Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.1
JEL: O30, O31, O34

Opposition to a trade mark application in amended Polish law and EU law

A purpose of the article is the analysis of legal solutions concerning opposition proceedings on a trade mark application adopted by the legislator in the Industrial Property Law and their comparison to the Union procedure for opposition. The provisions of both substantive and procedural law on opposition proceedings in trade mark law in relation to several recent amendments of the Industrial Property Law have been assessed herein. The following aspects of legal solutions contained in the Polish Law and the Union procedure for opposition have been compared herein: entities who have standing to file a notice of opposition, grounds and time limits to file a notice of opposition, examination of admissibility of the opposition, a course of opposition proceedings, and the procedure for the examination of the opposition that has been deemed unfounded by the applicant. Furthermore, the article has voiced some criticism against certain solutions adopted by the Polish legislator which refer, among others, to incomplete regulation of opposition proceedings in trade mark law, a narrowed group of entities empowered to file a notice of opposition, a need to make the content of an opposition more precise, and unjustified abolition of the examination of an opposition in the course of adversarial proceedings. The considerations made herein resulted in the formulation of conclusions de lege ferenda.

Keywords: opposition to a trade mark application; the Union procedure for opposition; the opposing party; the applicant; binding Polish Patent Office by the limits of opposition

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamiak, B., Borkowski, J. (2011). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Chlabicz, K. (2017). Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych po nowelizacji prawa własności przemysłowej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3), 21–22.

Demby-Siwek, E. (2015). Zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, (4), 5.

Hauser, R., Wierzbowski, M. (ed.) (2020). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Janowicz, Z. (1995). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jaśkowska, M., Wróbel, A. (2011). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo, (3), 367.

Promińska, U. (2005). Znak towarowy. In: U. Promińska (ed.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Przybysz, P. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sieńczyło-Chlabicz, J. (2017a). Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda). Państwo i Prawo, (10), 37–38.

Sieńczyło-Chlabicz, J. (2017b). Kontrola sądowoadministracyjna postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. In: R. Skubisz, System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej (v. 14C, p. 239). Warszawa: C.H. Beck.

Sieńczyło-Chlabicz, J. (ed.) (2020). Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Skubisz, R. (1988). Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, 235–236. Lublin: Wydawnictwo UMCS Wydział Prawa i Administracji.

Szewc, A. (2017). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem. In: R. Skubisz, System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej (v. 14B, p. 609). Warszawa: C.H. Beck.

Szewc, A., Jyż, G. (2011). Prawo własności przemysłowej. Warszawa: C.H. Beck.

Szewc, A., Mazurek, M. (2017). Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. In: R. Skubisz, System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej (v. 14A, p. 337). Warszawa: C.H. Beck.

Sztobryn, K. (2016). (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (8), 28.

Włodarczyk, W. (2001). Zdolność odróżniająca znaku towarowego. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.

Akty prawne/Legal acts

Act of 30 June, 2000 — Industrial Property Law (i.e. Journal of Laws of 2020, item 286 as amended).

Act of 11 September, 2015 amending the Act — Industrial Property Law (Journal of Laws of 2015, item 1615).

Act of 20 February, 2019 amending the Act — Industrial Property Law (Journal of Laws of 2019, item 501).

Act of 16 October, 2019 amending the Act — Industrial Property Law and the Act on Litigation Costs in Civil Cases (Journal of Laws of 2019, item 2309).

Act of 14 June, 1960 — the Code of Administrative Procedure (i.e. Journal of Laws of 2020, item 256 as amended).

Act of 7 April, 2017 amending the Act — the Code of Administrative Procedure and some other Acts (Journal of Laws of 2017, item 935).

Act of 30 August, 2002 on Proceedings before Administrative Courts (i.e. the Journal of Laws of 2019, item 2325).

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March, 2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430 (Official Journal of the EU, L.2018.104.1 of 24 April, 2018).

Council of Ministers' Regulation of 8 September, 2016 amending Regulation on protection fees for inventions, utility models, industrial designs, trade marks, geographical indications and topography of integrated circuits (Journal of Laws, item 1623).

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December, 2015 to approximate the laws of Member States relating to trade marks (Official Journal of the EU, L 336/1 as amended).

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June, 2017 on the European Union trade mark (uniform text) (Official Journal of the EU, L 154/1).

 

Orzecznictwo/Judgments

Ruling of the Provincial Administrative Court in Rzeszów of 9 May, 2018, II SA/Rz 213/18, LEX no. 2504620.

Ruling of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 14 December, 2010, V SA/Wa 1750/10, LEX no. 759311.

Supreme Administrative Court's ruling of 8 July, 2015, II GSK 874/15, Legalis no. 1332830.

Supreme Administrative Court's ruling of 21 November, 2006, II GSK 227/06, OSP 2008, No. 2, item 20.

Supreme Administrative Court's decision of 15 May, 2008, II GSK 389/07, Legalis no. 128230.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription