Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.4
JEL: K22, K23, K34
Krzysztof Teszner ORCID: 0000-0002-7398-582X , e-mail: k.teszner|uwb.edu.pl| |k.teszner|uwb.edu.pl

Issuing a binding rate information for VAT purposes — the new tax interpretation procedure

Binding rate information is a new type of tax decision. The essence of this decision is to classify the goods or services and determine the correct VAT rate. Binding rate information is the result of a separate interpretation procedure. In the article the Author analyzes and evaluates the regulations governing the issue of binding rate information. He emphasizes the importance of this institution and its legal nature in comparison with other tax interpretation procedures, as well as indicates specific aspects of the investigation in cases of issuing BRI. In conclusion, a postulate was formulated to change some procedural solutions in the field of supervision and judicial control of issued binding rate information.

Download article
Keywords: binding rate information; tax procedure; tax decision; value added tax; Tax Ordinance

References

Brolik, J. (2011). Strona i organy postępowania administracyjnego oraz strony postępowania sądowego w przedmiocie indywidualnych interpreta-
cji prawa podatkowego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 6, s. 58–78. https://doi.org/10.31268/zpbas.2018.43.

Dawidowicz, W. (1989). Zarys procedu administracyjnego. Warszawa: PWN.
Defecińska-Tomczak, K., Kmieciak, Z. (2008). Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej. W: Ewolucja prawnych form
działania administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali (53–60). Warszawa.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.13.
Dmoch, W. (2019). Wiążąca informacja stawkowa — nowe rozwiązanie prawne w VAT. Przegląd Podatkowy, 10, s. 21–28

Dzwonkowski, H. (2009). Charakter prawny indywidualnych interpretacji podatkowych — wybrane zagadnienia. W: W. Miemiec (red.) Księga ju-
bileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego (133–144). Wrocław: Unimex.

Mastalski, R. (2007). Charakter prawny interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów. Jurysdykcja Podatkowa, 1, s. 5–11.
Matarewicz, J. (2019). W: Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el, komentarz do art. 42a.
Pietrasz, P. (2017). W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. nauk. L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, komentarz do art. 180 Ordynacji
podatkowej.

Presnarowicz, S. (2017). W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. nauk. L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, komentarz do art. 122 Or-
dynacji podatkowej.

Presnarowicz, S. (2010). Rozstrzygnięcia w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym. W: System prawa finansowego. t. 3, Prawo daninowe, red.
L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Teszner, K. (2017). W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. nauk. L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, komentarz do art. 247 Ordynacji
podatkowej.

Teszner, K. (2019). Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące wiążącej informacji stawkowej — problemy praktyczne. Procedury Administracyj-
ne i Podatkowe, 5, s. 17–20.

Woś, T. (1996). Postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa: Lexis Nexis.
Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Article price
4.00
Journal of Business Law 4/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription