Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.4
JEL: (artykuł w języku angielskim)
Robert Suwaj ORCID: 0000-0003-1372-9039 , e-mail: rsuwaj|ans.wp.edu.pl| |rsuwaj|ans.wp.edu.pl

Mediation as a new form of settling administrative matters in Poland

W wyniku przyjęcia nowych rozwiązań prawnych w roku 2017 pojawiła się w polskim postępowaniu administracyjnym instytucja mediacji, która nie była znana dotąd jako metoda działania administracji publicznej. Mediację ustawodawca postanowił uformować jako metodę ustalania faktów oraz dokonywania wykładni przepisów prawa w sprawach kończących się wydaniem decyzji administracyjnej. Niniejszy artykuł jest próbą dokonania analizy spójności przyjętych rozwiązań z dotychczas obowiązującym systemem załatwiania spraw administracyjnych. Najważniejszym ustaleniem dokonanym w ramach przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie fundamentalnej sprzeczności celów mediacji z istotą polskiego postępowania administracyjnego. Jest to związane z brakiem sporu na tym etapie postępowania, co wyklucza możliwość zastosowania mediacji jako formy niespornego załatwienia sprawy. Pozostałe, stwierdzone w ramach analizy sprzeczności systemowe, potwierdzają tezę o braku możliwości zastosowania mediacji w praktyce załatwiania spraw administracyjnych. 

Download article
Keywords: sprawa administracyjna; postępowanie administracyjne; polubowne załatwienie sprawy; mediacja; mediacja w postępowaniu administracyjnym; mediacja pomiędzy stronami postępowania; mediacja pomiędzy stronami a organem załatwiającym sprawę administracyjną

References

References

Adamiak B. [in:] Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 11th edn., Warsaw 2011, p. 57–58

Introduced by the Act amending the Administrative Procedures Code and certain other Acts of 7 April 2017 (Journal of Laws of 2017, item 935).

Jaśkowska M., Atomizacja procedury administracyjnej a tworzenie specustaw inwestycyjnych, [in:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, ed. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warsaw 2014, p. 71

Justification of the bill on the amendment of the Administrative Code and certain other Acts (https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1183)

Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warsaw 2016, p. 103 et seq.

Recommendation Rec(2001)9 of the Committee of Ministers to member states on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties (Adopted by the Committee of Ministers on 5 September 2001 at the 762nd meeting of the Ministers' Deputies) https://rm.coe.int/16805e2b59

Wegner-Kowalska J., Mediacja w sprawach administracyjnych — pytania i wątpliwości, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6 (75)/2017, p. 41 et seq.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warsaw 2007, p. 31–38.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warsaw 2013, p. 188

Price of the magazine number
14.00
Subscription
83.00 €
75.00
get subscription