Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 05/2016

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Nowelizacja przepisów konsumenckich ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów- analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz.II)

 

The amendment of consumer provisions of the Law on competition and consumer protection - analysis and evaluation of the new legal solutions (part II)

 

Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki

 

Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

 

Decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection finding standard contract terms abusive

 

Streszczenie:

 

Dnia 17 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jedną ze zmian jest wprowadzenie administracyjnoprawnego trybu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umów w miejsce trybu sądowego. Prezes UOKiK może wydać decyzję o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone oraz decyzję zobowiązującą. Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.

 

Słowa kluczowe: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, postanowienia wzorców umów, kontrola abstrakcyjna, decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, decyzja zobowiązująca, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Summary:

 

On 17 april 2016 the amendments to the Act on Competition and Consumer Protection came into force. One of the amendments is the introduction of the administrative in abstracto verification of standard contract terms in place of the judicial verification. The President of the Office of Competition and Consumer Protection is in charge of issuing a decision finding a particular standard contract term abusive as well as of issuing a commitment decision. A decision on abusive standard contract term has a legal effect on the undertaking addressed in the decision whose term was assessed abusive and has an extended effect to all consumers who concluded a contract containing the abusive standard contract term.

 

Key words: Act on Competition and Consumer Protection, standard contract terms, verification in abstracto, decision on abusive standard contract term, commitment decision, President of the Office of Competition and Consumer Protection.

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Tymczasowy środek ochrony zbiorowych interesów konsumentów

 

Temporary measure to protect the collective interests of consumers

 

Dnia 17 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowością jest przyznanie organowi antymonopolowemu uprawnienia do wydawania decyzji tymczasowej, która ma stać się tymczasowym instrumentem ochrony interesów zbiorowych konsumentów, jeszcze przed zakończeniem postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Biorąc pod uwagę przesłanki jej wydania oraz ograniczenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym decyzja może stać się instrumentem tymczasowej reakcji na praktyki cechujące się szczególną szkodliwością dla zbiorowych interesów konsumentów.

 

Słowa kluczowe: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, zbiorowe interesy konsumentów, decyzja tymczasowa, poważne i trudne do usunięcia skutki praktyki.

 

Summary:

 

On 17/04/2016 the amendments to the Act on Competition and Consumer Protection came into force. A novelty on the grounds of anti-monopoly law is to grant the President of the Office the power to issue interim decisions. The provisional decision, issued before the end of proceedings regarding the practices violating collective consumer interests , is to be the instrument in question This paper’s objective is to analyse the nature of the provisional decision issued during the proceedings regarding the practices violating collective consumer interests. Having regard to the prerequisites for the issuance of the provisional decision, it is worth considering whether it will become an instrument enabling a quick response to practices threatening collective consumer interests.

 

Key words: Act on Competition and Consumer Protection, collective consumer interests, provisional decision, serious and hard-to-remove effects of practice.

 

Anna Piszcz, Uniwersytet w Białymstoku

 

Czynności kontrolne tzw. tajemniczego klienta według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 

The so-called mystery shopping activities under the act on competition and consumers protection

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje jedną ze zmian przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jakie wchodzą w życie 17 kwietnia 2016 r., a mianowicie wprowadzenie regulacji prawnej czynności kontrolnych, tzw. tajemniczego klienta podejmowanych w celu udowodnienia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Autorka analizuje zakres czynności, warunki ich podjęcia oraz sposób ich prowadzenia. Wskazuje przy tym, jakie problemy mogą zostać rozwiązane oraz jakie wątpliwości mogą powstać w związku z nowymi przepisami ustawy.

 

Słowa kluczowe: kontrola, tajemniczy klient, zbiorowe interesy konsumentów.

 

Summary:

 

This article presents one of the amendments to provisions contained in the Act on Competition and Consumers Protection that shall come into effect on April 17, 2016, that is the introduction of the legal framework for the so-called mystery shopping activities performed in order to prove the application of practices violating collective consumer interests. The author examines conditions for undertaking activities, their scope and course. At the same time, the author presents which problems may be resolved and what new doubts might emerge as a result of the new provisions.

 

Key words: inspection, mystery shopper, collective consumer interests.

 

Małgorzata Sieradzka , Bartosz Kotowicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Prezes UOKiK- uprawnienie do występowania w roli amicus curie

 

President of the Office of Competition and Consumer Protection- the right to act as amicus curiae

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono nowe uprawnienie Prezesa UOKiK do występowania w roli amicus curie. Celem amicus curiae jest udzielenie pomocy sądowi rozpoznającemu określoną sprawę. Przedstawienie istnego dla sprawy poglądu ma umożliwić sądowi wszechstronne i wieloaspektowe rozpatrywanie spraw. Prezes UOKiK może przedstawić obiektywną opinię, jeżeli tylko uzna, że przemawia za tym interes publiczny. Rolą Prezesa, który posiada (dysponuje) specjalistyczną wiedzą z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów jest udzielenie pomocy sądowi w wszechstronnym rozpoznaniu sprawy.

 

Słowa kluczowe: ochrona konkurencji i konsumentów, istotny pogląd w sprawie, interes publiczny.

 

Summary:

 

The article presents a new right President of the Office of Competition and Consumer Protection- the right to act as amicus curiae. The aim of the amicus curiae to assist the court is dealing with an specific case. Presentation veritable case for the idea is to enable the court to consider a comprehensive and multi-faceted issues .The role of President of the Office of Competition and Consumer Protection, which has (have) expertise in the field of competition and consumer protection is to assist the court in a comprehensive examination of the case.

 

Key words: Competition and Consumers Protection, amicus curiae, the public interest.

 

GLOSA

 

Dorota Sokołowska, Uniwersytet Szczeciński

 

Właściwość rzeczowa sądu w sprawach o ochronę praw autorskich – glosa do postanowienia SN z 26 lutego 2015 r. (III CZ 6/15)

 

Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i poza przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 Kpc

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Legitymacja do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych podmiotów niewymienionych w art. 250 oraz art. 422 § 2 Kodeksu spółek handlowych

 

Legitimacy to challenge resolutions of capital companies assemblies of the entities not listed in Article. 250 and Art. 422 § 2 of the Code of Commercial Companies

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza charakteru katalogu podmiotów, które zgodnie z art. 250 oraz art. 422 § 2 Ksh są umocowane do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W pierwszej i drugiej część części artykułu przedstawiono stanowisko doktryny oraz orzecznictwa. Zwrócono uwagę na rozbieżności związane z problematyka objętą tematem artykułu. W trzeciej części artykułu autor przedstawił swoje stanowisko, podkreślając, że art. 250 i art. 422 § 2 Ksh, co prawda w sposób zamknięty, określają katalog podmiotów umocowanych do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, niemniej nie jest wykluczonym wywiedzenie tego typu uprawnienia z przepisów szczególnych.

 

Słowa kluczowe: uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych, legitymacja procesowa.

 

Summary:

 

The article is analyzing the right to bring action for revoking or pronounced invalid a resolution of shareholders or general meeting. It is regulated under the art. 250 and art. 422 § 2 of the Commercial Companies Code. The author focuses in this regulation if it is comprehensive. The first and the second parts of the articles present point of view of legal doctrine and judiciary. The author highlights that there are some controversies. To sum up the author gives him own opinion. He suggests that the action against the resolution can be brought by legal entities who are not included in art. 250 and art. 422 § 2. The right shall be vested in the liquidator, official receiver in bankruptcy, prosecutor.

 

Key words: resolution of shareholders or general meeting, the right to bring action.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Grzegorz Materna, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Activity of a booking platform administrator and a concerted practice of the companies using the platform – the commentary on the Court of Justice judgement in Case C-74/14 "Eturas" UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Prohibition of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices, as set out in Article 101(1) of the Treaty on the functioning of the European Union (hereinafter: the Treaty), concerns the performance of at least two parties. It means that, as a rule, anticompetitive measures which constitute strictly unilateral conduct adopted by one undertaking escape from the aforementioned prohibition. However in specific circumstances the conduct initiated by one undertaking can constitute a concerted practice within the meaning of Article 101(1) of the Treaty. The ruling of the Court of Justice in case C-74/14 "Eturas" UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, presents an example of such specific situation.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €