Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.4
JEL: K22, K23, K34
Krzysztof Teszner ORCID: 0000-0002-7398-582X , e-mail: k.teszner|uwb.edu.pl| |k.teszner|uwb.edu.pl

Wydawanie wiążącej informacji stawkowej na potrzeby VAT — nowa podatkowa procedura interpretacyjna

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest nowym rodzajem decyzji podatkowej. Istotą tej decyzji jest klasyfikacja towaru lub usługi oraz określenie prawidłowej stawki VAT. Wiążąca informacja stawkowa jest efektem przeprowadzenia odrębnej procedury interpretacyjnej. W artykule autor analizuje i ocenia przepisy regulujące wydawanie wiążącej informacji stawkowej. Podkreśla znaczenie tej instytucji oraz jej charakter prawny na tle innych podatkowych procedur interpretacyjnych, a także wskazuje na specyficzne aspekty postępowania wyjaśniającego w sprawach wydawania WIS. W konkluzji sformułowany został postulat zmiany niektórych rozwiązań procesowych z zakresu nadzoru oraz sądowej kontroli wydanych wiążących informacji stawkowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wiążąca informacja stawkowa; postępowanie podatkowe; decyzja podatkowa; podatek od towarów i usług; Ordynacja podatkowa

Bibliografia

Brolik, J. (2011). Strona i organy postępowania administracyjnego oraz strony postępowania sądowego w przedmiocie indywidualnych interpreta-
cji prawa podatkowego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 6, s. 58–78. https://doi.org/10.31268/zpbas.2018.43.

Dawidowicz, W. (1989). Zarys procedu administracyjnego. Warszawa: PWN.
Defecińska-Tomczak, K., Kmieciak, Z. (2008). Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej. W: Ewolucja prawnych form
działania administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali (53–60). Warszawa.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.13.
Dmoch, W. (2019). Wiążąca informacja stawkowa — nowe rozwiązanie prawne w VAT. Przegląd Podatkowy, 10, s. 21–28

Dzwonkowski, H. (2009). Charakter prawny indywidualnych interpretacji podatkowych — wybrane zagadnienia. W: W. Miemiec (red.) Księga ju-
bileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego (133–144). Wrocław: Unimex.

Mastalski, R. (2007). Charakter prawny interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów. Jurysdykcja Podatkowa, 1, s. 5–11.
Matarewicz, J. (2019). W: Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el, komentarz do art. 42a.
Pietrasz, P. (2017). W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. nauk. L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, komentarz do art. 180 Ordynacji
podatkowej.

Presnarowicz, S. (2017). W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. nauk. L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, komentarz do art. 122 Or-
dynacji podatkowej.

Presnarowicz, S. (2010). Rozstrzygnięcia w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym. W: System prawa finansowego. t. 3, Prawo daninowe, red.
L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Teszner, K. (2017). W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. nauk. L. Etel. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, komentarz do art. 247 Ordynacji
podatkowej.

Teszner, K. (2019). Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące wiążącej informacji stawkowej — problemy praktyczne. Procedury Administracyj-
ne i Podatkowe, 5, s. 17–20.

Woś, T. (1996). Postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa: Lexis Nexis.
Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę