń: Dom Organizatora.

Wasilewski, A. (2000). Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska w prawie Wspólnoty Europejskiej. W: S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej: w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (507–520), Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wasmeier, M. (2001). The Integration of Environmental Protection as a General Rule for Interpreting Community Law. Common Market Law Review, 38(1), 159–177.

Wilmowsky, P. (1993). Waste Disposal in the Internal Market: The State of Play after the ECJ's ruling on the Walloon Import Ban. Common Market Law Review, 30(3), 541–570.

Price of the magazine number
13.00
Subscription
80.00 €
72.00
get subscription