Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Handel zielonymi certyfikatami a unijna swoboda przepływu towarów w świetle orzeczenia w sprawie Alands Vindkraft AB

Handel energią ze źródeł odnawialnych w UE wymyka się traktatowym regułom rynku wewnętrznego. W wykładni prawa energetycznego UE dokonywanej w świetle zasad rynku wewnętrznego widać zbieżne i rozbieżne tendencje. Komentowany w tej pracy spór pomiędzy spółką Alands Vindkraft AB, prowadzącą farmę wiatrową na wyspach Alandzkich w Finlandii, a szwedzkim urzędem energetycznym ilustruje nierozwiązywalny jak dotąd konflikt pomiędzy traktatową swobodą przepływu towarów, mającą umocowanie w prawie pierwotnym, a wolnością państw członkowskich do kształtowania własnej polityki energetycznej. Ta autonomia państw jest gwarantowana dyrektywą 2009/28/WE, która jako źródło prawa pochodnego powinna co do zasady być zgodna z traktatowymi swobodami rynku wewnętrznego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: system handlu emisjami UE; krajowe systemy wsparcia; zielone certyfikaty; swoboda przepływu towarów; ograniczenia ilościowe

Bibliografia

Bibliografia

Barnard, C. (2010). The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms. Oxford: Oxford University Press.

Bazylińska-Nagler, J. (2019). W Unii ekologicznej — zazielenianie unijnych polityk wymogami ochrony środowiska. W: E. Cała-Wacinkiewicz (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska — Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej. Warszawa: C.H. Beck.

Golini, G. (2005). Tradable Green Certificate Systems in the E.U. Energy Law Journal, (26), 111–134.

Hancher, L., Sevenster, H. (1993). C-2/90 Commission v. Belgium. Case Law. Common Market Law Review, 30(2), 351–367.

Jacobs, F. (2006). The Role of the European Court of Justice in the Protection of the Environment. Journal of Environmental Law, 18(2), 185–205.

Jans, J. (2010). Stop the integration principle? Fordham International Law Journal, 33(5), 1533–1547.

Karski, L. (2009). Międzynarodowy handel uprawnieniami do emisji, czyli międzynarodowy transfer jednostek kyotowskich — wybrane elementy. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (8), 2–10.

Karski, L. (2012). System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: komentarz do ustawy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kołacz, J. (2011) Czy uprawnienia do emisji to towary w świetle znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi? Przegląd Prawa Handlowego, (2), 53–58.

Muras, Z., Swora, M. (red.) (2016). Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Notaro, N. (1999). Case C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV and Others v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer, Judgment of the Sixth Chamber of the Court of 25 June 1998, [1998] ECR I-4075. Common Market Law Review, 36(6), 1309–1323.

Porzeżyńska, M. (2018). Wybrane systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9), 29–35.

Przybojewska, I. (2017a). Ocena mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej w świetle unijnego systemu handlu emisjami. Europejski Przegląd Sądowy, (11), 11–20.

Przybojewska, I. (2017b). Rozwiązania promujące odnawialne źródła energii a zwalczanie smogu. Europejski Przegląd Sądowy, (10), 25–31.

Szydło, M. (2006). Swobody Rynku Wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją. Toruń: Dom Organizatora.

Wasilewski, A. (2000). Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska w prawie Wspólnoty Europejskiej. W: S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej: w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (507–520), Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wasmeier, M. (2001). The Integration of Environmental Protection as a General Rule for Interpreting Community Law. Common Market Law Review, 38(1), 159–177.

Wilmowsky, P. (1993). Waste Disposal in the Internal Market: The State of Play after the ECJ's ruling on the Walloon Import Ban. Common Market Law Review, 30(3), 541–570.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę