Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.8.1
JEL: K20, K33

Legal regulation of direct investment in the United Kingdom and EU countries after Brexit

Bilateral free trade agreements and bilateral investment treaties have evolved enormously since the former were signed. The changes consist primarily in covering a broader spectrum of issues which, in addition to the rights and obligations of investors and host countries, define a new axiological basis and further values implemented through the agreements. What has also changed is the legal environment in which the agreements are implemented, including the regulations specifying the competences of the EU member states to sign free trade and investment protection agreements. New multilateral investment agreements have also emerged in global trade. The approach to entrusting investment disputes to arbitration courts has changed. The aim of this study is to anticipate possible scenarios for further regulation of (existing and future) investments made by UK investors in EU countries and vice versa after Brexit.

Keywords: : bilateral investment treaties (BIT); free trade agreements; Brexit; arbitration court; European Union (EU)

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Ambroziak, A. A. (2013). Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej.

Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE. Studia Europejskie, (4), 133–147.

Balcerzak, F., Sołtysik, St. (2013). Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 12, 133–164.

Dziurda, M., Wiśniewski, C. (2013). Wpływ umów BIT na suwerenność państw. Przegląd Prawa Handlowego, (12), 12–18.

Krugman, P., Obstfeld, M. (2002). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzewicki, P. (2016). Teoretyczne i empiryczne aspekty internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Studia i Materiały. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 22(2), part 2, 168–184. https://doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.13

Kułaga, Ł. (2017). Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Europejski Przegląd Sądowy, (4), 4–8.

Kułaga, Ł. (2018). Udział Polski w transformacji międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Aspekty prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne. Przegląd Sejmowy, 146 (3), 103–122.

Łukowski, M. (2018). Brak wyłącznej kompetencji UE do zawierania umów o wolnym handlu „nowej generacji”. Studia Europejskie, (3), 135–151.

Menkes, M. (2017). Arbitraż inwestycyjny w Transatlantyckim Partnerstwie w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Państwo i Prawo, (2), 82–94.

Pyka, M. (2012). Interpretacja pojęcia inwestycji z art. 25 ust 1 konwencji ICSID. Przegląd Prawa Handlowego, (7), 35–43.

Słok-Wódkowska, M., Wiącek, M. (2018). Zgodność dwustronnych umów inwestycyjnych pomiędzy państwami członkowskimi z prawem Unii Europejskiej. Europejski Przegląd Sądowy, (11), 32–40.

Świątkowski, M. (2017). CETA — rewolucja również w arbitrażu inwestycyjnym. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 11–16.

Wiśniewski, C., Górska, O. (2012). Zakres jurysdykcji trybunału arbitrażowego w świetle dwustronnych umów o ochronie i wspieraniu inwestycji. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

 

Akty prawne/Legal acts

Act of 7 June 2018 on the termination of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Polish People's Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in London on 8 December 1987 (Journal of Laws 2018, 1414).

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 7.07.2010, COM(2010)343 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the

Committee of the Regions of 9.11.2010, "Trade, Growth and World Affairs. Trade Policy as a core component of the EU's 2020 strategy", COM(2010)612 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 14.10.2015, "Trade for All. Towards a more responsible trade and investment policy", COM(2015)497 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 13.09.2017, "A Balanced and Progressive Trade Policy to Harness Globalisation", COM (2017)492 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 13.09.2017, "Welcoming Foreign Direct Investment while Protecting Essential Interests", COM(2017)494 final (including the corrigendum of i.a. Polish linguistic version), COM(2017)497.

Draft text of the Agreement on the New Partnership with the United Kingdom, 18 March 2020 UKTF (2020) 14, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf (30.04.2020).

Judgement of the CJEU of 6 March 2018, case C-284/16 Slovak Republic v. Achmea B.V. (OJEU C 158, 2018).

Opinion 2/15 of the CJEU of 16 May 2017 (Application of Article 218 TFEU) (OJEU C 376, 2017).

Regulation (EU) No 1219/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries (OJEU L 352, 2012).

Regulation (EU) No 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union (OJEU L 79, 2019).

The Government's declaration of 22 March 2019 on the termination by the Republic of Poland of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Polish People's Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in London on 8 December 1987 (Journal of Laws 2019, 781).

Article price
4.00
Journal of Business Law 8/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
82.00 €
74.00
get subscription