Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 05/2017

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2017

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

 

Wspólny rachunek bankowy w prawie geologicznym i górniczym

 

Joint bank account in geological and mining law

 

Streszczenie:

 

Rachunek wspólny jest rachunkiem bankowym otwieranym i prowadzonym dla stron umowy o współpracy, które uzyskały koncesję na wspólne prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża. W imieniu wszystkich stron umowy o współpracy rachunek wspólny otwiera operator, który wraz z pozostałymi stronami tej umowy jest współposiadaczem tego rachunku. Wszelkie płatności i rozliczenia, tzn. publicznoprawne i prywatnoprawne związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny. Wyłącznie uprawnionym do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku wspólnym jest operator, a pozostali współposiadacze rachunku mogą żądać bieżących informacji o saldzie, okresowych wyciągów bankowych oraz historii rachunku i subkont.

 

Słowa kluczowe: rachunek wspólny, rozliczenia pieniężne, poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów ze złoża.

 

Summary:

 

The joint account is a bank account opened and maintained for the parties to a cooperation agreement, which has obtained a concession for the joint exploration and extraction of hydrocarbons from the deposit. The joint account is opened on behalf of all parties to the co-operation agreement by the operator, who together with the other parties to this agreement is a co-holder of this account. Any public or private law connected payments and settlements connected with the performance of the cooperation agreement and concession, can only be made through a joint account. The operator is exclusively entitled to dispose cash on the joint account and other account holders can request current information about the balance, periodical bank statements, account and sub-account history.

 

Key words: joint account, cash settlement, exploration and extraction of hydrocarbons from the deposit.

 

Maria Michta, Uniwersytet Śląski

 

Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

The term of validity of offer in public procurements

 

Streszczenie:

 

Autorka artykułu porusza istotne, problematyczne kwestie dotyczące terminu związania ofertą w zamówieniach publicznych. Punktem wyjścia rozważań jest pojęcie oferty oraz terminu związania ofertą normowane w prawie cywilnym. Regulacje te odniesione zostają do terminu związania ofertą regulowanego przepisami o zamówieniach publicznych. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania odnoszące się do prawidłowego sposobu liczenia terminu związania ofertą, procedurą przedłużenia terminu związania ofertą oraz skutkami upływu terminu związania ofertą, jeżeli chodzi o wybór oferty i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, termin związania ofertą, umowa w prawie zamówień publicznych.

 

Summary:

 

Author raises essential and problematic matters concerning the term of validity of offer in public procurements. Her discussion starts from identifying the terms offer and the term of validity of offer regulated in civil law. These regulations are collated with the term of validity of offer regulated by public procurements. The author tries to answer questions concerning such matters connected with the term of validity of offer as the proper counting of the date of the term of validity of offer, procedure of its prolonging and the results arising from its lapse as far as the choice of offer and conclusion of contract in public procurements are concerned.

 

Key words: public procurement, the term of validity of offer, contract in the public procurement law.

 

Nowelizacja przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I)

 

The amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings – analysis and evaluation of the new legal solutions (par. I)

 

In the second part of the study presents other major changes introduced by the amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings.The main objective was not only the presentation and discussion by the authors of the new institutions introduced to the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings.In the second part of the study: 1) Announcement of the commencement of group proceedings as a result of amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings; 2) Accelerate and streamline the resolution of issues in group proceedings as a result of the amendment of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in a group proceeding; 3) Bail to secure group process costs.

 

Mateusz Słaby, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego w świetle nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 

Announcement of the commencement of group proceedings as a result of amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings

 

Streszczenie:

 

Artykuł omawia uchwalone zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mające na celu zwiększenie zasięgu oraz skuteczności upublicznianych ogłoszeń o wszczęciu postępowania grupowego w związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

 

Słowa kluczowe: postępowanie grupowe, wszczęcie postępowania, dochodzenie roszczeń.

 

Summary:

 

The article discusses the amendments adopted in Pursuing Claims in Group Proceedings Act of 17 December 2009 yr. to improve the scope and effectiveness of public notice ban group initiatives in relation to the amendment of the Act of 7 April 2017 yr. on Certain Acts Amendments to Facilitate Claims.

 

Key words: group behavior, commence proceedings, enforcement of claims.

 

Bartosz Kotowicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Przyśpieszenie i usprawnienie rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym

 

Accelerate and streamline the resolution of issues in group proceedings as a result of the amendment of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in a group proceeding

 

Streszczenie:

 

Artykuł porusza kwestię zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mających na celu przyśpieszenie i usprawnienie rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wskutek uchwalonej nowelizacji zmieniono przepisy dotyczące m.in. zakresu przedmiotowego ustawy, wysokości dochodzonych roszczeń w postępowaniu grupowym, procedury rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym, ogłoszeń o wszczęciu postępowania grupowego oraz żądania ustalenia odpowiedzialności w postępowaniu grupowym.

 

Słowa kluczowe: postępowanie grupowe, pozew grupowy, dochodzenie roszczeń.

 

Summary:

 

The article addresses the issue of amendments to the Act of 17 December 2009 on the Settlement of Claims in Group Action to accelerate and streamline the resolution of cases in group proceedings introduced by the Act of 7 April 2017 on Amendments to Certain Acts to Facilitate Debt Recovery. As a result of the amended amendment, the scope of the statutory law, the amount of claims filed in group proceedings, the procedures for the resolution of cases in group proceedings, the notice of initiation of group proceedings and the demand for determination of liability in group proceedings.

 

Key words: group behavior, group lawsuit, investigation of claims.

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Kaucja na zabezpieczenie kosztów postępowania grupowego

 

Bail to secure in group proceedings

 

Streszczenie:

 

Kaucja w postępowaniu grupowym ma na celu zabezpieczenie interesów pozwanego przed wnoszeniem nieuzasadnionych pozwów grupowym. Jednak dotychczasowe przepisy regulujące tą instytucję nie zawierały żadnych przesłanek zasadności żądania przez pozwanego złożenia kaucji w postępowaniu grupowym. To sąd rozpoznający wniosek o złożenie kaucji oceniał, czy zobowiązanie powoda do jej złożenia jest uzasadnione. W wyniku nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jasno określono nie tylko formę zobowiązania powoda do złożenia kaucji, ale też wyspecyfikowano przesłanki zasadności żądania przez pozwanego złożenia kaucji. W wyniku nowelizacji zrezygnowano z niekorzystnego dla powoda skutku braku złożenia kaucji, jakim było odrzucenie pozwu na wniosek pozwanego. Aktualnie brak jej złożenia prowadzi do zawieszenia postępowania, a dopiero jeżeli kaucja nie zostanie wpłacona po upływie 3 miesięcy od zawieszenia postępowania, to sąd odrzuca pozew lub środek odwoławczy orzekając jednocześnie o kosztach postępowania, jak w przypadku cofnięcia pozwu. Godne uwagi jest także jednoznaczne określenie, kiedy sąd rozstrzyga o żądaniu pozwanego (żądaniu złożenia kaucji w postępowaniu grupowym). Dopiero bowiem po uprawomocnieniu się postanowienia o składzie grupy sąd rozstrzyga o żądaniu pozwanego.

 

Słowa kluczowe: kaucja, postępowanie grupowe, dochodzenie roszczeń.

 

Summary:

 

A deposit in group proceedings is intended to secure the interests of the defendant against the filing of unjustified class action suits. However, the current legislation which regulates this institution has not contained any indications of the justifiability of the defendant’s demands to make deposits in class action group proceedings. It is the court processing the motion to leave a deposit which assessed, whether the plaintiff’s obligation to leave a deposit is justified. As a result of the revision to the law on pursuing claims in group proceedings, legislation not only clearly specifies the form of the plaintiff’s obligation to leave a deposit, but also the justifiability indicators of the defendant’s demand to leave a deposit. The revision also abandons the disadvantageous result of the plaintiff’s failure to leave a deposit, which was the dismissal of the suit at the request of the defendant. Currently, failure to leave a deposit results in suspension of the proceedings and, only if the deposit is not paid within 3 months from the date of suspension, it is the court that dismisses the suit or means of recourse, simultaneously issuing a ruling regarding the costs of the proceedings, as in the case of withdrawal of the suit. It is also noteworthy that the law clearly states, when the court issues a ruling on the defendant’s request (request to leave a deposit in a group proceeding). It is only after the decision of the group’s composition becomes legally binding, that the court makes a decision regarding the defendant’s request.

 

Key words: bail to secure, group behavior, investigation of claims.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Status prawny spółek nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców

 

Legal status of companies not re- registered in the National Court Register of Companies Register

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykuł jest omówienie problematyki spółek, które do dnia 1 stycznia 2016 r. nie zostały przerejestrowane z rejestru handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego. W pierwszej części artykułu autor przedstawia regulację prawną w tym zakresie, która została wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Podkreśla, że w świetle tej ustawy, o ile nie zachodzi przypadek szczególny, spółki nieprzerejestrowane przestały istnieć z dniem 1 stycznia 2016 r. W drugiej części artykuły przedstawiono natomiast uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2016 r., w świetle której spółki nieprzerejestrowane w dalszym ciągu istnieją, o ile sąd rejestrowy miał obowiązek wpisania do KRS jakichkolwiek danych dotyczących tych spółek z urzędu. Autor krytykuje powyższe orzeczenie wskazując właściwe argumenty.

 

Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, spółki.

 

Summary:

 

The article deals with a problem of companies which were founded before 2001 and were not registered in The National Court Register until 1.1.2016. In the first part of the paper, the author describes law connected to these companies. He underlines that under the Act of 28.11.2014 these companies were dissolved at 1.1.2016, but he also focuses on some specials cases. In the second parts the author presents a ruling of the Supreme Court, dated 21.12.2016. In view of this judgement some of these companies can still existence if the register court should have registered informations ex officio. The author disagrees witch this judgment and puts out different point of view.

 

Key words: The National Court Register, companies.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Uwagi szczegółowe do Projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €