Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.5.1
JEL: K23

On shaping the amount of contractual penalty in public procurement

The formulation of contractual penalties in public procurement still encounters numerous qualification-related difficulties, related in particular to the selection of the title of the penalty adequate to the breach of contractual obligations and the optimization of its amount. Their rationalization is justified not only by the protection of public interests and the public law obligation to pursue claims, but also by the common idea of contractual justice. Recently, there have been increasing difficulties in interpreting the new provisions against abusive clauses, introduced unjustifiably to the disadvantage of contractors to adhesively designed public procurement contracts, subject to appeal review before the National Chamber of Appeals. Interpretation uncertainties regarding the permissible accumulation of penalties under various titles and the mandatory determination of the maximum limit of all penalties are also significant. The purpose of this article is to explain these difficulties, combined with a proposal for a functional interpretation of the questionable provisions.

Download article
Keywords: public procurement; contractual penalty; measure of contractual penalty

References

Bibliografia/References

von Bar, Ch., Clive, E., & Schulte-Nölke, H. (Red.) (2009). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Sellier. European Law Publishers. https://doi.org/10.1515/9783866537279

Borysiak, W. (2017). W: K. Osajda (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna. C.H.Beck.

Drapała, P. (2006). W: E. Łętowska (Red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiazań – część ogólna. C.H.Beck.

Drapała, P. (2021). Niedopuszczalność zastrzegania na podstawie zasady swobody umów „quasi kar umownych” – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.01.2020 r. (IV CSK 579/17). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.9.8

Drozdowicz, M. (2021). Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 30.6.2020 r. (III CZP 67/19). Prawo Zamówień Publicznych, (1), 188–192.

Gawrońska-Baran, A. (2022). Kształtowanie kar umownych w zamówieniach na roboty budowlane. Prawo Zamówień Publicznych, (3).

Jastrzębski, J. (2006). Kara umowna. Wolters Kluwer.

Katner, W. (2020). W: M. Stec (Red.), System Prawa Handlowego. Tom 5A. Prawo umów handlowych. C.H.Beck.

Księżak, P., & Duszyńska, K. (2014). Glosa do uchwały SN z 18 lipca 2012 r. (III CZP 12/39). Przegląd Sądowy, (7–8).

Lando, O., & Beale, H. (Red.) (2004). Zasady europejskiego prawa umów (M. A. Zachariasiewicz, J. Bełdowski, Tłum.). Kwartalnik Prawa Prywatnego, (3), s. 814 i n. (oryginał został opublikowany w 1999 r.).

Lemkowski, M. (2016). W: M. Gutowski (Red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626. C.H.Beck.

Popiołek, W. (2020). W: K. Pietrzykowski (Red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające. C.H.Beck.

Skowrońska-Bocian, E. (2017). Kara umowna – kompensacja czy represja? Zeszyty Prawnicze UKSW, 3(2). 179–194. https://doi.org/10.21697/zp.2003.3.2.08

Szanciło, T. (2023). W: M. Załucki (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. C.H.Beck.

Safjan, M. (2020). W: K. Pietrzykowski (Red.), Kodeks cywilny. Tom I. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10). C.H.Beck.

Szostak, R. (2021). Zastrzeżenie kary umownej na tle nowego Prawa zamówień publicznych. Zamówienia Publiczne – Doradca, (8).

Szostak, R., Moras, M., & Nuzzo, B. (2023). Pozasądowe rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych. C.H.Beck.

Szwaja, J. (1967). Kara umowna według kodeksu cywilnego. Wydawnictwo Prawnicze.

Szpunar, A. (1998). Odszkodowanie za szkodę majątkową – szkoda na mieniu i na osobie. Oficyna Wydawnicza Branta.

Wilejczyk, M. (2020). Miarkowanie kary umownej de lege ferenda. Transformacje Prawa Prywatnego, (2).

Wiśniewski, T. (2016). Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego. Polski Proces Cywilny, (3).

Wiśniewski, T. (2018). W: J. Gudowski (Red.). Kodeks cywilny, Zobowiązania – część ogólna. Komentarz. Wolters Kluwer.

Zielińska, E. (2022). Postanowienia obligatoryjne umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (3).

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription